ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 21 перални Bosch WAN20260BY и хиляди продукта от Persil

Спечелете 21 перални Bosch WAN20260BY и хиляди продукта от Persil

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в различни търговски вериги. За всяка верига има Официални правила, които могат да бъдат намерени за страницата на организатора.

Периодът на промоцията се посочва във всеки един от търговските обекти от конкретната Верига търговски обекти върху рекламните материалите, намиращи се на територията на конкретния търговски обекти. Периодът на промоцията е описан за всеки търговки обект в Приложение 1 към настоящите Официални правила.

Във всеки един от търговските обекти, посочени по т. 31,ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията, указани върху рекламните материали, намиращи се на територията на търговския обект.

Всяко участие касова бележка, издадена преди и след посочените за конкретния обект в Приложение 1 към настоящите Официални правила срокове,ще бъде считано за невалидно.

В Промоцията участват всички продукти с търговски марки Persil, Silan, Perwoll, K2r., Pur, Somat, Bref, Clin и Rex.

Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

Малки награди, всяка от които е продукт на Henkel, за всички търговски обекти

Общо 21 бр. големи награди – пералня Bosch WAN20260BY – по 1 за всяка търговска верига участваща в кампанията.

За да участва за спечелването на една от малките награди, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Промоцията, на стойност минимум 10,00 (десет) лв. с ДДС по време на активния за съответния търговски обект период на Промоцията. При покупка на стойност минимум 10,00 лв. (десет) с ДДС от участващите търговски обекти по т. 11.1., участникът получава 1 скреч карта на място, от същия търговски обект, в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:
„Печелиш продукт” – потребителят има право да получи един брой продукт на Henkel от продуктите, описани в Приложение 2 към настоящите Официални правила, веднага, на място в търговския обект, като продуктите се раздават на каса на случаен принцип по преценка на служителя на касова зона в съответния обект.
„Опитай пак“ – потребителят не печели награда;

Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч карти в съответния участващ търговски обект.

Количеството на малките награди е ограничено съгласно т.10.1., така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил – първи получил”, до изчерпване на количествата.

За да участва за спечелването на голямата награда, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Промоцията на стойност минимум 10,00 лв. (десет) с ДДС по време на активния за съответния магазин период на Промоцията. При покупка на стойност минимум 10,00 лв. (десет) с ДДС от участващите търговски обекти по т. 31, участникът може да участва в томбола за спечелване на една голяма награда, като за тази цел участникът трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект.

Голямата награда по т. 10.2. ще бъдат изтеглена на лотариен принцип в присъствието на нотариус в периода 08 -10.07.2019 г. За голямата награда ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва. 16.1.Победителят ще бъдат известен със SMS и по телефона за това, че печели и как да получи наградата си.

Наградата ще бъде предоставена на съответния печеливш от представител на „Хем енд Егс” ООД.

Всеки участник може да участва в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на промоционални продукти, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на промоционални продукти в размер на минимум 10,00 (десет) лева, с включено ДДС.

За избягване на неясноти, един участник в Промоцията може да спечели само една голяма награда, независимо от броя на касовите бележки, които е пуснал в урните в съответните търговски обекти по т.31. Един участник може да спечели повече от една малка награда.

Участващата в томболата за голямата награда касова бележка се счита за невалидна и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш в следните случаи: 1. Ако пуснатата в урната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат за конкретните обекти в настоящите Официални правила. 2. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за участващите продукти на стойност по-малка от 10 лв. (десет) с ДДС.
3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;
4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка/фактурата.
5. В случай, че Организаторът прецени, че участващата бележка/фактура е подправяна, копирана, преправяне или по друг начин манипулирана.

Печелившият на голяма награда в Промоцията е длъжен да предостави:
• При получаване на наградата да докажат, че данните им съответстват на данните, описани върху гърба на касовата бележка, участвала в томболата;
• техни лични данни: три имена, номер на ЛК, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Голямата награда ще бъде изпратена за сметка на Организатора не по-късно от 05.08.2019 г. Малките награди се предявяват от спечелилите участници на място в търговските обекти при спечелване, като Организаторът няма задължение да предоставя награда в случай на изчерпване на количествата в конкретния обект към деня на спечелването.

Голямата награда се предявява от спечелилия участник до 16.07.2019 г., като се свърже с организатора на някой от посочените контакти:Телефон за контакт: 0888101083 или Е-мейл: knikolova@ham-eggs.com. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата.
В случай, че победителят не предяви наградата си до 16.07.2019г., на 17.07.2019 г. Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непредявената награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният победител трябва да предяви наградата си до 5 календарни дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ