ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете всяка седмица книгата на Джейми Оливър и още чудесни награди за Вашата кухня

Спечелете всяка седмица книгата на Джейми Оливър и още чудесни награди за Вашата кухня

Раздел 1. Предмет на правилата
Настоящите Правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане
на Промоционална кампания под мотото “Коя е любимата ти съставка“
(“Промоцията“, “Играта“) и уреждат отношенията между Организатора и
физическите – лица, участници в Играта.

Раздел 2. Организатор
2.1. Организатор на Промоцията е „Шел България“ ЕАД, вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831915840, със седалище и адрес
на управление: гр. София, 1505, район Оборище, бул. Ситняково № 48,
Сердика офиси, ет.8 („ШЕЛ“, „Shell“, „Организатор“). Организаторът е възложил
определени дейности във връзка с Играта на “Хатс-Спот Томпсон” ЕООД, ЕИК:
831245379
2.2. Организаторът организира и провежда Промоцията самостоятелно или
чрез възлагане на трети лица, осигурява техническите и комуникационните
средства за провеждане на Промоцията и осигурява наградите за спечелилите
участници.

Раздел 3. Срок и територия на провеждане на Промоцията. Комуникация.
3.1. Промоцията се провежда в периода от 22.04.2019 г. до 16.06.2019 г.
включително, общо осем календарни седмици („Период на провеждане“).
Организаторът има право да променя Периода на провеждане на Промоцията,
като уведоми своевременно потребителите по подходящ начин.
3.2. Промоцията се провежда на уебсайта на Shell – www.shell.bg, на
територията на България.
3.3. Организаторът информира потребителите за правилата и условията за
провеждане на Промоцията чрез публикуване на Правилата за участие на
интернет страницата на Организатора www.shell.bg, както и по други
подходящи начини по свое усмотрение.

Раздел 4. Изисквания към участниците
4.1. В Промоцията имат право да участват само физически лица, които към
датата на участието си в Играта са навършили 18-годишна възраст.
4.2 В Промоцията не могат да участват физически лица, отговарящи на
изискванията по т.4.1. по-горе, които работят по трудов или граждански договор
за Организатора или за “Хатс-Спот Томпсон” ЕООД, както и свързаните с тях
лица – родители, съпрузи и ненавършили пълнолетие деца

Раздел 5. Условия за участие в Промоцията
5.1. За да участват в играта, лицата които отговарят на условията по Раздел 4,
трябва в Периода на провеждане да:
5.1.1. Влязат на страницата на Играта на www.shell.bg и да изберат съставка за
сандвич deli by Shell, за която желаят да гласуват,
5.1.2. Да попълнят коректно следните данни в полетата на регистрационната
форма, обозначени на уебсайта със звезда – „*“, и с пояснителен текст „Всички
полета, отбелязани с „*“ са задължителни“:
а)Име
б)Фамилия
в)Имейл
г)Мобилен телефон
За да завърши регистрацията си за участие и да се включи в Промоцията,
участникът трябва да заяви в отделно поле (чек-бокс), че е съгласен и приема
Правилата на Играта и да натисне бутона „Потвърди“, след като е въвел
коректно всички данни от т.5.1.2. по-горе.
5.2. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си
да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а
предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта.
Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат
обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоцията.
5.3. С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в седмична
томбола за награди, описани в Раздел 6 от настоящите Правила, както следва:
5.3.1. регистрираните за участие в периода от 0:00 ч. на 22.04.2019 г. до
23:59 ч. на 28.04.2019 г. участват в томбола, която ще се проведе на 30.04.2019
г.;
5.3.2. регистрираните за участие в периода от 0:00 ч. на 29.04.2019 г. до
23:59 ч. на 05.05.2019 г. участват в томбола, която ще се проведе на 07.05.2019
г.;
5.3.3. регистрираните за участие в периода от 0:00 ч. на 06.05.2019 г. до
23:59 ч. на 12.05.2019 г. участват в томбола, която ще се проведе на 13.05.2019
г.;
5.3.4. регистрираните за участие в периода от 0:00 ч. на 13.05.2019 г. до
23:59 ч. на 19.05.2019 г. участват в томбола, която ще се проведе на 20.05.2019
г.;
5.3.5. регистрираните за участие в периода от 0:00 ч. на 20.05.2019 г. до
23:59 ч. на 26.05.2019 г. участват в томбола, която ще се проведе на 27.05.2019
г.;
5.3.6. регистрираните за участие в периода от 0:00 ч. на 27.05.2019 г. до
23:59 ч. на 02.06.2019 г. участват в томбола, която ще се проведе на 03.06.2019
г.;
5.3.7. регистрираните за участие в периода от 0:00 ч. на 03.06.2019 г. до
23:59 ч. на 09.06.2019 г. участват в томбола, която ще се проведе на 10.06.2019
г.;
5.3.8. регистрираните за участие в периода от 0:00 ч. на 10.06.2019 г. до
23:59 ч. на 16.06.2019 г. участват в томбола, която ще се проведе на 17.06.2019
г.;
5.4. Регистрация, извършена преди 0:00ч. на 22.04.2019 г. или след 23:59ч. на
16.06.2019 г. е невалидна и няма да участва в Играта.
5.5. Един Участник може да се регистрира само веднъж за участие в рамките на
една календарна седмица в Периода на провеждане на играта. При всяка
регистрация участникът следва да посочи един и същ мобилен номер и имейл
адрес. Регистрация на един участник с различен мобилен телефонен номер
и/или имейл адрес е невалидна.
5.6. Един Участник има право само на една награда за целия Период на
провеждане и не се допуска до участие в следващите тегления на награди.
5.7. Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни,
участието му се счита за невалидно и той не се допуска до участие в тегленето
на наградите.

Раздел 6. Награди
Общият брой на наградите в настоящата Промоция е следният:
6.1. Кухненски нож Stellar– 8 бр. – по един брой за всеки от периодите по
т.5.3.;
6.2. Книга на Джейми Оливър – “Суперхрани всеки ден. Рецепти за
здраве и щастие”, изд. Хермес – 8 бр. – по един брой за всеки от
периодите по т.5.3.;
6.3. Комплект прибори за салата Maia – 8 бр. – по един комплект за всеки
от периодите по т.5.3.
6.4. Кухненска дъска за рязане Lurch от бамбук – 8 бр. по един брой за
всеки от периодите по т.5.3.;

Раздел 7. Теглене и обявяване на печелившите участници
7.1. Определянето на печелившите участници, регистрирали се във всеки един
от периодите по т.5.3., се извършва чрез томбола на следните дати:
30.04.2019, 07.05.2019, 13.05.2019, 20.05.2019, 27.05.2019, 03.06.2019,
10.06.2019, 17.06.2019.
7.2. Резултатите от томболите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на
съответната томбола на уебсайта на Играта на www.shell.bg. Оповестяването
ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни
номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити),
посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ