ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 награди вода за цяла година и 100 стъклени бутилки от DEVIN

Спечелете 10 награди вода за цяла година и 100 стъклени бутилки от DEVIN

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

„Отдай се на доброто чувство с Devin Изворна”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта „Отдай се на доброто чувство с Devin Изворна“, наричана по-нататък „Играта”, се организира и провежда от Девин ЕАД със седалище и адрес на управление в гр. Девин, ул. „Васил Левски” № 6, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.izvorna.bg/otdai-se-na-dobroto-chuvstvo-promo и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.izvorna.bg.

2.4. С регистрацията си за участие в Играта, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда чрез сайта www.izvorna.bg/otdai-se-na-dobroto-chuvstvo-promo и важи за лица с адрес на пребиваване на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 12-годишна възраст, с изключение на служителите на Девин ЕАД, „Атлантик Дивайн” ЕАД и рекламна агенция Екс Ел Медия ЕООД, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица.

4.2. С регистрацията си за участие, участниците декларират, че имат навършени 12 години, а  в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

4.3. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.

4.4. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.

4.5.  Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С регистрацията си за участие в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира от 00:00 ч. на 17.05.2019 г. и продължава до 23:59 ч. на 09.06.2019г. За избягване на всяко съмнение, след 00:00 ч. на 10.06.2019 г.  регистриране и участие в Играта няма да бъде възможно.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

/Вид и брой награди/:

6.1.1. Стъклена бутилка Prue Water –   сто (100) броя;

6.1.1.1. Наградата стъклена бутилка Pure Water ще бъде изпратена чрез куриерска фирма до адрес, посочен от печелившия участник.

6.1.2. безплатна доставка на вода за една година – десет (10) броя, което включва:

6.1.2.1. Доставка на максимум четири (4) разфасовки от 19 л. Devin Изворна на месец – общо максимум четеридесет и осем (48) разфасовки от 19 л. за период от една (1) година, които доставки могат да се извършат както еднократно, така и на месечна база;

6.1.2.2. Диспенсър за временно ползване аз период от една (1) година, който започва да тече от датата на първата доставка;

6.1.3. отпечатване на послания върху етикета на бутилкa Devin Изворна (0.5л, 0.75л и 1,5л) – 60 броя ;

6.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

6.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

6.4. Тук посочената награда доставка на вода за една година е с пазарна стойност над 30 лева и спечелилите участници имат ангажимент, описан в т. 9.7. от настоящите правила.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1 За да участва в Играта всеки Участник трябва да посети страницата www.izvorna.bg/otdai-se-na-dobroto-chuvstvo-promo да отговори на въпроса „Какво те накра да се чувстваш добре днес?“, да предостави име и фамилия, имейл адрес, град, възраст, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Изпрати“.

7.2. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в Играда, като повече отговори дават по-голяма възможност за спечелване.

ЧАСТ 8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ

8.1. Всеки регистрирал се Участник участва в томбола за спечелването на една от описаните в т. 6.1 награди. Печелившите на някоя от наградите, описани в т. 6.1.1. и т. 6.1.2. ще бъдат определеяни на случаен принцип, докато тези, спечелили наградата от т. 6.1.3. ще бъдат определени въз основа качеството на посланията, от служителите на Девин ЕАД.

8.2. С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели някоя от наградите, описани в т. 6.1.

ЧАСТ 9. РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ

9.1. Определянето на печелившите Участници за наградите ще се извърши след приключването на играта на 09.06.2019 г. в срок до 14.06.2019 г.

9.2. Наградите описани в т. 6.1.1. и т. 6.1.2. ще бъдат изтеглени чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в рамките на Периода на провеждане на Играта, докато спечелилите награда от т. 6.1.3. ще бъдат определени от служителите на Девин ЕАД въз основа тяхното качество и съдържание. Участник, спечелил някоя от наградите от т. 6.1.1. и/или т. 6.1.2. не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

9.3. Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на адрес: www.izvorna.bg/otdai-se-na-dobroto-chuvstvo-promo, в срок до 14.06.2019г. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената награда и по и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.

9.4. Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) работни дни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Devin Изворна съгласно условията на т.9.3, да изпрати имейл на igra@izvorna.bg с потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за доставка.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ