ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два 55“ 4K UHD Smart TV SONY телевизора

Спечелете два 55“ 4K UHD Smart TV SONY телевизора

Дефиниции:
„Игра”: Кампания, която се провежда от Организатора за Периода на играта сред посетителите на притежаваните от „СПОРТАЛ.БГ“ АД сайтове sportal.bg, winner.bg, profit.bg, men.bg и novini.bg и сред аудиторията на прилежащите към тях социални мрежи, съгласно настоящите Общи условия.
„Организатор ” е дружеството „Айкарт“ АД.
„Участник” е всеки, отговарящ на всички следващи условия:
1.    Въвел е телефонен номер през интернет страницата на играта и е получил СМС със линк за изтегляне на приложението, след посещение на страницата на играта https://icard.com/en/icardplay-sportal
2.    Регистрирал се е за Услугата iCard Digital Wallet на 20.06.2019 г. или след тази дата.
3.    Не е съдружник или акционер в дружество или не работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или което и да е Свързано лице по смисъла на ЗППЦК или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника.
4.    Пребивава постоянно на територията на България.

„Територия“ – Играта ще се проведе на територията на Република България
„Период на Играта” означава времевият период между 00:00 ч. на 20.06.2019 до 23:59 ч. на 09.07.2019 г. включително, през който Участниците ще могат да участват в Играта в съответствие с настоящите Общи Условия. (часова зона UTC+ 2)
“Награди” – Наградите, които ще са раздадат са два 55“ 4K UHD Smart TV телевизора с марка SONY и модел KD-55XF7077
Настоящите Общи условия определят начините и провеждането на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците.
Общите условия са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и сa публикувани на уебсайта на Организатора.
С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Чл. 1.     Организатор на кампанията е „Айкарт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175325806, седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, район Лозенец, п.к. 1407, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, ет. 8; е-mail: office@icard.com ; website: www.icard.com.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
Чл. 2.     Всяко лице, което отговаря на дефиницията на „Участник“ и за което не е налице друго законово ограничение за участие, може да участва в настоящата Игра на Организатора.
III. ПЕРИОД НА ИГРАТА
Чл. 3.     Периодът, в който Клиентът ще може да се възползва от играта, започва в 00:00 ч. на 20.06.2019 до 23:59 ч. на 09.07.2019 г., включително, което е последният ден, който е обвързващ за Организатора и в който Участниците могат да се възползват от играта.
IV. СЪЩНОСТ НА ИГРАТА:
Чл. 4.     Механизъм на играта:
A)    За да участвате и да имате шанса да спечелите една от двете големи награди, трябва да направите следното. В Периода на играта трябва да инсталирате приложението iCard Digital Wallet, да си направите регистрация с вашия мобилен телефонен номер, на който си заявил да получиш СМС с линк за изтегляне на приложението, след посещение на страница https://icard.com/en/icardplay-sportal/.

B)    Всеки участник може да се регистрира само по веднъж за участие за голямата награда.
C)    Всеки участник може да спечели голямата награда само веднъж.
D)    Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на Участниците и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта на https://icard.com/en/icardplay-sportal

V. ОПИСАНИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Чл. 5.     Наградите, които ще се връчат са два 55” 4K UHD Smart TV телевизора с марка SONY и модел KD-55XF7077.
A)    Печелившият Участник ще бъде изтеглен на 17.07.2019 в присъствието на комисия.
B)    Тегленето на големите награди ще се извърши на случаен принцип измежду Участниците, които са се регистрирали успешно за играта.
C)    По време на тегленето на големите награди ще бъдат изтеглени и пет резерви, с цел заместване на печелившите Участици, ако някой от тях се откаже от наградата си или не я предяви в посочения срок.
Чл. 6.     Условия за получаване на 55“ SONY 4K UHD Smart TV:
A)    да е инсталирал и да се е регистрирал в приложението iCard на или след 10.06.2019 г., както и да е преминал успешно през процедура по видео верификация, съгласно описаното в Общите условия за iCard, преди да получи 55“ SONY 4K UHD Smart TV.
B)    да пребивава постоянно в република България.
C)    да не е съдружник или акционер или да работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или което и да е Свързано лице по смисъла на ЗППЦК или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта преустановява правото за получаване на 55“ SONY 4K UHD Smart TV на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника.
D)    Участниците, спечелили от Играта, могат да получат своята награда срещу показване на лична карта.
E)    Не се допуска заменянето на спечелената непарична награда срещу стойността й в пари.
Чл. 7.     При отказ на печелившия Участник да получи наградата, както и когато не се предостави необходимото съдействие в рамките на повече от 5 (пет) работни дни, след като сме се свързали с него по телефон и/или имейл, последният губи правото на получаване й. В този случай наградата ще бъде връчена на първата изтеглена резерва.
При условие, че в срок от 5 работни дни  iCard не успее да се свърже с печелившия Участник поради причини, които не зависят от iCard, то той губи правото си да получи 55“ SONY 4K UHD Smart TV. 55“ SONY 4K UHD Smart TV ще бъде разпределен по реда както е описано в Чл. 4.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ