ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 15 ваучера по 400 лева, 3 детски скаутски лагера и 3 ваучера по 1000 лева за детско обзавеждане

Спечелете 15 ваучера по 400 лева, 3 детски скаутски лагера и 3 ваучера по 1000 лева за детско обзавеждане

Раздел 1. Организатор на конкурса и официални правила

Национален конкурс с рисунки – „Nimm2- Smilegummi – Конкурс за детско творчество – Усмихнато Лято“  („Конкурса“) се организира и провежда от агенция “Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378 с адрес гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“) по възложение от Storck Adria d.o.o дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Словения, идентификационен номер SI22349456 , седалище и адрес на управление: Brdnikova ulica 44 , 1000 Любляна, Словения („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Конкурса и са свободно достъпни на интернет адрес https://nimm2-promo.bg/oficialni-pravila/ през целия период на Конкурса, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://nimm2-promo.bg/oficialni-pravila/

Раздел 2. Територия на Кампанията

Конкурсът се провежда на територията на Република България.

Раздел 3. Период на Кампанията

Конкурсът ще бъде проведен в периода:

от 00:00ч. на 10.05 – до 00:00ч. на 31.07.2019г. 

За периода на Конкурса, ще бъдат раздавани различни награди, описани по-долу в раздел 5.

Раздел 4. Право на участие

1.Участници в Конкурса могат да бъдат само деца/юноши на възраст до 14 години (включително), с постоянен адрес в Република България, представлявани от свой родител или настойник.

2.  Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Конкурса, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Конкурса

3.Не се допускат до участие в Конкурса рисунки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.

4.Всички рисунки, подадени за участие в Конкурса, трябва да бъдат оригинални творби на участниците.

Раздел 5. Механизъм на Конкурса

Всички лица,  нарисували картина на тема “Усмихнато лято” с участието на един или повече герои на Smilegummi, регистрирали се и качили снимка на картината чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Конкурса, могат да участват в тегленията на месечните награди за участие, месечните награди на журито и големите награди на публиката.

Преди всяко качване на картина с цел участие, участникът следва да попълни информация на промоционалния сайт https://nimm2-promo.bg по указания на сайта начин с име, фамилия и имейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

Избирането на печелившите („Печеливш/и“) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

НАГРАДИ

1. Месечни награди за участие:

Всички лица,  нарисували картина на тема “Усмихнато лято” с участието на един или повече герои на Smilegummi, регистрирали се и качили снимка на картината чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за месечни награди за участие – общо 15 броя ваучери, всеки на стойност 400 лв. за стоки по избор от магазини BIKE CENTER.

Наградите за участие се определят на случаен принцип  в присъствието на Нотариус в края на всеки календарен месец в рамките на периода на провеждане на Конкурса.

2. Месечни награди на журито:

Всички лица,  нарисували картина на тема “Усмихнато лято” с участието на един или повече герои на Smilegummi, регистрирали се и качили снимка на картината чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на периода на Конкурса, могат да участват в тегления за месечни награди за участие – общо 3 броя ваучери, за Детски Скаутски Лагер – 5 нощувки на пълен пансион и анимационна програма за 1 дете от 4 до 14 годишна възраст и 1 върастен – в комплекс GreenLife Resort  – гр.Банско

Наградите на журито се определят от жури в състав – официалени представители на Възложителя и на Организатора на кампанията, в присъствието на Нотариус, в края на всеки календарен месец в рамките на периода на провеждане на Конкурса.

3. Големи награди на публиката:

Всички лица,  нарисували картина на тема “Усмихнато лято” с участието на един или повече герои на Smilegummi, регистрирали се и качили снимка на картината чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Конкурса, могат да участват в тегления за месечни награди за участие – общо 3 броя ваучери на стойност 1000 лв. за обзавеждане на детска стая от магазини АИКО.

Наградите на публиката се предоставят на трите картини привлекли най-много гласове на платформата за гласуване на онлайн-платформата – https://nimm2-promo.bg, в присъствието на Нотариус, в края на периода на провеждане на Конкурса.

Всеки Участник има правото да качва/регистрира неограничен брой различни картини, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Конкурса.

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяко качване/регистрация на нова картина трябва да се използва един и същ имейл адрес.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Конкурса, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието си, за целите на директния маркетинг.

Регистрацията/качването на картина на https://nimm2-promo.bg става в специално изградената за целта платформа,  на посочения промоционален сайт и посредством заснемането с камерата на мобилен телефон или в случай на използване на настолен компютър прикачване на снимков файл в указан формат.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Конкурса поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата https://nimm2-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Конкурса ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Конкурса, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

Участниците регистрирали се и качили картини, направени в даден месец, участват в тегленията на месечни награди за участие и месечни награди на журито само за съответния календарен месец част от периода на провеждане на Конкурса. Независимо от периода/датата на регистрация/качване всички участници имат право да участват в тегленето на големите награди на публиката.

Участниците, които са спечелили веднъж някоя от наградите за участие или на журито губят правото си за участие в тегленето на друга награда.

Раздел 6. Описание на наградите

1. Месечни награди за участие:

Общо 15 броя ваучери, всеки на стойност 400 лв. за стоки по избор от магазини BIKE CENTER.

Наградите за участие се определят на случаен принцип  в присъствието на Нотариус.

2. Месечни награди на журито:

Общо 3 броя ваучери, за Детски Скаутски Лагер – 5 нощувки на пълен пансион и анимационна програма за 1 дете от 4 до 14 годишна възраст и 1 върастен – в комплекс GreenLife Resort  – гр.Банско

Наградите на журито се определят от жури в състав – официални представители на Възложителя и на Организатора на Конкурса в присъствието на Нотариус.

3. Големи награди на публиката:

Общо 3 броя ваучери на стойност 1000 лв. за обзавеждане на детска стая от магазини АИКО.

Наградите на публиката се предоставят на трите картини привлекли най-много гласове на платформата за гласуване на онлайн-платформата – https://nimm2-promo.bg в присъствието на Нотариус.

Раздел 7. Определяне на Печелившите

1. Месечни награди за участие:

Наградите за участие се определят на случаен принцип  в присъствието на Нотариус. 

2. Месечни награди на журито:

Наградите на журито се определят от жури в състав – официалени представители на Възложителя и на Организатора на Конкурса в присъствието на Нотариус.

3. Големи награди на публиката:

Наградите на публиката се предоставят на трите картини привлекли най-много гласове на платформата за гласуване на онлайн-платформата за целия период на провеждане на Конкурса – 10.05-31.07.2019г. – https://nimm2-promo.bg , в присъствието на Нотариус.

Раздел 8. Дати на теглене

1.Датите за тегленията на Месечни награди за участие:

Дати на теглене  – 03.06.2019 г. ; 01.07.2019 г. ; 01.08.2019 г.

2.Дата за теглене на Месечни награди на журито:

Дати на теглене – 03.06.2019 г. ; 01.07.2019 г. ; 01.08.2019 г.

3.Дата за теглене на Големи награди на публиката:

Дати на теглене –  01.08.2019 г.

При месечните награди за участие – освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

При месечните награди на журито – освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат избирани и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

При големите награди на публиката – в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си, тя ще бъде предоставена на следващият по брой гласове.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата, картината, която е регистрирал/качил.

Всички седмични и месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ