ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 300 комплекта Загорка IPA

Спечелете 300 комплекта Загорка IPA

Играта продължава до 11 юли 2019 г.

Стъпка 1: Разбери как пиеш новата Загорка ИПА
Стъпка 2: Регистрирай се, за да участваш за награди – комплект чаша и Загорка IPA

Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга,
предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог
или със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на
участие.

В играта имат право да участват всички пълнолетни физически лица, навършили към
датата на регистрирането им за участие 18 години за българските граждани и
съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално
законодателство за чуждестранните граждани, които не са поставени под пълно или
ограничено запрещение и които са се включили в играта на страницата
http://www.zagorka.bg/ipa

Регистрирането за участие се извършва на специално създадената за целта страница
в Интернет http://www.zagorka.bg.bg/ipa , като в периода от 11.06.2019 г. до 24.00 часа на
11.07.2019 г. включително всяко желаещо да участва лице се регистрира със своя адрес
на електронна поща (имейл адрес).

Индивидуализирането на всеки участник с цел преценка на съответствието му с
изискванията и ограниченията за участие в играта, както и на изявленията му за приемане
на настоящите Правила и съгласието му да участва в играта и на направените при
регистрирането му и при участието му в играта изявления, чрез съответните бутони и
маркирания на Интернет страницата http://www.zagorka.bg/ipa , се извършва посредством
съхранените данни в лог-файлове, идентифициращи го във виртуалното пространство,
включително, но не само: съхранение на IP адреса на участника, адресът на неговата
електронна поща, предоставени лични данни, попълнени в регистрационната форма на
Интернет страницата на играта, а именно: три имена на участника, точен адрес и
телефонен номер.

Преди въвеждане на личните данни, индивидуализиращи участника, той потвърждава
чрез маркирането на нарочен бутон, че е уведомен за необходимостта от предоставяне
на лични данни, за техния вид, за целите, за които ще бъдат обработвани. В случай че
участникът не маркира изричното си съгласие, той не може да въведе личните си данни,
съответно те не се събират, запазват и потребителят не може да участва в томболата за
разпределяне на наградите.

Регистрацията за участие се извършва чрез попълване на предвидените в
регистрационната форма на Интернет страницата http://www.zagorka.bg/ipa данни.
Регистрацията на участниците включва и потвърждаване, чрез маркиране със съответния
бутон, че конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията на тези Правила,
в т.ч. на изискванията на чл. 4, спрямо него не са налице предпоставките по чл. 5, както и
че се е запознал с настоящите Правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава
да ги спазва. С регистрирането си за участие в играта участникът сключва договор с
Организатора при общите условия на настоящите Правила.

Организаторът и/или Операторът, си запазват правото по всяко време и на всеки
етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на
участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран
участник на противоправни или недобросъвестни действия, да заличат регистрацията му,
съответно да го изключат от участие в играта. В този случай Организаторът или
Операторът може да запази данните, въведени от изключения участник за период от 3
(три) месеца, с цел ангажиране на отговорността на участника.

Всеки участник има право да се регистрира еднократно за томболата за награди в
периода от 11.06.2019 г. до 24.00 часа на 11.07.2019г. включително. Опитът за или
реалното участие на едно лице в играта с различни имейл адреси или IP адреси, е
основание за отстраняване на участника от играта.

На 11.07.2019 г. ще бъдат определени 300 (триста) печеливши участници, изпълнили
условията на играта. На същата дата ще бъдат определени и 10 (десет) резервни
печеливши в случай че с печелившия участник не бъде установен контакт, той не
удостовери самоличността си при получаване на наградата, или откаже да получи
наградата си.

Печелившите участници се определят на случаен принцип чрез използване на
компютърна конфигурация от тричленна комисия, назначена от Организатора. Имената
на всички спечелили участници от всяко теглене ще бъдат публикувани на Интернет
страницата http://www.zagorkа/ipa.

Всеки печеливш участник ще получи награда, представляваща комплект бутилка
Загорка IPA, 330ml и чаша Загорка IPA. Всеки комплект ще съдържа една пълна бутилка
0,33 мл. (1 бр. Загорка IPA), както и една специална чаша IPA. Наградата не може да бъде
заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност. Не се допуска
прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването ѝ.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Оператора за правото да получи
наградата си чрез изпращане на електронно писмо на вписания в регистрационната
форма на участника имейл адрес.

В срок от 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на съобщението на имейла,
посочен от печелившия в регистрационната му форма, той следва да се свърже с
Оператора, като му предостави трите си имена, телефон а връзка и точен пощенски
адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако в този срок печелившият участник не
изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се
предоставя на първия от резервните печеливши. Спрямо резервния печеливш съответно
се прилагат правилата на чл.20 и на предходните изречения на този чл.21. Ако и първият
резервен печеливш не посочи данните си в срок от 5 (пет) работни дни от датата на
изпращане на съобщението на имейла, посочен от участника в регистрационната му
форма, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория
резервен печеливш при съответно приложение на чл.20 и чл.21 от настоящите Правила и
така се процедира до изчерпване на всички десет резервни печеливши. В случай че и
десетият резервен не изпрати в срок личните си данни, не удостовери самоличността си
при получаване на наградата или откаже да я получи, наградата не се предоставя.

Никой печеливш (редовен или резервен) не може да получи повече от една награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ