ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесна лодка

Спечелете чудесна лодка

Играта продължава до 31 август 2019 г.

1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
Настоящите правила (наричани по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на промоционална игра (наричана по-долу за краткост Играта) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.
Играта с предметни награди се организира и провежда от „БОЛЕРО” ЕООД, вписано в Търговски регистър, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Христо Ботев”№70, ЕИК102842770, наричано по-нататък „Организатор“.
Официалните правила на играта са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
Правилата на играта са достъпни в писмен (разпечатан) вариант в съответните магазини от Верига Супермаркети СВА Болеро, както и на фейсбук страницата /bolerosupermarkets/. Правилата ще бъдат оповeстени на горепосочените места не по-късно от 04.07.2019г.
Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.
Съгласието с Правилата на играта с предметни награди е необходимо условие за участие в Играта.
Със заявяване на желанието си да участва в играта, чрез пускането на талон в предвидените за това урни, участникът доброволно приема и напълно се съгласява с настоящите Правила.
Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на Правилата на играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.
2. ТЕРИТОРИЯ
Играта се организира и провежда на територията на Република България, област Бургас, във всички 14(четиринадесесет)търговски обекта на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО.
3. ПЕРИОД НА ИГРАТА
Играта ще се проведе в периода 04.07.2019г.- 31.08.2019г., включително.
Началният час на започването на Играта и часът на приключването й съвпадат с работното време на съответния търговски обект от Верига Супермаркети СВА Болеро.
Организаторът потвърждава, че играта започва на 04.07.2019г. и продължава до 31.08.2019г., включително, независимо че преди 04.07.2019г. и/или след 31.08.2019г. рекламни материали, оповестяващи играта, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване. Същите следва да бъдат отстранени в срок до 10 /десет/ дни след приключване на играта от служителите на Верига Супермаркети СВА Болеро.
4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или услуги.Всеки желаещ да участва в Играта трябва да попълни талон и да го пуснете в предвидените за това урни, находящи се във всеки търговски обект на ЦБА БОЛЕРО.Талонът е безплатен и може да бъде получен на касата във всеки търговски обект на Верига Супермаркети СВА Болеро.
На гърба на талона трябва да бъдат изписани трите имена, телефонен номер, населено място, дата и подпис на участника, като същите следва да бъдат изписани четливо с черен или син химикал. Лицето, желаещо да участва в играта, трябва да пусне посочения по-горе талон в специално обособените за томболата на играта урни в съответния търговски обект на Верига Супермаркети СВА Болеро, от които урни след приключване периода на играта ще бъде изтеглен печелившия.
Всяко лице има право да пусне/подаде неограничен бройталони за участие през периода на Играта.
Всяко попълване и пускане в урните на талон гарантира участие в тегленето на наградите при равни условия, но не гарантира спечелването на награда.
Съгласнодопълнителни разпоредби на ЗДДФЛ, § 1, т.62, „предметна печалба с незначителна стойност“ е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв.,стойността на награда, с пазарна цена над тази стойност, представлява облагаем доход и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство.
Предоставяната предметна награда е с пазарна стойност над 100 лв., като съгласно нормите на ЗДДФЛ се облага сокончателен данък в размер на 10% от стойността. Дължимият данък Организаторът ще поеме за своя сметка и ще го внесе по законоустановения ред.Всички останали разходи по получаване и придобиване на наградата са за сметка на печелившия.
Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез телефонни разговори, посредством предоставения на гърба на талона телефонен номер за обратна връзка.
5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице,спазило механизма на Играта и коректно предоставило личните си данни,което физическо лице е дееспособно (съгласно българското законодателство)и пребивава на територията на Република България.
В играта нямат право да участват служители на Организатора на Играта – Верига Супермаркети СВА Болеро, членове на техните семейства и техни роднини по права линия, както и лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия.
6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
Наградата в Играта е:
Лодка, 1 брой, с дължина на корпуса: 4,54м., широчина на корпуса: 1,80м.включва:
1.1.Корпус
1.2.Палуба
1.3.Скоби – носовa – 1 бр., кърмови – 2 бр.
1.4.Подключни планки – 2 бр.
1.5.Транцеви дъски – 2 бр.
1.6.Опесъчаване против хлъзгане
1.7.Буртик гумен
– Допълнения към лодката /екстри/.
2.1.Кнехт – 2 бр.
2.2.Рулева колонка
2.3.Леер бордови
2.4.Щурвал /волан/
Гаранция: Три години
Наградата се дава еднократно, след приключването на Играта и изтеглянето на печелившия.
7. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ
Тегленето на наградата ще се извърши на 04.09.2019год. в 12,00ч в гр.ЦАРЕВО.
Тегленето на наградата ще се осъществи, като от всички пуснати талони в предназначените за това урни във всеки един от 14-те обекта на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО, бъдатизтеглени 2(два) броя талони, като вторият изтеглен талон ще бъде резерва.
В случай, че е налице невъзможност да се установи връзка с печелившото лице и/или са налице други обстоятелства, поради които наградата не може да се предостави на същия, наградата се предоставя на лице, чийто талон е изтегленкато резерва.
В случай на необходимост, ако е налице невъзможност по каквато и да е причина наградата да бъде получена от печелившия участник или от лицето, чийто талон е изтеглен като резерва, се извършва теглене на други 2(два) броя талони, като вторият изтеглен талон ще бъде резерва.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ