ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 ваучера по 100 лева, 100 кутии Snickers и самолетен билет за обиколка на света

Спечелете 50 ваучера по 100 лева, 100 кутии Snickers и самолетен билет за обиколка на света

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Организатор на Рекламната кампания Обиколи света със Snickers“ /Промоцията/ е „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10 („Организатор”).

Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в промоцията. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.

Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията www.snickers.bg, където ще са достъпни през целия период на Промоцията.

Организаторът си запазва правото да изменя или допълва едностранно Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство. Промените влизат сила след публичното им оповестяване на https://snickers.bg/.

Територия на промоцията

Промоцията се провежда на територията на Република България.

Продължителност на промоцията

Промоцията започва в 00:00:00 часа на 02.05.2019 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на 30.06.2019 г. (период на Промоцията). Организаторът няма задължения и не носи отговорност пред участник, който е заявил участието си преди или след изтичане на периода за заявяване на участие, посочен в настоящите Официални правила.

УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са всички опаковки Snickers (шоколадови десерти и сладолед). При промяна на Официалните правила валидни остават публикуваните на сайта на Промоцията https://snickers.bg/, дори в търговската мрежа да се намират опаковки, на които кратката версия на Официалните правила не е в съответствие с настъпилите промени.

УЧАСТНИК В ПРОМОЦИЯТА

Възможност да участват в Промоцията имат всички физически лица с местоживеене в Република България, които към момента на регистрацията им в Промоцията са навършили 18 години /Участници/.

В Промоцията не могат да участват служителите на „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД и всички рекламни агенции, свързани с Промоцията, дистрибутори, разпространяващи продукти на Организатора, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА/МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

  • Участието в Промоцията за спечелване на „Кутия SNICKERS“ и „Ваучер за 100 лв.“ е обвързано с покупка.

За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:

  • Да закупи някоя от участващите опаковки Snickers.
  • Да създаде потребителски профил като регистрира своите лични данни, които са посочени за попълване във формата за регистрация на сайта https://snickers.bg/.
  • Да си направи снимка с продукта и да изобрази с мимика състоянието, което изразява, когато е гладен и да качи снимката в профила си.

В случай, че сте решили сами и сте качили в потребителския си профил снимка на трето лице или с участието на трето лице, различно от регистрирания участник по смисъла на тези Общи правила, Организаторът не носи отговорност за действията ви, ако бъдат предявени от третото лице претенции за нарушение по Закона за защита на личните данни.

  • Участието в Промоцията за спечелване на „Билет за обиколка на света“ не е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:
  • Да създаде потребителски профил като регистрира свои лични данни, които са посочени за попълване във формата за регистрация на сайта https://snickers.bg/ за участие в Промоцията за спечелване „Билет за обиколка на света.

Участниците могат да се регистрират и да качват снимки от 00:00 часа на 02.05.2019 г. до 23:59:59 часа на 30.06.2019 г.

Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 потребителски профил.

Един Участник може да спечели само по една награда от всеки един вид.

При всяко манипулиране или опит за такова, участникът губи правото си на спечелена награда.

Участниците в Промоцията имат право да участват неограничен брой пъти с качване на снимки.

Снимките се одобряват от администратор само в работни дни, в рамките на 48 часа от качването им.

Всяка направена успешна регистрация до 23:59:59 ч. на 30.06.2019 г. участва в предстоящото на 01.07.2019 г. теглене за 1 „Билет за обиколка на света“.

Всяка качена и одобрена снимка до 23:59:59 ч. на 30.06.2019 г. участва в предстоящото на 01.07.2019 г. теглене за 1 от 100 броя кутии Snickers.

Всяка регистрирана и одобрена снимка до 23:59:59 ч. на 30.06.2019 г. участва в предстоящото на 01.07.2019 г. теглене за 1 от 50 броя ваучера на стойност 100 лв.

ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

  • Общо 100 броя кутии SNICKERS

Наградите ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, с поне 1 (една) одобрена снимка от началото на промоцията до крайния срок за участие.

  • Общо 50 броя ваучера на стойност 100 лв. Спечелилите ще получат списък с търговските обекти, в които може да се използва ваучера.

Наградите ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, с поне 1 (една) одобрена снимка от началото на промоцията до крайния срок за участие.

  • Общо 1 бр. „Билет за обиколка на света“- Наградата съдържа ваучер за самолетен билет/ билети на стойност 5000 лв.

Наградите ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, които са се регистрирали на https://snickers.bg от началото на промоцията до крайния срок за участие.

Тегленето ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер.

Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани и отговарящи на условията към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта https://snickers.bg

В случай че при тегленето на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Всеки потребител има право да спечели само една награда от вид.

Едно лице има право на участие само от един потребителски профил.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА

НАГРАДИТЕ

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта https://snickers.bg до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията https://snickers.bg

За да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва в срок от 8 работни дни от тегленето, да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили уведомлението, потвърждение, че ще се възползват от наградата си, като предоставят следната информация:

А) При спечелена кутия SNICKERS или ваучер на стойност 100 лв. – име, презиме и фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка.

Б) При спечелен „Ваучер за самолетен билет/билети“ – име, презиме и фамилия, дата, месец и година на раждане, адрес за доставка и телефон за връзка и при поискване на служебна бележка по ЗДДФЛ – данните, необходими за издаването й.

Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила, биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.

Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни телефонни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ