ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 18 моторчета Ducati или цялата колекция

Спечелете 18 моторчета Ducati или цялата колекция
1. Предмет
Настоящите правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на Промоционална игра и уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, участници в Промоцията.
2. Организатор
Организатор на промоцията е „Шел България“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831915840, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ситняково“, № 48, Сердика офиси, ет. 8. Организаторът е възложил определени дейности във връзка с Играта на „Хатс Спот-Томпсон“ ЕООД, ЕИК 831915840.
3. Период и територия на провеждане на Играта. Комуникация
3.1. Промоцията се провежда в периода от 9.07.2019 г. до 29.07.2019 г. включително („Период на провеждане“) на територията на Република България.
3.2. Организаторът информира потребителите за правилата и условията за провеждане на Промоцията като публикува Правилата в Интернет на адрес https://www.facebook.com/ShellBulgaria/
3.3.Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, включително Периода на провеждане, като промените влизат в сила от датата на публикуването им в Интернет на адрес https://www.facebook.com/ShellBulgaria/, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. Участниците в Играта се съгласяват сами да проверяват на посочения адрес за промени в Правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за настъпилите промени.
4. Изисквания към участниците. Условия за участие
4.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице с местоживеене в България, което е навършило 16 годишна възраст към датата на участието си в Играта и ипма Facebook профил. Не могат да участват в Играта служителите на „Шел България“ ЕАД и на „Хатс Спот-Томпсон“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
4.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка.
4.3. С регистрацията си за участие в Играта участникът декларира, че е запознат с настоящите Правила и се задължава да ги спазва.
4.4. За да участва в Играта, участникът трябва да публикува снимка с поне едно моторче Ducati от колекцията модели в мащаб 1:18 представена от Shell България в промоцията „Колекция моторчета Ducati“. Снимката следва да бъде публикувана в периода от 9.07.2019 г. до 29.07.2019 г. като коментар под поста, публикуван на 9.07.2019г. на Facebook страницата на Shell България на https://www.facebook.com/ShellBulgaria/. Ако желаят, към коментара със снимката си участниците биха могли да добавят и #обичампътуването, без това да е условие за участие.
4.5. Не се допускат до участие и нямат да се вземат предвид публикации, които:
4.5.1. противоречат на действащото българско законодателство, морала, обществения ред и добрите нрави, включително, но не само материали, които: (i). са с некоректно, обидно, нецензурно, позорно, осмиващо, сексуално, заплашително, оскърбително, клеветническо, непочтено, злепоставящо или друго неподходящо съдържание; (ii). рекламират продукти или услуги, съдържат лъжлива информация или включват религиозна, политическа, сексуална или друга пропаганда и/или дискриминационни призиви;
4.5.2. включват съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не се допускаможе да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания;
4.5.3. съдържат материал със защитени авторски права и/или търговски марки, които са използвани без изричното позволение на собственика им;
4.5.4. съдържат лични или други данни на трети лица или информация, предоставена от трети лица (включително, но не и ограничено до случаите когато третото лице е посочено като „ТАГ“ в коментара на участника), които са използвани без изричното позволение на тези трети лица.
4.6. Организаторът не носи отговорност за съдържанието на предоставените от участниците коментари. Участникът, предоставил коментар, носи отговорност за коректността на предоставената в него информация и за съответствието на тази информация с правилата на закона и морала.
4.7. Всички участници, които отговарят на посочените по-горе условия, ще бъдат включени в томболи за награди, посочени в раздел 5 от настоящите Правила, които ще се проведат по следния график:
16.07.2019 г. – всички участиници качили снимки в периода 9.07 – 15.07.2019 г.
23.07.2019 г. – всички участиници качили снимки в периода 16.07 – 22.07.2019 г.
30.07.2019 г. – всички участиници качили снимки в периода 23.07 – 29.07.2019 г.
Обявяването на печелившите участници ще бъде в отделни коментари под поста, които ще бъдат публикувани на страницата на Shell във Facebook на https://www.facebook.com/ShellBulgaria/ до 48 ч. след изтеглянето на печелившите според предварително определения график по настоящата точка. Всички спечелили участници трябва да се свържат с Oрганизатора чрез лично съобщение във Facebook, като подадат следните данни: имена, адрес и телефон за контакт. Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник е пропуснал поста с обявените печеливши или не се свърже с Организатора.
4.8. Участник, който не е потвърдил наградата си и не се е свързал с Организатора в 10-дневен срок от получаване на съобщението, губи правото си да получи награда.
5. Награди
5.1. В Играта ще бъдат предоставени общо 21(двадесет и една) награди, както следва:
5.1.1. 18 (осемнадесет) награди, всяка една от които е едно моторче Ducati от колекцията модели в мащаб 1:18 представена от Shell България в промоцията „Колекция моторчета Ducati“;
5.1.2. 3 (три) награди, всяка една от които е цялата колекция моторчета Ducati, в мащаб 1:18 представена от Shell България в промоцията „Колекция моторчета Ducati“.
5.2. Наградите по т.5.1 ще бъдат изтеглени в три томболи според предварително определения график по т. 4.7. При всяко теглене ще бъдат определяни по шестима печеливши на наградите по т.5.1.1. и по един печеливш участник на наградата по т.5.1.2.
5.3. Не се допуска замяна на наградата с паричната й равностойност или с друг вид предметна награда.
5.4. Един участник има право да получи само една награда.
5.5. Доставката на наградата се извършва по куриер, за сметка на Организатора, на посочения от Участника адрес, в срок до 21 (двадесет и един) работни дни от датата на предоставяне на данните по т.4.7. от настоящите Правила. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда, ако в рамките 21-дневния срок Участникът не може да бъде открит на посочения адрес.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ