ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете уикенд за двама в Албена

Спечелете уикенд за двама в Албена

Фейсбук игра „Албена на 50. Пoжелай ни!“

(Период на провеждане 1 август – 14 август 2019 г. Награда – уикенд в Албена за двама)

 

На timeline на Facebook страницата на Албена https://www.facebook.com/AlbenaResort/, ще бъде публикувана атрактивна визия на курорта Албена. За да участват и играта потребителите на социалната мрежа ще трябва да споделят визията на личните си профили в публичен пост и да напишат над него своето пожелание за годишнината на курорта.

В продължение на две седмици (01-14 август) всеки желаещ да участва в играта ще може да отправя своите пожелания. Задължително условие е участниците да шерват празничната визия на стената си в публичен пост. В полунощ на 14 август играта ще бъде затворена, а в срок до 24 август специална комисия/жури ще избере едно от всички пожелания, чийто автор ще спечели уикенда за двама в Албена. Комисията ще бъде съставена от членове на ръководството на Албена и експерти в областта на културата, литературата и медиите. Наградата ще спечели пожеланието, което ще ни донесе най-много радост и ще ни прави най-щастливи.

В правилата на играта няма заложени изисквания за дължина, стил, жанр или формат на пожеланието. То може да бъде под формата на стандартно пожелание, стих, поема, разказ или каквото съответният участник сметне за подходящо. Единственото условие е да ни донесе радост и да ни направи щастливи.

Задължително условие за участие в играта е постът с пожеланието и празничната визия да бъде споделен в публичен статус.

Организаторите на играта ще свалят всички пожелания. На комисията/журито ще бъдат подадени само текстовете, без данни за техните автори, за да се избегне всякаква субективност.

Притежателят на избраното пожелание – победител ще получи награда – уикенд за двама във ваканционно селище „Албена“.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ИГРAТА „АЛБЕНА НА 50. ПОЖЕЛАЙ НИ!“, ПРОВЕЖДАНА ВЪВ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА АЛБЕНА

РАЗДЕЛ 1.ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Албена на 50. Пожелай ни!“.

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Албена на 50. Пожелай ни!“, (наричана по-долу за краткост „Играта“) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на Facebook страницата на Албенаhttps://www.facebook.com/AlbenaResort/, за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 01.08.2019 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата https://www.facebook.com/AlbenaResort/. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. В Играта се предоставя следната награда: уикенд за двама в Албена.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „Албена“ АД, ЕИК: 834025872, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Балчик, с. Оброчище, к.к. „Албена“ – Административна сграда, (наричан по-долу за краткост „Организатор“).

2.2.Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 01.08.2019г. до 14.08.2019 г. включително. В рамките на този период на посочените дати, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез фейсбук страницата на Албена, както следваhttps://www.facebook.com/AlbenaResort/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

4.1.1. има публично достъпен профил във Facebook и е последвало/харесало интернет-страницата на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/AlbenaResort/

4.1.2. изпълнило е условията на предизвикателството – да сподели в публичен пост визията на Албена и да напише своето пожелание за годишнината на курорта.

За валидно участващ играч ще се приема само този, който отговаря на изискванията на настоящите условия.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил в социалната мрежа Facebook и отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти и услуги, предлагани от Организатора.

5.3. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти.

5.4. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook.

5.5. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.6. Всеки участник следва да отговори на условието на играта.

5.7. Коментарите на участниците следва да не съдържат послание или каквото и да е друго съдържание, което:

– е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

– е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

– е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

– съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

– пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

– проповядва агресивна или недемократична идеология;

– нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

– се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

– нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

– противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Коментари и постове, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта.

Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички постове и коментари, които противоречат на настоящите правила.

5.8. Печелившият участник, които получава награда в Играта, е участникът, който е изпълнил условията за участие. Името на печелившия се обявявя наhttps://www.facebook.com/AlbenaResort/

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1. За периода на играта ще бъдат дадена една награда – уикенд за двама в Албена.

6.2. Печелившият, който ще получи награда в Играта, е този участник, който е изпълнил правилно условията на играта и е определен от комисията/журито за победител.

6.3. В срок до 24 август специална комисия/жури ще избере едно от всички пожелания, чийто автор ще спечели уикенда за двама в Албена.

6.4. Комисията ще бъде съставена от членове на ръководството на Албена и експерти в областта на културата, литературата и медиите.

6.5. Наградата ще спечели пожеланието, което ще ни донесе най-много радост и ще ни направи най-щастливи, избрано с мнозинство от комисията.

6.6. Името на печелившите и спечелилото пожелание ще бъдат обявени на  https://www.facebook.com/AlbenaResort/ на 24 август – рождения ден на Албена.

6.7. Организаторите ще се свържат с печелившия участник до 10 дни след обявяването му на страницата на Албена и ще уговорят с него получаването на наградата.

6.8. Наградите не могат да бъдат получавани от трето лице, различно от печелившия.

6.10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ