ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете кафемашина Nescafe Dolce Gusto

Спечелете кафемашина Nescafe Dolce Gusto

Условия
Важна информация за клиенти:

Цените и Промоциите на продукти, обявени в интернет-магазина на „Санита“ се отнасят за интернет-магазина на „Санита“ и могат да се различават от цените и промоциите в обектите от верига „Санита“. Всички промоции са до изчерпване на наличните количества.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ“

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА „Играй и Спечели“ – „Ес Си Ес Франчайз“ АД, с адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, ет. 8.

2. ПЕРИОД НА ИГРАТА:   31.07.2019 – 18.08.2019г.

3. В играта „Играй и Спечели“ на Аптека Санита, нямат право да участват служители на „ЕС СИ ЕС Франчайз“ АД, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

4. ДОСТЪП ДО ПРАВИЛАТА – Правилата ще бъдат достъпни на сайта на Аптека Санита https://sanita.bg/usloviya/

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ – 5.1. Играта на Аптеки Санита „Играй и Спечели“, ще бъде публикувана на инстаграм и фейсбук страницата Аптекa Санита, както и на сайта  https://sanita.bg/usloviya/
5.2 – За да участва в играта на Аптека Санита, моля изпълнете всички условия изброени в публикацията.

5.3. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ: На случаен принцип на 19.08.2019г.  жури от трима души, посочени от организатора ще избере произволно –1 (един) печеливш, който ще спечели – КАФЕ МАШИНА NESCAFE DOLCE GUSTO KRUPS

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 6.1.Организаторът ще се в свърже със спечелилите участници в играта чрез лично съобщение,  като  същите следва да предоставят лични данни и адрес, на който да бъде доставена наградата. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда. Наградите ще бъдат доставени безплатно по куриерска фирма „Спиди“ на печелившите.  6.2. Организаторът на играта не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма. 6.3. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера на печелившия Участник и подписване на обратна разписка от спечелилия участник. При отсъствие на печелившия участник на посочения адрес или ако печелившия участник е предоставил неточен или некоректен адрес, ще бъде оставено съобщение от куриeрската фирма с адреса на най-близкия клон на куриерската служба, където може да си получи наградата. 6.4. Недоставени и непотърсени награди до 06.09.2019г.  няма да бъдат доставяни. 6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност.

7. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 7.1. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят на „Ес Си Ес Франчайз“ АД  или на нейните подизпълнители, в това число на куриерска фирма „Спиди“ доброволно личните си данни (име, телефон, адрес), за цели свързани с участието в играта и с доставянето на наградите. 7.2. Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда. 8.2. Организаторът на промоцията не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма. 8.3. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства. 8.4. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора. 8.5. Организаторът има неотменимо право да прекрати по всяко време играта,  обявявайки това на сайта www.sanita.bg, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на играта.

9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ