ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете фотоапарат DSLR Canon EOS 4000D

Спечелете фотоапарат DSLR Canon EOS 4000D

НАКРАТКО:

• ПРАВИЛА
Настоящите ПРАВИЛА са за участие в игра, свързана с поддържания от „Нет Инфо“
АД интернет сайт https://www.sinoptik.bg/

• ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:
1.05.2019 г. – 31.05.2019 г.

• ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Нет Инфо“ АД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христофор
Колумб” № 41, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК
202632567, наричано по – долу „Нет Инфо“
• НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:
„Нет Инфо“ АД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христофор
Колумб” № 41, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК
202632567

• НАГРАДИТЕ В ИГРАТА СА:
1 /един/ брой Фотоапарат DSLR Canon EOS 4000D,18.0 MP, Черен + 1 /един/ брой
Обектив EF-S 18-55 мм F/3.5-5.6 III Черен

• УЧАСТНИЕ В ИГРАТА:
Участие в Играта могат да вземат всички физически лица, които отговарят на
изискванията в настоящите Правила.

• Общи положения
1. Провеждането и участието в Играта „Снимай пролетта със Sinoptik.bg и спечели
награда” се извършва в съответствие с Правилата, установени по-долу.

2. Всеки Участник е длъжен да спазва настоящите Правила. Всеки Участник може да
вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.

• Участие
1. За участие в Играта Участникът трябва да посети сайт
https://www.sinoptik.bg/photo/upload

2. Участието в Играта е безплатно. Всеки Участник има право да участва еднократно
в рамките на периода на провеждане на играта.

3. Участието в Играта се осъществява, като потребител, посетил сайта
https://www.sinoptik.bg/photo/upload въведе имена, имейл за връзка с него, добави снимка
и кратко описание към нея, във формата за участие.

4. Участникът доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за
обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на
участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на
победителите в Играта и осъществяване на връзка с тях по повод на връчване на
спечелените от тях награди, както и деклариране на раздадените награди и внасяне на
съответния данък от страна на Организатора съгласно разпоредбите на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица. За избягване на всяко съмнение,
събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на
Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Нет Инфо след приключване на Играта и
изтегляне на печелившите в нея Участници, т.е. личните данни следва да бъдат
премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Нет Инфо
най-късно на 1.07.2019 г. Единствено, данните на спечелилите Участници ще бъдат
запазени за целите на счетоводна и данъчна отчетност в законоустановените за това
срокове, като след това ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани).

5. Печелившите в Играта се определят чрез жребий на случаен принцип измежду всички,
взели участие в Играта.

6. Жребият се провежда от Организатора.

7. За получаване на наградата е необходимо Участникът да потвърди желанието си да се
възползва от нея в срок от 5 (пет) календарни дни, след като Организаторът на играта се
е свързал с него чрез предоставен контакт.

• Продължителност на Играта
Играта се провежда, както следва:
1. В периода 1.05 – 31.05.2019г. /включително/
2. Инициали от имената на победителя ще бъдат публикувани на интернет страницата
https://www.sinoptik.bg на 5.05.2019 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ