ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни летни награди от IKEA

Спечелете чудесни летни награди от IKEA

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ИКЕА Вагон турист“

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „ИКЕА Вагон турист“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата http://www.ikea.bg/home/ikea-collections/collage/ за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 01 юли 2019 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.facebook.com/ikeabulgaria и http://www.ikea.bg/vagonturist. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. Играта предоставя възможност за получаването на 6 награди, всяка състоящa се от както следва:

– 1 брой кошница за пикник SOMMAR 2019 https://www.ikea.bg/products/cookware/food-storage-organising/food-containers/sommar-2019-koshnitsa-za-piknik/40419623

– 1 брой стоманен термос https://www.ikea.bg/products/cookware/coffee-tea-makers/vacuum-flasks/sommar-2019-stomanen-termos/40429542

– 6 броя в комплект купа SOMMAR 2019 https://www.ikea.bg/products/tableware/dinnerware/bowls/sommar-2019-kupa/60419434

– 6 броя в комплект чаша SOMMAR 2019 https://www.ikea.bg/products/tableware/glasses-cups-mugs/cups-mugs/sommar-2019-chasha/20419252

– 1 комплект прибори, 18 елемента SOMMAR 2019 https://www.ikea.bg/products/tableware/cutlery/cutlery-sets/sommar-2019-komplekt-pribori-18-el-/00419700

– 1 брой ароматизирана свещ в метална опаковка SOMMAR 2019 https://www.ikea.bg/products/decoration/candles-candle-holders/scented-candles/sommar-2019-aromatizirana-svesht-v-metalna-pstvk/40418261

Механизмът на спечелването на наградата е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

Организаторът си запазва правото да променя наградата и да предостави различна от посочената с равностойно качество, в случай на липса на наличност.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „Хаус Маркет България” АД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. „Околовръстен път“ № 216 (наричан по-долу за краткост „Организатор“).

2.2. Играта се организира и провежда от Организатора със съдействието на рекламната агенция „Смартс“ ООД, ЕИК 200087142. (наричан по-долу за краткост „Агенцията“).

2.3. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 01.07.2019 г. до 31.08.2019 г., включително. В рамките на този период, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет страницата www.facebook.com/ikeabulgaria и http://www.ikea.bg/vagonturist

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

4.2.1. Има валиден Facebook акаунт. С участието си и предоставяне на снимка съгласно предвидените условия, участникът се съгласява снимката му да бъде публикувана от Организатора на интернет страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/ikeabulgaria.

4.2.2. До 31.08.2019 г. да заснеме и качи снимка от брандирани и обзаведени купета на спален вагон на БДЖ с продукти на ИКЕА, в посока София-Варна и София-Бургас и обратно в собствения си профил във Facebook с хаштаг #ИКЕАВагонТурист

4.2.3. Качената снимка трябва да е качена като публична и да няма ограничения за видимост

4.3. С публикуване на снимка във Facebook с хаштаг #ИКЕАВагонТурист по смисъла на точка 4.2., участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет сайта www.facebook.com и отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.3. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook акаунт.

5.4. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook.

5.5. С публикуване на снимка във Facebook с хаштаг #ИКЕАВагонТурист по смисъла на точка 4.2. и с приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.6. Всички награди от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени в 2 тегления. Всеки месец ще се теглят по три награди, както следва:

1-во теглене: на 31.07.2019 г. от всички Участници, качили снимка от 01.07.2019 г., 21:00 ч. до 31.07.2019 г., 12:00 ч. включително.

2-ро теглене: на 30.08.2019 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 01.08.2019 г., 21:00 ч. до 30.08.2019 г., 12:00 ч.

включително.

5.7. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като например да използват несъществуващи/фалшиви Facebook акаунти, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.

5.8. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.7 или раздел 6, ще бъде дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет страницата www.facebook.com/ikeabulgaria може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

5.9. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ