ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 прахосмукачки IRobot Roomba 966

Спечелете 10 прахосмукачки IRobot Roomba 966

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „РОБОТИ ЧИСТОФАЙНИЦИ” („Промоцията”) се организира и провежда от „M.O.
Пловдив” EАД, ЕИК 115777778, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив
4002, район „Западен”, ул. „Перущица” № 8 („Организатор на Промоцията”). С показването на
касова бележка на Рецепцията, находяща се на партерния етаж в търговско-развлекателен
комплекс Mall Plovdiv, участниците се съгласяват с изложените по-долу официални правила на
Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в
който са публикувани на интернет страницата www.mallplovdiv.bg.
Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя Официалните Правила, като
промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницата
www.mallplovdiv.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на
www.mallplovdiv.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не
е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен комплекс
Mall Plovdiv („Мол Пловдив”), находящ се в гр. Пловдив 4002, район „Западен”, ул. „Перущица”
№ 8.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда в периода от 10.00 часа на 02 май 2019 г. до 21.00 часа на 02 юни 2019
г. След края на Промоцията желаещите да участват в Промоцията няма да имат възможност да
се включват в Промоцията.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на
желание за участие в Промоцията е навършило 18 години, с местоживеене или което пребивава
временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Мол
Пловдив и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите,
ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол
Пловдив; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините
по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице
условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което в рамките на срока на Промоцията е
направило покупка/и (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет,
електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) на минимална обща стойност
150 (сто и петдесет) лева, с ДДС, от участващи в Промоцията търговски обекти в Мол
Пловдив, разполага с валидна/и касова/и бележка/и съгласно настоящите Официални
Правила и е заявило желание за участие в Промоцията („Участник”).
2. Допуска се събиране на стойността на до 3 (три) касови бележки, удостоверяващи покупки,
направени през срока на Промоцията. Касовите бележки и заявяването на желание за
участие в Промоцията може да бъде извършено в самия ден на осъществяване на
покупките или през който и да било друг ден от срока на Промоцията.
3. Участващи в Промоцията търговски обекти: в Промоцията участват всички търговски
обекти в Мол Пловдив.
4. Физическото лице, осъществило покупката, има право да участва в Промоцията.
5. Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че
всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.
6. С показването на Рецепцията, находяща се на партерния етаж на Мол Пловдив, през срока
на Промоцията (в рамките на работното време на Рецепцията: всеки ден от 10.00 часа до
21.00 часа със следните почивки: от 11.00 часа до 11.15 часа; от 12.00 часа до 12.30 часа;
от 14.15 часа до 14.30 часа; от 16.30 часа до 16.45 часа; от 17.30 часа до 18.00 часа; от 19.30
часа до 19.45 часа) на до 3 (три) валидни касови бележки, доказващи направени покупки
(но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода,
ремонт или друга комунална услуга) на обща минимална стойност 150 лева, с ДДС, от
участващи в Промоцията търговски обект през срока на Промоцията, Участникът заявява
желание за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални Правила, като за всеки
150 лева, с ДДС, от стойността на касовата/ите бележка/и има право да получи по един
талон за участие в Промоцията (например: валидна касова бележка от един участващ в
Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на
стойност 360 лева, с вкл. ДДС, дава право на 2 талона за участие в Промоцията).
7. Касовата/ите бележка/и се маркира/т от представителя на Организатора на Промоцията
като използвани за участие в Промоцията и се връща/т на клиента.
8. Преди попълване на талона за участие, Участникът следва внимателно да прочете текста,
записан на талона, касаещ предоставянето от физическото лице на личните данни,
необходими за участието на физическото лице в Промоцията.
9. След като се запознае с текста, записан на талона, физическото лице взима решение дали
желае да предостави личните си данни и да участва в Промоцията.
10. Ако физическото лице не желае да предостави личните си данни, като попълни, подпише
и пусне талона за участие в урната на Промоцията, физическото лице не се включва в
Промоцията.
11. В талона за участие в Промоцията физическото лице следва да попълни своите три имена,
възраст и телефонен номер. В допълнение, физическото лице следва да подпише и
декларация-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните си данни в
талона за участие, като необходимо условие за участието си в Промоцията.
12. След като Участникът попълни своите три имена, възраст, телефонен номер и декларациясъгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните си данни в талона за
участие и подпише талона за участие, Участникът има право да пусне талона в урната на
Промоцията.
13. С попълването и подписването на талона за участие и пускането му в урната на
Промоцията:
i. физическото лице се съгласява попълнените в талона негови лични данни да бъдат
съхранявани и обработвани от „M.O. Пловдив” EАД (ЕИК 115777778), „М.О.С.
Мениджмънт” EООД (ЕИК 175093005), „АБЛ Секюрити България” ЕООД (ЕИК
201626710) и нотариус Сотир Димов (нотариус с рег. № 616 при българската
Нотариална Камара) за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската
и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила;
ii. физическото лице потвърждава, че съгласието е дадено свободно, информирано и
доброволно, като необходимо условие за неговото участие в Промоцията;
iii. физическото лице потвърждава, че е запознато с: целта и средствата на обработка на
личните му данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на
достъп и на коригиране на събраните данни; правото му да оттегля съгласието си по
всяко време; правото му да поиска личните му данни да бъдат изтрити; и с всички
останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба.
14. Участникът собственоръчно пуска попълнения талон в урната на Промоцията, с което се
включва в томболата за теглене на награда от Промоцията.
15. Печелившите Участници от Промоцията се определят на случаен принцип, чрез томбола.
16. Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че
всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила,
до спечелването на награда. Един Участник има право да спечели само една от наградите
от Промоцията.
17. Маркираните касови бележки, с които Участниците участват в Промоцията, следва да се
пазят от Участниците до приключване на Промоцията и да се представят при получаване
на наградата и/или при поискване от представителите на Организатора на Промоцията.
18. Валидни талони са талони, които: (i) са подадени от лице, отговарящо на изискванията на
Раздел 4 от настоящите Официални Правила и което е осъществило покупка в Мол
Пловдив съгласно изискванията на настоящите Официални Правила; (ii) са четливи,
целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг
начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на
Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг
начин; (iii) са с надлежно попълнени три имена, възраст и телефонен номер на Участника;
и (iv) са с надлежно попълнена и подписана декларация-съгласие за обработване на
предоставените лични данни на Участника. В допълнение, за валидни се считат само
талоните за участие, получени и подадени при спазване на настоящите Официални
Правила, и които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от
Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.
19. Валидни касови бележки са касови бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред; (ii)
удостоверяват направена покупка; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не
съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и
средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато,
видоизменено или нарушено по друг начин.
20. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на
кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на
печелившите Участници, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията
при нарушение на настоящите Официални Правила или на приложимото законодателство,
без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ
Наградите в Промоцията са 10 (десет) роботизирани прахосмукачки iRobot Roomba 966,
осигурени от Организатора на Промоцията.
Участник, спечелил награда от Промоцията, има право да получи единствено конкретен
артикул, предварително определен за настоящата Промоция от Организатора на Промоцията.
За избягване на съмнения, конкретните вид, марка, материя, размер, цвят, и други специфични
характеристики на наградата са предварително определени от Организатора на Промоцията и
спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули.
Печелившите Участници от Промоцията ще бъдат определени чрез томбола. Тегленето на
томболата ще се проведе на 03 юни 2019 г. в присъствието на нотариус.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ