ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете мултифункционален инструмент с 6 накрайника и фенерче от Shell

Спечелете мултифункционален инструмент с 6 накрайника и фенерче от Shell

Раздел 1. Организатор на играта и Официални правила
Организатор на играта е Орбико България EООД (наричан по-долу “Орбико България”)
с ЕИК 131012382, с търговски адрес: гр. София, ул. Източна тангента 161, представлявано
от Стоян Маринов. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите
на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални
Правила”).

Раздел 2. Териториален обхват на играта
Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел 3. Продължителност на играта
Играта стартира на 01.03.2019 г. и ще продължи до 31.05.2019 г. (включително).

Раздел 4. Право на участие в играта
Право на участие в играта, придобива всяко пълнолетно, дееспособно, физическо лице,
което в посочения период на играта, е изпълнило условията за участие, описани в
Раздел 6. Регистрация за участие в играта, с изключение на служителите на Орбико
България ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

Раздел 5. Описание на наградите
Наградите, които организаторът осигурява са ограничен брой малки награди,
представляващи рекламни предмети с логото на ShellHelix.

Раздел 6. Регистрация за участие в играта
За да участват в играта за малки награди, участниците трябва да сменят моторното масло
на превозното си средство или закупят минимум 4 литра в оторизиран или партньорски
сервиз, участващ в промоцията. Пълен списък на сервизите, участващи в промоцията
можете да откриете на официалната интернет страница на адрес: www.driveon.bg/.
В кампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България“
ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия)

Раздел 7. Механизъм за спечелване на награда
Всеки сменил моторното масло на превозното си средство или закупил минимум 4 литра
в оторизиран или партньорски сервиз получава скреч карта. Всеки участник има право
да получи само по една скреч карта за всяка смяна на масло. Наградата (рекламни
предмети с логото на ShellHelix) се получава на момента, в конкретния обект, в случай че
участникът изтегли скреч карта с надпис „Печелиш“. Рекламните предмети ще могат да
бъдат печелени до края на промоционалната кампания или до изчерпване на техните
количества.

Раздел 8. Получаване на наградата
Спечелилите малка награда ще получат наградата си от оторизирания или партньорски
сервиз, в който са сменили моторното си масло, на момента след смяната. Рекламните
предмети ще могат да бъдат печелени до края на промоционалната кампания или до
изчерпване на техните количества.
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга
награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ