ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете над 250 000 награди – кухненски роботи, ваучери за пазаруване, сладолед и хиляди кино награди

Спечелете над 250 000 награди – кухненски роботи, ваучери за пазаруване, сладолед и хиляди кино награди

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящата игра-промоция „ЗАПОЗНАЙ СЕ С ПЕЧЕЛИВШИТЕ” („Играта”) се организира и провежда от „Синема Сити България” ЕООД, ЕИК 130573398, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Брегалница” No 45 („Организатора”).

 

II. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда в съответствие с настоящите официални правила („Официалните Правила”). Няма други условия или правила, които да са приложими към Играта. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на интернет сайта www.cinemacity.bg („Уебсайта”). Организаторът на Играта има право по всяко време да променя Официалните Правила, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Официални Правила на Уебсайта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Уебсайта за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Уебсайта.

 

III. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на киносалоните Cinema City, оперирани от Организатора, в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и Русе.

 

IV. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта стартира на 01 юли 2019 г. и приключва на 31.08.2019 г. или при изчерпване на всички карти, даващи право за участие в играта, което от събитията настъпи по-рано.

При изчерпване на количествата карти в даден киносалон, Играта в този киносалон приключва, но продължава в останалите градове, в които картите не са изчерпани. При изчерпване на картите в даден киносалон Организаторът на Играта ще обяви това обстоятелство по подходящ начин – с обявление на Уебсайта или в съответния киносалон или по друг начин, по свое собствено усмотрение.

Организаторът на Играта има право да я прекрати и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални Правила или извършването на злоупотреби във връзка с Играта, без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Играта. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта.

При изчерпване на наградите или на всички карти или при решение на Организатора за прекратяване на Играта, тези обстоятелства се публикуват от Организатора на Уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на Уебсайта.

След прекратяване на Играта, независимо от основанието за това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди.

 

V. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта може да участва всяко физическо лице, с изключение на служителите на „Синема Сити България” ЕООД и Adecco HR, които работят при Организатора, рекламните агенции, ангажирани във връзка с Играта, както и всички свързани с тях лица, включително но не само членовете на семействата, роднините по права линия без ограничения и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

 

VI. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта има право да участва всяко физическо лице, което: (i) отговаря на условията по раздел V по-горе, (ii) е закупило билет за филм от киносалон Cinema City; и (iii) е поискало да му бъде предоставена карта за участие или е приело такава карта, предоставена му от служител на касата в момента на закупуване на билет или от служител при контролата на билетите, в случай, че билетът е закупен онлайн („Участник”).

Карта за участие се предоставя в момента на закупуване на билет при искане на Участника. Всеки Участник има право да получи толкова карти, колкото билета е закупил. На закупилите билети онлайн, карти се предоставят в зависимост от избрания „метод на доставка“ на билета, а именно:

 • на входа при контролата на билетите (с избран метод на доставка „електронен билет“)
 • на касата (с избран метод на доставка „на каса“).

За всеки електронен билет се полага само една скреч карта и само преди влизане в залата. След края на прожекцията скреч карти не се предоставят.

Участник в Играта се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който поиска да му бъде предоставена карта или приеме такава карта, предоставена му от служител на касата в момента на закупуване на билет от Участника или от служител при контролата на билетите, в случай, че билетът е закупен онлайн.

Всеки Участник в Играта безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва.

При получаване на карта за участие всеки Участник може моментално да провери каква награда печели. За целта трябва да изтърка специалното поле, на което е положено скреч мастило. След изтъркването на този слой, участникът разбира каква награда печели.

VII. НАГРАДИ

Наградите, подлежащи на раздаване на печелившите Участници в Играта, са, както следва:

 • пуканки среден размер – 6 000 броя;
 • наливна газирана напитка, среден размер – 2 000 броя
 • средно Начос меню с 50% отстъпка – 11 781 броя;
 • голямо Mеню пуканки с 50% отстъпка – 20 000 броя;
 • средни пуканки с 50% отстъпка – 24 781 броя
 • плати средно меню с пуканки , вземи голямо – 28 533 броя;

За избягване на съмнение се уточнява, че: кино-наградите за консумация не се комбинират с никакви други промоции и/или намаления в  „Синема Сити България“ЕООД.

 

 • 1 безплатен билет за филмова прожекция по избор – 10 000 броя; наградата е валидна до 30.09.2019 г. включително и билетът важи за всички филми, прожектирани в киносалоните на Cinema City, без предпремиери, без IMAX и без 4DX.  Цената на билета не включва очила за 3D филми ( за София, Пловдив, Варна и Бургас). С безплатния билет не се получава отново промо карта.
 • купи 1 билет и получи втория безплатно – 45 000 броя, наградата е валидна до 30.09.2019 г. включително и важи само за последващо закупуване на билет и само за същата прожекция, за която е закупен основен билет*. Важи за всички филми, прожектирани в киносалоните на Cinema City, без предпремиери , без IMAX и без 4DX .

*Основният билет се закупува на редовна цена за възрастни (стандартна цена за деня, без да се взема под внимание цената на 2D в промо ден четвъртък и 3D в промо ден вторник). Цената на билета не включва очила за 3D филми (за София, Пловдив, Варна и Бургас).

За избягване на съмнение се уточнява, че: наградата дава право на спечелилия я Участник при последващо закупуване на билет за филм в киносалон на Cinema City да получи безплатно още един билет за същата прожекция, при спазване на гореизброените ограничения. С безплатния билет не се получава отново промо карта.

 

 • купи 1 билет и получи втория с 50% отстъпка – 44 850 броя; наградата е валидна до 30.09.2019 г. включително и важи само за последващо закупуване на билет и само за същата прожекция, за която е закупен основен билет*. Важи за всички филми, прожектирани в киносалоните на Cinema City, без предпремиери, без IMAX и без 4DX.

*Основният билет се закупува на редовна цена за възрастни (стандартна цена за деня, без да се взема под внимание цената на 2D в промо ден четвъртък и 3D в промо ден вторник). Цената на билета не включва очила за 3D филми (за София, Пловдив, Варна и Бургас).

За избягване на съмнение се уточнява, че: наградата дава право на спечелилия я Участник при последващо закупуване на билет за филм в киносалон на Cinema City да закупи още един билет за същата прожекция с 50% отстъпка от неговата цена, при спазване на гореизброените ограничения. С билета на намалена цена не се получава отново промо карта.

 

 • специална цена 5,50 лв. за 2D филми – 30 000 броя; наградата е валидна до 30.09.2019 г. включително и важи само за 2D филми, прожектирани в киносалоните на Cinema City, без предпремиери, без IMAX и без 4DX.  С билета на специална цена не се получава отново промо карта.
 • купи 1 билет за IMAX и получи втория безплатно – 10 000 броя, наградата е валидна до 30.09.2019 г. включително и важи само за последващо закупуване на билет и само за същата прожекция, за която е закупен основен билет*. Важи за всички филми, прожектирани в Cinema City IMAX, без предпремиери.

*Основният билет се закупува на редовна цена за възрастни (стандартна цена за деня, без да се взема под внимание цената на 2D в промо ден четвъртък и 3D в промо ден вторник). Цената на билета не включва IMAX очила.

За избягване на съмнение се уточнява, че: наградата дава право на спечелилия я Участник при последващо закупуване на билет за филм в Cinema City IMAX да получи безплатно още един билет за същата прожекция, при спазване на гореизброените ограничения. С безплатния билет не се получава отново промо карта.

 

 • 1 безплатен билет за 4DX – 150 броя; наградата е валидна до 30.09.2019 г. включително и билетът важи за всички филми, прожектирани в 4DX киносалоните на Cinema City в София, Варна и Пловдив, без предпремиери.  Цената на билета не включва очила за 3D филми. С безплатния билет не се получава отново промо карта.

 

 • безплатно кафе еспресо – 1 000 броя
 • купи 1 кафе еспресо, получи второто безплатно – 1 000 броя
 • безплатно капучино – 1 000 броя
 • купи 1 капучино, получи второто безплатно – 1 000 броя
 • телевизор „LG“ –  7 броя
 • спортни слушалки – 56 броя
 • кухненски роботи – 25 броя
 • портативна колонка „SONY“ – 21 броя
 • „АКТИВИА“ напитка (различни видове)  – 8 500 броя
 • сладолед „Coppa della Maga“ – 4 100 броя
 • парфюм „KARL LAGERFELD“ – 70 броя
 • луксозен куфар от „DINERS CLUB“  – 14 броя
 • ваучер за 80 лв. с ДДС във „ FASHION DAYS“ – 162 броя; ваучерът се предоставя от „Fashion Days“ и се използва за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните продукти от онлайн магазина „Fashion Days“ на интернет адрес www.fashiondays.bg. Един ваучер е на стойност 80 лева с ДДС. Ваучерът е валиден и може да се използва от 01.09.2019 г. до 10.10.2019 г. включително, като след изтичане на този срок ваучерът се анулира и губи, без печелившият да има право на други претенции. При използването на ваучера стойността на избраната от спечелилия Участник стока се заплаща чрез ваучера. При избор на стока на стойност, по‐ниска от стойността на ваучера, нито Организаторът, нито Fashion Days ще връщат разликата, а при избор на стока на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, ползвателят на ваучера доплаща разликата. Ваучерът може да се използва еднократно като се приложи към една поръчка.
  В случай, че печелившият върне закупени с ваучера продукт/и или се откаже от направена с ваучера поръчка, то ваучерът се възстановява, като срокът му на валидност е остатъкът от срока до 10.10.2019. Ако отказът от направената поръчка е на или след 10.10.2019 г., то ваучерът не се възстановява. Продуктите няма да бъдат заменяни с други, а стойността на ваучера няма да бъде възстановявана или изплащана на печелившия, освен в случай на рекламация. В случаите на възстановяване на ваучер, потребителят може да го използва отново в срока му на валидност.
  Печелившият няма право да иска ваучерът или част от него да му бъде изплатен в брой и/или разменян и/или заменян с паричната му равностойност.

Участник може да използва/реализира спечелена от него награда само в срок до 30.09.2019 г., с изключение на наградите ваучер „Fashion Days“, за които срока е както е посочен по-горе – от 01.09.2019 г. до 10.10.2019.

Организаторът на Играта няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила.

Награди се раздават на спечелилите ги Участници до момента на тяхното изчерпване. След изчерпването на наградите, Организаторът на Играта обявява нейния край по начина, посочен в раздел IV на тези Общи Правила.

Печелившите карти се предявяват и наградите се получават само на определеното за това място – наградите „билет” или „отстъпка за следващ билет”– на касите на киносалоните Cinema City в страната; наградите за консумация – на бара (сладоледи Coppa della Magaили на кафето (вкл.  Активиа напитки) в киносалоните Cinema City в страната; всички останали предметни награди и ваучери – в офиса на управителя на съответния киносалон Cinema City. Награди не могат да бъдат получени онлайн или по куриер.

Наградите „билет” или „отстъпка за следващ билет”, наградите за консумация, се предават на спечелилия ги Участник след предоставяне от негова страна на служителите на касата, съответно на бара/кафето, в киносалоните Cinema City на билет и печеливша скреч карта за съответния вид награда. При награда, спечелена от билети, закупени онлайн, зааедно с печелившата скреч карта, участникът трябва да покаже електронен билет (разпечатка или на електронно устройство) или билета, който му е издаден на касите, възоснова на показан номер на регистрация на поръчка.

В случай че спечелилият награда Участник няма навършени 14 години, вместо него наградата имат право да получат неговите представители по закон (родители/настойници). В случай че предметна награда е спечелена от лице, което има навършени 14 години, но няма навършени 18 години, лицето има право да получи наградата със съгласието на свой представител по закон (родител/настойник). Съгласието на родителя/настойника може да бъде дадено лично или в писмена декларация. В случай че предметна награда е на стойност над 100 лв. с ДДС и е спечелена от лице, което няма навършени 18 години, наградата имат право да получат неговите представители по закон (родители/настойници).

Награди се предоставят на Участник, само ако Участникът има право да участва в Играта и отговаря на всички условия, посочени в Раздели V и VI на тези Общи Правила.

Награди се предоставят само след представяне от Участника в периода на Играта на валидни билети ( с дата от периода на промоцията) и печеливши карти, чиято четливост не е нарушена, които не са манипулирани по какъвто и да е начин и които доказват закупуването от страна на Участника на билет за филм в киносалоните на Cinema City в периода на Играта. Невалидни билети и карти не са вземат предвид и не дават право на Участника да получи награда.

Организаторът на Играта не носи отговорност за печатни грешки в  картите или билетите, както и за нечетливи или повредени по такъв начин билети или карти, че посочените в тях сума, дата или други данни са нечетливи.

Наградите ще се дават на Участници, които имат право да участват в Играта, които са участвали в Играта при спазване на настоящите Общи Правила, като са извършили покупка на билет, чиито билети и/или карти са валидни, и които са се явили за получаване на наградите на мястото и в сроковете, посочени в този Раздел VII по-горе.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

3 comments

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

 • Димка Генчева

  🙂

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ