ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете вкусни тауър награди от KFC

Спечелете вкусни тауър награди от KFC

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ТАУЪР МЕТЪР

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра “ТАУЪР МЕТЪР“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на https://towermeter.kfc.bg/ и Facebook страницата на KFC www.facebook.com/KFC.Bulgaria за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 09.04.19 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://towermeter.kfc.bg/ и на Facebook страницата www.facebook.com/KFC.Bulgaria. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. В Играта се предоставят следните награди:

  • 3 големи награди – печелившият печели ваучери за Шеф Тауър или Тауър еквивалентни на ръста му, изчислено в Раздел 6
  • 30 малки награди – 30 ваучера за един Шеф Тауър или Тауър
  • РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

    1. Организатор на Играта е „САМЕКС” ЕООД, ЕИК 040646885, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Атанас Дуков“ №32, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

    2.2. Играта се организира и провежда от Организатора със съдействието на рекламната агенция „НЕКСТ ДИ СИ“ ООД, ЕИК 201367752, (наричана по-долу за краткост „Агенцията“)

    2.3. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 09.04.2019 до 23.04.2019 включително. В рамките на този период на посочените дати, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Facebook и Instagram страниците на KFC Bulgaria, както следва https://www.facebook.com/KFC.Bulgaria/ https://www.instagram.com/kfcbulgaria/, както и на специално разработения за Играта уебсайт – https://towermeter.kfc.bg/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

4.2.1. има публично достъпен профил във Facebook и/или в Instagram, има активна електронна поща, активен телефонен номер и е посетило е уебсайта  https://towermeter.kfc.bg/

4.2.2. изпълнило е условията на Играта, като е въвело своя ръст в уебсайта https://towermeter.kfc.bg/ и е предоставило личните си данни за регистрация в Играта;

4.2.3. Споделило е публично своя резултат от уебсайта https://towermeter.kfc.bg/ в своя Facebook профил;

 

За валидно участващ играч ще се приема само този, която отговаря на изискванията на настоящите условия.

4.3. С публикуването на резултата на своята игра участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил в интернет-сайта https://www.instagram.com/kfcbulgaria/ и/или https://www.facebook.com/KFC.Bulgaria/ , активна електронна поща,  активен телефонен номер и отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.3. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) телефонен номер. Всяко лице има право да участва само един път чрез предоставения телефонен номер и може да спечели само една награда.

5.4. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Instagram и Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Instagram и Facebook.

5.5. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook и Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.6. Всеки участник следва да отговори на условията на ирата.

 

5.7. Участниците, сред които ще се изтеглят Печеливши в Играта, са тези участници, които са изпълнили условията за участие. Имената на печелившите се обявявят наwww.facebook.com/KFC.Bulgaria. и https://www.instagram.com/kfcbulgaria/

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. За периода на играта ще бъдат раздадени 3 броя големи награди и 30 броя малки награди под формата на ваучери, срещу които Печелившите могат да получат съответния брой Шеф Тауър или Тауър в KFC ресторанти, собственост на Самекс ЕООД.

Описание и определяне на наградите:

– 3 броя Големи награди:

Голямата награда представлява множество ваучери за Шеф Тауър или Тауър. Броят на ваучерите се определя от ръста на Печелившия изчислен в Тауър бургери, който ще бъде измерен на място в посочения от него ресторант на KFC. Средният ръст на един Шеф Тауър бургер е 7 см.

Максималният брой Тауъри, който участник може да спечели е 31 броя, равняващи се на 217см ръст.

– 30 броя Малки награди:
30 броя ваучери за един Шеф Тауър или Тауър.

6.2. Спечелените ваучери могат да бъдат използвани за Шеф Тауър бургер до изтичане на Шеф Тауър промоцията на 08.05.2019. Ако Печелившият не успее да употреби ваучерите си до тази дата, то ваучерите ще важат за стандрартен Тауър бургер. Ваучерите могат да бъдат използвани до 31.12.2019. включително.

6.3. Имената на печелившите се обявявят на www.facebook.com/KFC.Bulgaria и https://www.instagram.com/kfcbulgaria/ на 24.04.2019.

6.4. Организаторът ще се свърже с всеки печеливш не по-късно от 25.04.2019. Всеки печеливш следва да потвърди получаването на определената награда не по-късно от 30.04.2019 г. В случай, че печеливш не се свърже с Организаторът до 30.04.2019 г. или не предостави необходимата информация, печелившият губи правото да получи спечелената награда. Участващи ресторанти са следните:

– София – http://kfc.bg/corporate/restaurants/garibaldi/http://kfc.bg/corporate/restaurants/mall/http://kfc.bg/corporate/restaurants/parkcentersofia/http://kfc.bg/corporate/restaurants/stambolijski/; – Пловдив – http://kfc.bg/corporate/restaurants/plovdiv/; – Бургас – http://kfc.bg/corporate/restaurants/burgas/;

6.5. Наградите могат да бъдат получени от печелившите не по-късно от 07.05.2019. вкл. в посочения от Печелившия ресторант на KFC в България, в рамките на работното време на съответния ресторант, като след посочената дата печелившите губят правото да получат спечелените награди. Ръстът на Печелившия ще бъде измерен на място със специално създадения за целта Тауър Метър.

6.6. В случай че участникът, избран да получи награда, не потърси наградата си в срока по т. 6.4. и 6.5., счита се, че участникът се отказва от правото си да получи наградата.

6.7. Наградите не могат да бъдат получавани от трето лице, различно от печелившия.

6.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ