ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 хамака, 50 кошници за пикник и 500 одеяла от Maretti

Спечелете 50 хамака, 50 кошници за пикник и 500 одеяла от Maretti

1. Организатор
1.1. ПРОМОЦИЯТА на „Maretti“ /“ПРОМОЦИЯТА”/ се организира и провежда от
“БРАНДМАРКЕТИНГ” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
205183479, със седалище и адрес на управление – гр. София, кв. ”Стрелбище” бл. 96, вх. А, ет. 12, ап.
33, наричано по-долу, за краткост „Организатор”, по поръчка на „Итал Фууд” ЕАД, със седалище и
адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10, с ЕИК: 127590277, наричано по-долу за
краткост „Възложител“.
1.2. Официалните правила на ПРОМОЦИЯТА са публикувани на www.marettipromobg.com, където ще
са достъпни през целия период на ПРОМОЦИЯТА по начин, който позволява тяхното съхраняване и
възпроизвеждане. ПРОМОЦИЯТА се провежда при условията на настоящите Правила.
1.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в ПРОМОЦИЯТА. С участието си в играта
участниците се обвързват с правилата и се съгласяват да спазват условията на ПРОМОЦИЯТА.
Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и изменя Правилата в съответствие с
действащото българско законодателство, като допълненията и измененията влизат в сила след
публикуването им на следната интернет страница: www.marettipromobg.com
1.4. ПРОМОЦИЯТА се организира с рекламна цел – за популяризиране търговската марка на
Възложителя – “Maretti”.
1.5. Връзка с Организаторa на ПРОМОЦИЯТА може да бъде осъществена чрез съобщение, изпратено
на следния адрес на електронна поща: marettipromo@bmarketing.bg

2. Период и място за провеждане на ПРОМОЦИЯТА
2.1. ПРОМОЦИЯТА стартира, считано от 15.06.2019 г. и продължава до 28.07.2019 г. (включително).
2.2. Промоцията се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават
само на територията на Република България.

3. Право на участие
3.1. В ПРОМОЦИЯТА право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-
годишна възраст към датата на регистрацията за участие в ПРОМОЦИЯТА.
3.2. В настоящата ПРОМОЦИЯ не могат да участват лица, работещи за Организатора или за
Възложителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти
4.1. В настоящата ПРОМОЦИЯ участват следните продукти с търговска марка „Maretti”: пакет
„Maretti“ от 70г, пакет „Maretti“ от 140г и пакет 3×70г.
4.2. Върху участващите в ПРОМОЦИЯТА продукти няма изрично обособена промоционална зона или
друго изрично обозначение.

5. Начин за провеждане на ПРОМОЦИЯТА
5.1. За да участва в ПРОМОЦИЯТА, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:
Стъпка 1: Да закупи пакет „Maretti“ 70 гр., 140 гр. или 3×70 гр. от търговски обект на територията на
Република България;
Стъпка 2: Да запази касовия бон за направената покупка; Да посети сайта на ПРОМОЦИЯТА –
www.marettipromobg.com; Да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а)
имейл; б) телефон; в) час и дата от касовия бон (може да се регистрира само касов бон издаден след
01.06.2019г.); г) да качи снимка на касовия бон (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер
до 5MB). Ако на касовия бон не е изписано името на закупения продукт („Maretti“), то участникът
следва да приложи снимка на опаковката на продукта заедно с касовия бон; д) потвърждение (чрез
чек-бокс), че желае: да участва в ПРОМОЦИЯТА, приема Правила на ПРОМОЦИЯТА, съгласен е с
Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако печели, двете му
имена и телефонният му номер (със заличени последни 4-ри цифри) ще бъдат публикувани на
www.marettipromobg.com.
5.2. Единният идентификатор за участие в ПРОМОЦИЯТА на всеки участник е неговият телефонен
номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации
направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице. Едно лице може
да направи до 30 (тридесет) регистрации за участие в ПРОМОЦИЯТА.
5.3. Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на
настоящите Правила от Организатора. При констатирани несъответствия съответният касов бон се
счита за невалиден.

6. Награди. Теглене на печелившите
6.1. Наградите в ПРОМОЦИЯТА са следните:.
6.1.1. Едно одеяло, брандирано с лого „Maretti“ – общо 500 бр.;
6.1.2. Една кошница за пикник, брандирана с лого „Maretti“ – общо 50 бр.;
6.1.3. Един хамак, брандиран с лого „Maretti“ – общо 50 бр.
6.2. Наградите, изобразени на рекламните материали на ПРОМОЦИЯТА, са илюстративни, като
илюстрациите могат да се различават от реалните награди. Ако поради причини извън контрола на
Организатора наградите са повредени, не се предвижда замяната им с друга награда. Наградите са на
стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
6.3. Теглене на печелившите:
6.3.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за
периода на ПРОМОЦИЯТА. Един участник има право да спечели по една награда от вид, но с
различни коректно регистрирани касови бонове. Всеки пореден опит за участие в ПРОМОЦИЯТА с
вече регистриран касов бон се счита за невалиден.
6.3.2. Един касов бон, без значение за колко броя закупени пакета „Maretti“ e, може да бъде
регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите когато на касовия бон не е
изписано името на продукта и посочената стойност е значително по-ниска или по-висока от средната
пазарна цена на пакет „Maretti“ 70 г, „Maretti“ 140 г, „Maretti“ 3×70 г., касовият бон се счита за
невалиден. Под „значително“ по смисъла на предходното изречение се разбира отклонение + / – 40 %
от средната пазарна цена на съответния пакет „Maretti“.
6.3.3. Тегленето на печелившите ще се извърши на 30.07.2019 г. Между всички регистрирани
участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип чрез специално
разработен за целта софтуер и в присъствието на нотариус.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

4 comments

 • Здравейте, обадиха ми се, че съм спечелила одеяло, взеха ми адреса и до там… Кога ще мога да си получа наградата? ☺️

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, трябва да са Ви изявестили какъв е срока за доставка на наградите. Не сме организатор на играта, но обикновено е до 45-60 работни дни. Поздрави и честита награда с пожежалния за още повече късмет 🙂

 • Елвира Николова

  Защо не мога да регистрирам бележка от предишния ден следобед

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   не би трябвало да имате проблем да регистрирате бележката. Просто трябва да изберете дата от календара. В случай, че срещате проблем, ви съветваме да се съвржете с организаторите от Маретна този мейл – marettipromo@bmarketing.bg. Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ