ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пътуване за BALLANTINE’S TRUE MUSIC и BOILER ROOM парти в Мадрид

Спечелете пътуване за BALLANTINE’S TRUE MUSIC и BOILER ROOM парти в Мадрид

1.ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

1.1. Промоционалната кампания “BALLANTINE’S TRUE MUSIC” (по-нататък наричана “Кампанията”), се организира и провежда от „ПРУУФ“ ООД; ЕИК: 203955697, със седалище ул. „Плачковица“ №15, гр. София, п.к. 1164, наричано по-нататък в текста “Организатор”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „Перно Рикар България” ЕООД.

1.2. Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

1.3. Организаторите си запазват правото да променят и/или изменят Официалния правилник, като оповестяват промените по начина, по който същият е бил първоначално оповестен.

1.4. Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (от 09.04.2019г. до 15.05.2019г. включително) на следния адрес: www.truemusic.bg.

1.5. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България, в периода от 09.04.2019г. до 15.05.2019г., включително. В случай, че Организаторът реши да съкрати / удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на: www.truemusic.bg

1.6. След приключване на Кампанията, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията“ все още продължава.

1.7. Кампанията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този Официален правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

1.8. Наградана Кампанията е:

– 1 бр. – Двойна покана за BALLANTINE’S TRUE MUSIC и BOILER ROOM парти в Мадрид на 06.06.2019 г. с покриване на транспортни и настанителни разходи до Мадрид, Испания.

1.9. Визуализацията на наградите на всички рекламни и комуникационни материали е с примерен характер и илюстративен характер

2. МЕХАНИЗЪМ И ПРАВИЛА ЗА НАГРАДИТЕ

2.1. Участници могат да са всички лица, навършили 18г. възраст. Лица, ненавършили 18г. не могат да участват и се дисквалифицират служебно.

2.2. Периодът на Кампанията е от 00:00:00 часа на 09.04.2019г. до 00:00:00 часа на 15.05.2019г. включително.

2.3. Условие за участие – Всеки, който гласува за напитка и DJ микс на www.truemusic.bg.

2.4. За участие в Кампанията всеки участник следва да направи регистрация на www.truemusic.bg, равняваща се на една регистрация, през периода: 09.04. 2019 – 15.05.2019 г. и получава възможност да участва в Кампанияи за спечелване на награда.

2.5. При регистрацията, участникът попълва: име, фамилия и телефон.

2.6 Условие за участие – Всеки, който закупи бутилка Ballantin’s през периода: 09.04. 2019 – 15.05.2019 г. и гласува за напитка и DJ микс на www.truemusic.bg, получава възможност да участва в Кампаниятаида спечели награда.

2.7. За участие в Кампанията всеки участник следва да направи регистрация на www.truemusic.bg

2.8. При регистрацията, участникът попълва: име, фамилия, телефон, имейл, номерът и датата от касовата бележка (касов бон), с която са закупили продукт, получава възможност да участва в Кампания и да спечели награда, равняваща се на пет регистрации

2.9. Един участник има право да участва в кампанията с дадена/една дата и номер от касовата бележка само веднъж.

2.10. Един участник има право да участва в кампанията с неограничен брой касови бележки.

2.11. Печелившите се теглят на лотариен принцип пред свидетелството на нотариус на следните дата: – 16.05.2019 г.;

2.12. Печелившият участникще получи телефонно обаждане или е-mail и имената муще бъдатпубликуванив деня на тегленетона www.truemusic.bg

2.13. Наградатасе получаваот печелившия срещу предоставяне на оригинален касов бон от регистрацията в томболата

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ