ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете PlayStation, слушалки и футболни топки от ‘ДЗП’

Спечелете PlayStation, слушалки и футболни топки от ‘ДЗП’

Играта продължава до 15 август 2019 г.

Участието в играта е обвързано със задължително закупуване на минимален брой продукти с марка „ДЗП“ – „Данон за пиене“ (ДЗП Ягода, ДЗП Малина, ДЗП Мултифрут, ДЗП Диня, ДЗП шейк с ягода и ванилия, ДЗП шейк банан) /наричани за краткост промоционални продукти или само ДЗП/ и регистрация на броя закупени промоционални продукти и номера на касовата бележка от съответната покупка по начина, указан по-долу.

Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които: са регистрирали едни и същи номера на касови бележки от името на различни профили; използват фалшиви имена, адреси и лични данни, за да регистрират повече профили; не отговарят на някое от условията за участие в играта. В тези случаи решението на Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.

За целите и при условията за провеждане на играта ще бъдат раздадени общо следните награди:
• 22 броя футболни топки
• 22 броя слушалки;
• 2 броя игрални конзоли.

За да вземете участие в играта и да получите възможност да спечелите една от обявените награди, трябва да изпълните следните задължителни стъпки:

Стъпка 1 : Закупете най-малко 3 /три/ броя продукти с марка ДЗП през периода на провеждане на играта и запазете касовата бележка. Покупката може да бъде отбелязана в една или повече касови бележки. При закупен минимален и регистриран минимален брой продукти, Вие участвате в играта и получавате възможност да спечелите единствено награда футболна топка. За участие за награда слушалки или игрална конзола – вижте т. 9.2.2 и 9.2.3.

Стъпка 2 : Регистрирайте броя на закупените промоционални продукти и номера/номерата на касовите бележки на интернет страницата www.dzp-danoniada.com.

Задължителни условия за участие в тегленията за трите вида награди:
1.при покупка и регистрация на 3 /три/ броя промоционални продукти, през периода на провеждане на играта, участникът се включва в томбола за награда футболна топка.
2. при покупка и регистрация на 5 /пет/ броя промоционални продукти през периода на провеждане на играта, участникът се включва в томбола за награда безжични слушалки.
3. при покупка и регистрация 8 /осем/ броя промоционални продукти, през периода на провеждане на играта, участникът се включва в томбола за награда за игрална конзола.

Във връзка с горното:
(а) всеки участник, който е регистрирал покупка на 8 и повече продукта, автоматично ще бъде включен в тегленията за всички награди в промоцията;
(б) всеки участник, който е регистрирал покупка на 5 продукта ще бъде включен в тегленията за слушалки и футболна топка;
(в) всеки участник, който е регистрирал покупка на 3 продукта ще бъде включен в тегленията за футболна топка

При тегленето на наградите, първо се изтеглят печелившите за игрална конзола. След изтеглянето на печеливши за игрална конзола, се теглят печеливши за слушалки. Последни се изтеглят участниците, печелещи футболна топка., следвайки следния принцип: Всички участници, регистрирали покупка на най-малко 8 ДЗП продукта, участват в тегленето за игрална конзола. Всички участници, които са регистрирали покупка на 8 ДЗП продукта и не са изтеглени за игрална конзола, участват в тегленето за слушалки. Ако не спечелят слушалки – участват в тегленето за топка. Всички участници, регистрирали покупка на 5 или повече (но по-малко от 8) продукта, които не са изтеглени в тегленето за слушалки, участват в тегленето за футболна топка. Участниците, спечелили награда, не участват в следващите тегления за други награди.

Една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

За всеки закупен продукт се изисква регистрация на касова бележка, която удостоверява покупката. В случай, че с една касова бележка са закупени повече от един продукти, броят трябва да се вижда ясно на бележката.

При регистрация на номер на касова бележка/и, удостоверяваща/и закупуването продукт/и ДЗП, участникът трябва да отбележи във формата за регистрация и броя закупени продукти.

Снимка на касова бележка/и се прилага като прикачен файл във формата за регистрация. На снимката трябва ясно да се вижда броя на закупените продукти Данон за пиене.

Уникалният идентификатор на всеки участник е създаденият му профил на сайт www.dzp-danoniada.com и имейл адресът му. За да може да натрупа необходимият брой регистрации за участие в тегленето на наградите, участникът трябва да регистрира касови бележки/снимки от един и същ профил на сайта, съответно да посочи същия имейл при регистрация си за участие в играта на интернет страницата: www.dzp-danoniada.com, за да може системата да отброи правилно успешно регистрираните касови бележки, съответно броя на закупените продукти ДЗП.

В случай, че даден участник вече е създал профил за участие в томбола за една от наградите в промоцията, същият може да използва профила за участие за друга награда, стига да е изпълнил съответните условия за участие в томболата за нея.

Печелившите участници ще бъдат определени в срок до 10 дни след датата на приключване на играта чрез специален софтуер за разпределение на награди на случаен принцип и в присъствието на комисия, определена от Организатора. Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта www.dzp-danonaida.com.

Преди да бъдат обявени на сайта www.dzp-danonaida.com всички печеливши ще бъдат проверени за съвместимост с условията на участие. В случай, че даден участник, който е избран за печеливш в съответното теглене, се окаже че не отговаря на условията, името му няма да бъде публикувано и ще бъде заместено с друго, отново изтеглено на случаен принцип.

Печелившите ще бъдат обявени чрез посочените от тях име, фамилия и населено място на Интернет страницата: www.dzp-danoniada.com, както и на Facebook страницата на ДЗП: https://www.facebook.com/dzp.bg/ и ще бъдат информирани с мейл в рамките на 48 часа от изтеглянето им.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин изкуствено увеличават възможността за печалба, включително създаването на фалшиви профили, регистрация на недействителни данни и т.н. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и е окончателно.

Теглене на резерви: ще бъдат изтеглени по 5 броя резервни печеливши участници за всеки вид награди по смисъла на т. 8 и 9, Раздел IV. Резервните печеливши участници следва да отговарят на всички условия за участие в тегленето за съответния вид награда. Резервните печеливши участници имат право да получат награда само и единствено, в случай че някой от основните печеливши участници не отговаря на условията за участие, се откаже доброволно или с него не може да бъде установена връзка по телефон, емайл или не бъде открит от куриера на посочения от него адрес и телефон.

Печелившите участници, ще бъдат известени чрез имейл, в отговор на който в рамките на 10 работни дни, следва да предоставят данни за доставка на наградата – адрес на територията на Република България и телефон за връзка. Ако печелившите не предоставят данните за доставка в срок, , губят правото си да получат наградата. В този случай, Организаторът обявява за печеливш първия по ред участник, изтеглен като резервен от съответната томбола и връчва наградата по реда, установен по-горе. При непотвърждаване на получаването на известие за наградата от първия по ред участник, изтеглен като резерва, процедурата продължава чрез обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата, и така до изчерпване броя на изтеглените резерви. Ако нито един от обявените за печеливш не потвърди и не предостави данни за получаване на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер  след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 работни дни от получаването на данните за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето в рамките на 10 работни дни може да бъде получена наградата. За непотърсени награди в този срок, ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата до изчерпване броя на изтеглените резерви.

Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник, ако печелившият изрично заяви това в имейла с данните за доставка, като посочи и името на реалния получател. В този случай Организаторът не носи отговорност за получаване на наградата от спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, чиито данни съвпадат с данните за получаване на доствката, предоставени от печелившия участник.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • Веднага ли ще се разбере дали сме спечелили

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, трябва да се запознаете с правилата на играта. Те са описани в публикацията. Поздрави!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ