ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 80 комплекта чудесни награди от Nova Brasilia

Спечелете 80 комплекта чудесни награди от Nova Brasilia

С участието си в Промоцията Участниците в кампанията приемат условията на изложените по-долу официални правила на Промоцията (отбелязвани като „Официални правила“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на Промоцията е Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД (наричан по-долу „Организатор“), с ЕИК 203439093 и търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 12, етаж 3. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на sbabanakafe.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: sbabanakafe.bg.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД, Якобс Дау Егбeртс ОПС БГ ЕООД, Saatchi & Saatchi Sofia, Хавас Медия България, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Официалните правила ще бъдат достъпни на sbabanakafe.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 18 098 (безплатен от цялата страна) или на email:consumerservice.bg@JDEcoffee.com.

УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!

Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда в продължение на 4 седмици и два дни, в периода между 01.04.2019 и 30.04.2019 само на територията на Република България. Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Промоцията на 01.04.2019 г.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

Основни дефиниции:

Уебсайт на Промоцията: sbabanakafe.bg

Потребител: човек, който влезе на уебсайта на Промоцията, който все още не участва в Промоцията в съответствие с нейните Официални правила.

Механизъм – за да участва в Промоцията, всеки потребител трябва да премине през всички стъпки, описани по-долу, при което ще се превърне в „участник“:

Да влезе на сайта sbabanakafe.bg по време на периода на Промоцията, посочен в Раздел 2, т. 1 на настоящите Официални правила.

Да натисне бутон за качване на снимка „снимката на баба“ или „твоята версия“, за да стартира участието си в Промоцията. Всяка снимка подлежи на одобрение от Организатора на промоцията и ще бъде публикувана на сайта на промоцията в рамките на 24 часа. За да бъдат считани за одобрени, снимките, които бъдат качвани на сайта, трябва да не съдържат неприлично съдържание или оскърбително съдържание.

Да се регистрира за участие чрез въвеждане на своето име, телефонен номер, или e-mail или да се регистрира чрез FB профила си като преди да започне участие, задължително трябва да приеме общите условия на Промоцията, както и да се съгласи с Политиката за защита на личните данни. Участникът има опция да откаже регистрацията чрез бутон „Затвори“.

Може да сподели своята снимка във Facebook профила си. В „Галерия“ участникът може да разгледа всички снимки, които други участници са генерирали.

В „Награди“ участникът може да запознае с наградите, които може да спечели от участието си в промоцията.

Потребителят има възможност да се регистрира в сайта на Промоцията чрез своя Facebook профил, в който случай неговите e-mail адрес и парола ще бъдат предоставени от Facebook на уебсайта на Промоцията. За да завърши регистрацията, Потребителят може да попълни във формата за регистрация полето с телефонния си номер.

При отказ да попълни или отбележи в някое от задължителните полета или при попълване на грешна или непълна информация, или при отбелязване на поле по невнимание (напр. отбелязване на съгласие за предоставяне на лични данни за маркетингови цели без то реално да е налице), това може да доведе до невъзможност да се завърши регистрацията в Кампанията или до невъзможност да се установи контакт с печеливш участник, и/или да се анулира регистрацията и/или наградата.

За всяко влизане в сайта на Промоцията, Участникът поема разходите за интернет достъп, установени от неговия доставчик.

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

Включвайки се в настоящата Промоция, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании JDE, както и техните подизпълнители Saatchi & Saatchi Sofia, Хавас Медия България за цели свързани с Промоцията. Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании JDE както и техните подизпълнители, Saatchi & Saatchi Bulgaria, Хавас Медия България. Лицата, за които съответните лични данни се отнасят, имат право на достъп до и корекция на личните си данни.

Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

Всеки участник има право на неограничен брой публикации за периода на Промоцията.

Чрез регистрацията си в Промоцията, участниците декларират, че разбират и приемат факта, че могат да качват на уебсайта на Промоцията съдържание, което е тяхна собственост и не са копирани от други източници. Съдържанието не трябва да е с неприлично и нецензурно съдържание; не трябва да е неморално, да съдържа клеветнически детайли, обидни думи или символи, които пряко или косвено обиждат хора от определена раса, етнос, религия, сексуална ориентация или социо-демографска група; не трябва да съдържат или да реферират към марки и продукти, конкурентни на тези на Организатора. Участващите предложения не трябва да съдържат заплахи към трети физически или юридически лица, нито да накърняват нечие лично пространство, право на личен живот и/или други права на физически или юридически лица и не трябва по никакъв начин да нарушават действащата нормативна уредба.

Организаторът си запазва правото да не валидира или да анулира регистрации, които не съответстват на Официалните правила или регистрации, които биха могли да предизвикат щети върху имидж/репутация, без да е задължен да предупреди участниците, които регистрират такива материали в Промоцията.

Организаторът си запазва правото да не зачита или да дисквалифицира регистрации/участия в Промоцията и следователно да елиминира от Промоцията всяко съдържание, за което подозира, че е фалшиво или че не отговаря на разпоредбите на настоящите Официални правила и/или на действащата законова уредба, или такова, което счита за неподходящо/неприлично, без да има задължението да информира участниците, които регистрират тези материали на уебсайта.

Организаторът си запазва правото да променя статуса на регистрация на Участник по време на Промоцията от валидна на невалидна, ако има подозрения за фалшифициране или неспазване на Официалните правила на Промоцията.

Организаторът си запазва правото да блокира акаунти на потребители, които продължително нарушават Официалните правила на Промоцията, злоупотребяват с уебсайта на Промоцията или се опитват да извършат измама с механизма на Промоцията.

Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД и упълномощените й представители ще могат свободно да копират, разкриват, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин материалите, предоставени от Участниците, за всякакви комерсиални и некомерсиални цели, без никакви задължения за заплащане към Участника или към трети лица.

РАЗДЕЛ 5: НАГРАДИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

По време на Промоцията, ще бъдат раздадени 81 (осемдесет и една) награди:

40 комплекта кафеварка и Nova Brasilia Classic, 200 г и 40 комплекта джезве и Nova Brasilia джезве, 200 г – определени на случаен принцип. Всяка седмица след края на промоцията двадесет участници, изтеглени на случаен принцип, ще спечелят една от двете награди. Техните имена ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Nova Brasilia. А наградите им ще бъдат изпратени на посочен от тях адрес, на територията на Република България.

1 награда „Фотосесия за баба и внук“ – определена на случаен принцип. След края на промоцията, посочен в Раздел 2 т.1, един участник ще спечели специална фотосесия и календар. Наградата включва фотосесия, организирана от Организатора и отпечатване на два броя календари – 1 брой за спечелилия участник и 1 брой за баба му. Наградата не включва транспорт до локацията на фотосесията. Датите за провеждане на фотосесията подлежат на договорка между организатора и спечелилия участник.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани във Facebook страницата на Nova Brasilia – https://www.facebook.com/novabrasilia.bg/ в максимален срок от 10 работни дни след окончателното изтегляне на победителите.

Не се допуска спечелването на повече от една награда от един участник (с един и същ профил) за периода на промоцията!

Получаването на наградата се случва само на територията на Република България.

За получаване на наградите ще бъдат използвани данните, предоставени от участника при регистрация в Промоцията. След обявяване на спечелилите участници, всеки спечелил участник трябва да предостави на Организатора в лично съобщение през Facebook страницата на Nova Brasilia https://www.facebook.com/novabrasilia.bg/лични данни, свързани с предоставянето на наградата: две имена, точен адрес и валиден телефон за връзка.

В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидна форма за контакт или непълен или неточен адрес.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ