ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете награда в размер на една ваша заплата

Спечелете награда в размер на една ваша заплата

Спечели награда в размер на една своя заплата и осъществи плановете си за лятото!

Всичко, което трябва да направиш, е да се регистрираш при EVA, нашият онлайн финансов консултант.
Изпрати й съобщение в Messenger с текст „ЗАПЛАТА“ в периода 10.06 – 12.08.2019 г., отговори на 3 кратки въпроса и очаквай тегленето на победителя на 15 Август!

Осигури си безгрижна лятна почивка още сега.

Говори с EVA тук!

В томболата могат да участват дееспособни лица над 18 години, социално осигурени в България, които са се регистрирали за играта в чатбот EVA в периода на кампанията 10.06 – 12.08.2019 г. Наградата е една брутна месечна заплата / осигурителен доход на спечелилия участник, но не повече от 3000 лв.

1. Предмет
Настоящите официални правила (“Правилата“) определят реда и условията за
провеждане на Рекламна кампания под мотото „Попитай ЕВА как може да удвоиш
заплатата си“ (“Кампанията“) и уреждат отношенията между Организатора и
физическите лица, участници в Кампанията.

2. Организатор на Кампанията
Организатор на Кампанията е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, със седалище
и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 260
(„Пощенска банка“, „Банката“, „Организатор“).

3. Срок и територия на провеждане на Кампанията
3.1. Кампанията се провежда в периода от 00.00 часа на 10.06.2019 г. до 24.00 часа на
12.08.2019 г., включително (“Период на провеждане“).
3.2. Кампанията се провежда онлайн чрез кредитния чатбот на Пощенска банка –
ЕВА („ЕВА“, „чатбот/а“).

4. Условия за участие в Кампанията
4.1. В кампанията имат право да участват дееспособни физически лица на възраст над
18 години, които са социално осигурени в Република България (в т.ч. самоосигуряващи
се лица). Не се изисква лицата да са осигурени за всички социални рискове. Не се
изисква лицата да са или да са били клиенти на Банката.
4.2. В кампанията нямат право да участват служители на Организатора и на дружества,
свързани с Организатора, както и лица, които са изпратени за изпълнение на временна
работа при Организатора като предприятие ползвател (нает персонал по чл. 107р и сл.
от Кодекса на труда).
4.3. Участието в Кампанията не е обвързано с ползване или покупка на банков продукт,
но е свързано с изпълнение на определени условия, описани в т. 5 от настоящите
Официални правила.

5. Механизъм на Кампанията
5.1 Заявяване на участие и регистрация:
Лицата, които отговарят на посочените в т. 4 условия и които желаят да участват в
Кампанията, следва в Периода на провеждане да се регистрират онлайн в кредитния
чатбот на Пощенска банка – ЕВА („ЕВА“, „чатбот/а“).
За да заявят желанието си за участие в Кампанията, лицата следва да посетят
страницата на ЕВА във Facebook – EVA-кредитен чатбот и да изпратят съобщение с
текст: Заплата. Необходимо е лицата да имат профил в социалната мрежа.
За да бъдат регистрирани, желаещите да участват в Кампанията следва да отговорят на
3 въпроса на ЕВА (относно възраст, месечен доход/заплата и заемана професионална
позиция) и да предоставят коректно попълнен телефонен номер (на мобилен телефон)
за контакт.
В срок от 3 работни дни след направената онлайн регистрация, служител на Банката се
свързва с лицето, което е заявило желание за участие в Кампанията, на посочения
телефонен номер, за да потвърди регистрацията.
Всяко лице, което отговаря на посочените в т. 4 условия и което желае да участва в
Кампанията, може да се регистрира само веднъж. В случай, че едно и също лице се е
регистрирало за участие няколко пъти, включително чрез различен профил във
Facebook и/или с различен телефонен номер за контакт, за валидна се приема първата
направена регистрация.
Всеки участник с валидна регистрация може да спечели наградата.
5.2. Томбола:
 Всяко лице, отговарящо на изискванията по т. 4, с валидна/потвърдена
регистрация, участва в томбола за наградата по т. 6.1;
 Томболата се провежда от Организатора на 15.08.2019 г., като ще бъде изтеглен
на случаен принцип в присъствието на нотариус един печеливш участник (по
предоставените уникални телефонни номера за контакт), който ще спечели
наградата по т. 6.1., както и двама резервни участници, които могат да спечелят
наградата при условията на т. 7.2. по-долу. За тегленето се съставя протокол.

6. Описание на наградата. Определяне на размера ѝ
6.1. При провеждане на томболата в Кампанията ще бъде дадена една награда в
размер на брутната месечна заплата/осигурителен доход, получаван от печелившия
участник, но не повече от максималния осигурителен доход за 2019г. (3 000 лева), от
която сума Банката удържа и внася дължимия данък по реда и в сроковете, предвидени
в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
6.2. Спечелената награда се предоставя на печелившият участник и не може да бъде
преотстъпвана, променяна или заменяна с друга награда.
6.3. За да бъде определен размера на голямата награда от томболата, съответният
спечелил участник следва да се яви в избран от него офис (финансов център) на
Банката, за да потвърди желанието си да получи наградата като потвърди
самоличността си и попълни документ по образец на Банката, с който да удостовери, че
направената регистрация за участие в Кампанията е негова, да декларира размера на
получаваното от него месечно трудово възнаграждение/осигурителен доход и че
отговаря на условията за участие в играта. Необходимо е също спечелилият участник
да даде съгласие на Организатора да провери декларираните обстоятелства чрез
справка в НОИ и да посочи банкова сметка, по която желае да получи наградата си.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ