ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 броя колонки от KitKat, Lion, LZ и Мура

Спечелете 100 броя колонки от KitKat, Lion, LZ и Мура

Играта продължава до 10 юли 2019 г.

Купи продукти с марка KITKAT®,  LION®, LZ® и МУРА® и можеш да спечелиш преносима колонка!

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 100 (сто) броя колонки.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Купете продукти с марка KITKAT® и/или LION® и/или LZ® и/или МУРА®  от магазин на стойност минимум 1.50 лв. (един лев и петдесет стотинки) в един фискален (касов) бон.

Потребител, който желае да участва в Играта, закупува според предпочитанията си от участващи в Играта продукти с марка KITKAT® и/или LION® и/или LZ® и/или МУРА®  на стойност минимум 1.50 лв. (един лев и петдесет стотинки). Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

Регистрирайте се на promo.nestle.bg.

Потребителят сe регистрира на интернет адрес: promo.nestle.bg („Сайта на Играта“). За да се регистрира, потребителят попълва име и фамилия, електронен адрес (e-mail) и парола. Алтернативно, потребителят може да използва личния си профил в социалната мрежа Facebook и да приеме: правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност.

Регистрирайте фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

След това участникът регистрира фискалния/те (касовия/те) бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те (касовия/те)  бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те (касовия/те) бон/ове. Снимките на фискалния/те (касовия/те) бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран.  Фискалният/те (касовия/те)  бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален (касов) бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални (касови) бонове, отговарящи на условията на Играта. . Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални (касови) бонове.

Пазете фискалните (касовите) бонове за валидиране на учасието си. Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални (касови) бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След края на играта, на 17 юли 2019, на случаен принцип, чрез специализиран софтуер от създадена за целта комисия от представители на Организатора ще бъдат изтеглени 100 печеливши участника.

При тегленето на печелившите участници ще бъдат изтеглени  10 (десет) резерви, които да заемат мястото на печеливш в случай че не може да се установи контакт с някои от 100-те изтеглени печеливши за получаване на наградата

След изтеглянето на печелившите и валидирането на тяхното участие според правилата на Играта, печелившите ще бъдат публикувани до 3 (три) работни дни, от датата на теглене, посочена по-горе, на Сайта на играта promo.nestle.bg.

За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на допълнителни контакти (телефон за връзка и адрес), необходими за доставка на наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже с печеливш участник по телефон за валидиране на фискалния (касовия) бон и самоличността на участника и/или уточняване на детайли във връзка с доставката на наградата.

В случай, че печеливш участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите участници, ще се счита, че се отказва от наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

В случай че печеливш участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес или електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да му достави наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на спечелилите участници, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

представи на куриера:
регистрирания фискален (касов) бон за справка. Ако не бъде представен, потребителят губи правото да получи наградата.
лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.
подпише приемо-предавателен протокол, в който куриерът и участникът декларират, че нужните за доказване правилното участие в Играта елементи са били показани и изрядни, както и че участникът е получил наградата. Ако има възражения, участникът ги описва в протокола.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ