ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете роботизирана прахосмукачка

Спечелете роботизирана прахосмукачка
· ПРАВИЛА
Настоящите ПРАВИЛА са за участие в игра, която ще бъде проведена на Facebook страницата на „TV Boutique” https://www.facebook.com/TVBoutique.bg/.
· ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:
26.06.2019 – 03.07.2019 г.
· ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Нет Инфо“ АД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христофор Колумб” № 41, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202632567
· НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:
„Скайшоп България“ ЕООД, ЕИК 203000534, със седалище и адрес на управление в област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район „Възраждане“, ул. Позитано № 15
· НАГРАДИТЕ В ИГРАТА ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ОТ:
„Скайшоп България“ ЕООД, ЕИК 203000534, със седалище и адрес на управление в област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район „Възраждане“, ул. Позитано № 15
· НАГРАДИТЕ В ИГРАТА СА:
Роботизирана прахосмукачка Lucy’s home Robot Vacuum Cleaner
· УЧАСТНИЕ В ИГРАТА:
Участие в Играта могат да вземат всички физически лица, които отговарят на изискванията в настоящите Правила.
· ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Провеждането и участието в Играта „Лято” се извършва в съответствие с Правилата, установени по-долу.
2. Всеки Участник е длъжен да спазва настоящите Правила. Всеки Участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.
· УЧАСТИЕ
1. За участие в Играта Участникът трябва да посети Facebook страница на „TV Boutique” https://www.facebook.com/TVBoutique.bg/.
2. Участието в Играта е безплатно. Всеки Участник има право да участва еднократно в рамките на периода на провеждане на играта.
3. Участниците следва да се регистрират за участие в Играта, като :
· Довършат изречението „Подготвям се за лятото, като…“ под поста на играта на Facebook страница на „TV Boutique” https://www.facebook.com/TVBoutique.bg/
· Да се запишат за имейл бюлетина на TV Boutique: https://bit.ly/2XepeNp
4. Участникът доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите в Играта. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Нет Инфо след приключване на Играта и изтегляне на печелившите в нея Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Нет Инфо най-късно на 14.07.2019 г. Това не се отнася за данните, предоставени от участниците при записването им за имейл бюлетина на TV Boutique, които ще бъдат съхранявани до изричното отписване на съответния участник от получаването на имейл бюлетина.
5. Печелившите в Играта се определят чрез жребий на случаен принцип измежду всички, взели участие в Играта.
6. Жребият ще се проведе от Организатора на 04.07.2019 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ