ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучер на стойност 1000 лева за подаръци от Orange

Спечелете ваучер на стойност 1000 лева за подаръци от Orange

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане на Играта„Магичен 1-ви юни(„Игра“).

1. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ No 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 3 по-долу и което се е включило в Игра та по посочения в тези правила начин.

1.4. „Период на провеждане“. Играта се провежда в периода от 27.05.2019 г. до 31.05.2019 г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си https://www.orangecenter.bg/Magichen-1-yuni

2. Право на участие в Играта

В Играта могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързанитеагенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3.Условия за участие в Играта

3.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка от магазин магазин Orange center

3.2. За да се включи в Играта за наградата, предвидена по-долу, Участникът, трябва да се регистрира с посочване на лични данни на страницата на адресhttps://www.orangecenter.bg/Magichen-1-yuni

3.3. Участникът се регистрират по следния начин:

• в Интернет страницата на адрес https://www.orangecenter.bg/Magichen-1-yuni, чрез попълване в регистрационната форма на задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и отбелязване, че е съгласен с Правилата на Играта и Политиката за защита на личните данни и след това да натисне бутона „Регистрирай се“.

4. Награди

4.1. Като награда ще бъде предоставена 1 бр. Награда под формата на ваучери на обща стойност 1000 лв. за покупка в обектите от верига Orange center.

4.2. Печелившият Участник ще получи 10 броя ваучера на стойност 100 лв. всеки за общата сума на спечелената Награда.

4.3. Не се допуска размяна на наградата за парична сума. Преотстъпване на наградата на трети лица не се допуска.

4.4. Печелившият Участник има право да получи стоки на стойност до номинала на ваучера от всеки магазин Orange center. При покупка на стойност по-ниска от номинала на ваучера, остатъкът от сумата не се връща. Ваучерите е валиден до 31.12.2019г.

4.5. Представянето на лична карта е условие за получаване на Награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си за получаване на Наградата.

5. Определяне на печеливш Участник

5.1. Печелившият от Играта ще бъдат изтеглен от комисия определена от Организатора на случаен принцип.

5.2. Печелившият Участник ще бъде изтеглен на 01.06.2019 г.

5.3. Печелившият Участник ще бъде обявен на 01.06.2019 г. от Организатора чрез публикуване на името му на следната страница на Организатора в Интернет: https://www.orangecenter.bg/Magichen-1-yuni

5.4. В деня на тегленето, Организаторът ще уведоми Участника по телефон и e-mail, че е изтеглен и печели Награда. В срок от 3 дни от уведомяването за спечелената награда, печелившият Участник е длъжен да предостави на Организатора информация за обекта, от който иска да вземе Наградата си.

5.5. При невъзможност за получаване на Награда в магазин на Организатора, то тя ще бъде доставена от Организатора напълно безплатно с куриер до печелившия участник в срок от 30 работни дни след получаване на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия Участник посочва изричен адрес за доставка и коректен телефон за връзка. При отсъствие на печелившия участник на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, печелившият трябва да установи контакт с куриера за уговорка на повторна доставка.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ