ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете хиляди играчки, ранички и хавлийки от Pampers

Спечелете хиляди играчки, ранички и хавлийки от Pampers

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА PAMPERS
Чл. 1. Организатор
1. Промоционалната кампания на Pampers, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Източна тангента” 161, представлявано от управителя Иванка Стефанова Иванова.
2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната Кампания на следния уебсайт: www.pg-promo.bg, както и в участващите търговски обекти.
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: www.pg-promo.bg, както и в участващите търговски обекти.
4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.
Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти
Кампанията се провежда в търговските обекти на територията на Република България, изброени в Приложение № 1 към настоящите Официални правила.
Чл. 3. Продължителност на Кампанията
Кампанията стартира на 18.03.2019 г. и продължава до 30.06.2019 г. или до изчерпване на посочените в чл. 8 награди.
При изчерпване на наградите за едно от посочените нива, преди официално обявения краен срок, посоченото ниво ще бъде блокирано от Организатора и участниците няма да могат да вземат участие за спечелването на награда от съответното ниво.
В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта www.pg-promo.bg, както и в участващите търговски обекти.
Чл. 4. Право на участие
В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 18.03.2019 година, и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило едновременно всички условия:
– регистрирало се е на посочения в Официалните правила интернет адрес;
– закупило е продукти Памперс от участващите обекти;
– регистрирало е касовите си бележки на www.pg-promo.bg ;
В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
Чл. 5. Участващи продукти
1. Участващите продукти са: всички видове и опаковки от продуктите на Pamрers, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.
2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите търговски обекти в периода 18.03.2019 г. – 30.06.2019 г.
3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.
Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие
Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/и Pampers от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила има право да регистрира номера на касовата си бележка/и и да участва за спечелването на една от 3000 детски дрънкалки/гризалки, една от 2000 ранички или една от 1500 раници с хавлии.

 1. За да участват в промоционалната кампания, участниците трябва:
 1. Да се регистрират на следния интернет адрес:  www.pg-promo.bg, като с регистрацията си създадат профил в платформата, която им дава достъп до участие в Кампанията.
 • Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация.
 • В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените полета, което не може да го допусне до регистрация.
 • Регистрацията в сайта не е обвързана с участие в кампанията. Едно лице може да има регистриран профил и той да е активен, но да не участва в дадена кампания.
 1. Да закупят продукти Pampers от участващите обекти, посочени в Приложение 1 от настоящите правила.
 2. С регистрирания вече профил, участникът може да вземе участие в Промоционалната кампания на Pampers, която дава възможност за участие на три нива:
 • Ниво 1 дава възможност при достигане на лимит от 79 /седемдесет и девет/ лева – участникът да спечели една от 3000 детски дрънкалки/гризалки.
 • Ниво 2 дава възможност при достигане на лимит от 139 /сто тридесет и девет/ лева – участникът да спечели една от 2000 ранички.
 • Ниво 3 дава възможност при достигане на лимит от 229 /двеста двадесет и девет/ лева – участникът да спечели една от 1500 ранички плюс бебешка хавлия.

 

 1. За да спечели една от посочените награди е необходимо участникът:
 1. Да влезе в профила си;
 2. Да регистрира номера на касовата си бележка/и за покупка на продукти Pampers, като при регистрацията трябва:
 • Да посочи името на обекта от който е закупил продуктите;
 • Да посочи адрес на търговския обект и неговия код; Кодът се получава от служител на търговския обект.
 • Да посочи стойността на закупените продукти Pampers от касовата бележка/и;
 • Да качи снимка на касовата бележка/и;

В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупения продукт/и, за да бъде приета за валидна извършената регистрация;

 1. След изпълнението на посочените по-горе стъпки в профила на участника се отбелязват всички регистрирани касови бележки и натрупаните към момента суми.

Потвърждаване на регистрираните касови бележки
Регистрираните касови бележки подлежат на одобрение от администратор на организатора в 7 /седем/ дневен срок от датата на регистрирането им.
Организаторът има право да откаже/отхвърли регистрирана касова бележка, когато последната:

 • Не отговаря на въведената сума – Сумата посочена от участника при регистрацията на касовата бележка не съответства на сумата посочена в касовата бележка за закупените продукти Pampers.
 • В случаите когато е необходимо да бъде качена обща снимка на касовата бележка със закупения продукт, това не е направено;
 • Номерът на касовата бележка не е въведен коректно, като двата номера, този от снимката и въведения не съвпадат.

В случай, че администраторът установи някое от посочените несъответствия, той ще отхвърли регистрираната касова бележка.
Статуса на регистрираните касови бележки – потвърдени или отхвърлени, ще бъде отразен в профила на участника в раздел „История“, а натрупаната към момента сума, ще бъде отразена в раздел „Играй“
Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

 1. Печеливши участници

След като регистрираните от участника касови бележки бъдат потвърдени и участникът достигане Ниво 1, платформата го информира, че може да получи награда от Ниво 1 или да продължи участието си в кампанията за спечелването на награда от Ниво 2.
В случай че участникът избере да получи наградата си от Ниво 1 – една от 3000 детски дрънкалки/гризалки, участието му в Кампанията спира на този етап. Всички суми, които надхвърлят, посоченият лимит от 79 лв., губят своята стойност и при следващо участие в Кампанията, участникът започва своето участие с нулев бюджет в профила си.
В случай че участникът избере да продължи своето участие за награда от Ниво 2, той губи правото да се върне обратно към получаването на награда от Ниво 1.
При достигане на Ниво 2, участникът има право да получи, една от 2000 ранички. В случай че участникът избере да получи наградата си от Ниво 2 участието му в Кампанията спира на този етап. Сумите, които надхвърлят посочения лимит от 139 лв., губят своята стойност и при следващо участие в Кампанията, участникът започва своето участие с нулев бюджет в профила си.
В случай че участникът избере да продължи своето участие за награда от Ниво 3, той губи правото да се върне обратно към получаването на награда от Ниво 2.
При достигане на Ниво 3, участникът има право да получи, една от 1500 ранички плюс бебешка хавлия, сумите, които надхвърлят посоченият лимит от 229 лв., губят своята стойност и при следващо участие в Кампанията, участникът започва своето участие с нулев бюджет в профила си.
Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани персонално по имейл на всеки участник, в момента на спечелването на наградата, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл и ще бъдат отразени в профила на участника в раздел „История“.
Наградите се доставят на посочения от печелившите участници при регистрацията, адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на съобщението за спечелването на наградата.
На www.pg-promo.bg в раздел „Награди“ ще бъдат обявявани актуалните наличности оставащи награди, спрямо спечелените към момента от двете категории.
В случай, че бъдат изчерпани наличностите от наградите за едно от посочените нива, съответното ниво ще бъде блокирано и участниците ще могат да участват за спечелването на награда само от достъпното ниво.
Чл. 7. Ограничения
Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участия „автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на кампанията ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в Кампанията; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; в) регистрирането на повече от един път на един номер от касов бон; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на Кампанията.
При липса на наличност на награди преди изтичане на официално обявения краен срок, Организаторът не дължи обезщетение под никаква форма на участниците.
В случай, че Организаторът констатира нарушение на правилата на Кампанията, включително участие с подправени касови бележки, след като наградата е била предадена на печеливш участник, той трябва да я върне, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора.
Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в системата, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната Кампания.
Печелившият участник поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът не носи никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемането на наградата или във връзка с нея.
Чл. 8. Награди
Наградите са:

 • 3000 броя играчка детска Дрънкалка/Гризалка – при достигане на Ниво 1
 • 2000 броя ранички – при достигане на Ниво 2
 • 1500 броя ранички плюс бебешка хавлия – при достигане на Ниво 3

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.
Чл. 9. Данъци и такси
С включването си в кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица.
Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.
Чл. 10. Съдебни спорове и приложимо законодателство
Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България съобразно приложимото законодателство.
Чл. 11. Прекратяване на „Кампанията” преди официалния краен срок
Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства.
Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено една седмица предварително на www.pg-promo.bg, както и в участващите обекти.
Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на Kампанията и се считат обвързани с тях.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Здравейте. Може ли размерите на раничката на Pampers?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ