ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете хлебопекарна Philips

Спечелете хлебопекарна Philips

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Храната е емоция“ („Играта“).
1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).
1.3. Играта се провежда от 15.04.2019 г. до 28.04.2019 г. („Период на провеждане”).
1.4. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда – един брой Хлебопекарна Philips HD 99016/30.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен и,), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
2.2. Участник в Играта е всяко лице, разполагащо с активен профил в платформата www.instagram.com, последвало профила на Kaufland България в Instagram и тагнало друг потребител на платформата като коментар под поста в Instagram в рамките на Периода на провеждане.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА
3.2. За участие в Играта желаещите трябва да последват профила на Kaufland България в Instagram (https://www.instagram.com/kaufland_bulgaria/) и да тагнат друг потребител на платформата като коментар под поста в Instagram (https://www.instagram.com/kaufland_bulgaria/?hl=de) в рамките на Периода на провеждане.
3.3. В тегленето на наградата участват само участници в Играта, изпълнили и двете изборени условия. В рамките на периода, в който се провежда Играта един Участник може да коментира неограничен брой пъти, като участва само веднъж в тегленето на наградата.
3.4. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

4.1. Коментарите следва да бъдат публикувани в Instagram от момента на публикуването на публикацията, свързана с играта, в профила на Kaufland България в Instagram и най-късно до 23:59 часа на 28.04.2019 г. (неделя). Коментари, публикувани след този час, няма да участват в тегленето на наградата.
4.2. Наградата ще бъде изтеглена на случаен принцип измежду участници, изпълнили условието за участие, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.
4.3. Името на печелившия ще бъде обявено само и единствено след обработване на всички публикации в Instagram, отговарящи на Условията.
4.4. Само печелившият Участник ще бъде уведомен – чрез лично съобщение в социалната мрежа Instagram.
4.5. Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.
4.6. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.
4.7. Имената на спечелилия участник, и наградата, която печели, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждение от страна на Участника.
4.8. За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на Kaufland България документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия.
4.9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ