ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 комплекта спрей + рол-он от новата серия NIVEA DEOMILK Beauty Elixir Sensitive

Спечелете 5 комплекта спрей + рол-он от новата серия NIVEA DEOMILK Beauty Elixir Sensitive
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР, ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА NIVEA
Кампанията „NIVEA ИГРА“ (наричана по-долу “Кампания”) се организира и провежда от „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, София 1606, ул. Алабин № 1, ет.11 (наричано по-долу „Организатор„), притежаващо търговската марка NIVEA.
Правилата за участие в Кампанията „NIVEA ИГРА“ (наричани по-долу „Правила“) се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията, посочен по-долу, във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес – https://www.facebook.com/pg/NIVEABulgaria/notes/. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията „NIVEA ИГРА“, включително 30 (тридесет) дни след изтичането ѝ.
Организаторът на Кампанията има право едностранно да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницата: https://www.facebook.com/pg/NIVEABulgaria/notes/. Участниците в Кампанията следва сами да проверяват на горепосочените адреси за промени в Правилата, като Организаторът на Кампанията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени.
Участниците в Кампанията са длъжни да се запознаят с и да спазват условията и разпоредбите на Правилата, на разпоредбите относно Политиката за сигурност по отношение на обработването на лични данни на интернет страницата на NIVEA, достъпна на адрес: https://www.nivea.bg/za-nas/privacy-policy, както и правилата, условията и изискванията, относими и приложими към потребителите на социалната мрежа Фейсбук (Facebook), където се организира и провежда Кампанията.
С регистрацията си за участие в Кампанията участниците потвърждават, че са запознати с Правилата, с Политиката за поверителност по отношение на обработването на лични данни, на интернет страницата на NIVEA, достъпна на адрес: https://www.nivea.bg/za-nas/privacy-policy, както и правилата, условията и изискванията, относими и приложими към потребителите на социалната мрежа Фейсбук (Facebook), където се организира и провежда Кампанията, както и се задължават да спазват настоящите Правила и да се съобразяват с техните клаузи и условия.
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира и се провежда в социалната мрежа Фейсбук (Facebook), като Участниците (по смисъла на настоящите Правила) следва да използват за регистрация и участие в Кампанията само публично достъпен профил в Фейсбук (Facebook).
Наградите се изпращат от Организатора само до адреси на територията на Република България.
РАЗДЕЛ 3. СРОК НА КАМПАНИЯТА
Кампанията стартира на 27 август 2019г. и приключва на 30 август 2019г., 23:59ч. (GMT+3).
РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което притежава валиден публично достъпен Фейсбук (Facebook) профил, с изключение на служителите на “Байерсдорф България” ЕООД, рекламна агенция “Република Интерактив” ООД, с регистрирано седалище в Букурещ, Румъния, ул. Барбу Въкъреску 137А, етаж 3, Сектор 2, фискален код J40/9585/2008, ЕИК 23981359, които са свързани с провеждането на Кампанията, както и членовете на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Участието в Кампанията включва публикуването от Участник (съгласно дефиницията в тези Правила) на коментар под формата на снимка или текст с отговор на зададения въпрос, под съответната публикация. За участие в Кампанията отговорът трябва да бъде публикуван до 30 август 2019г., 23:59ч. (GMT+3). Профилът на Участника е необходимо да бъде публично достъпен.
Участниците се задължават да не разпространяват и да не публикуват за участие в Кампанията снимки и/или коментари, които могат да увредят и/или застрашат умственото, физическото или моралното развитие на малолетните и непълнолетните или каквото и да е съдържание, неподходящо за лица под 18-годишна възраст, както и съдържание с обиден, неморален, дискриминационен, неприличен, груб, порнографски характер, както и съдържание, относимо към друга (включително и конкурентна) търговска марка или с друг неприемлив характер. Такива неприемливи отговори ще бъдат заличени от страниците на NIVEA или на Организатора, а публикации в страници, от които Организаторът няма възможност да извърши заличаване, ще бъдат дисквалифицирани, като съответното лице, което ги е публикувало, ще бъде лишено от качеството си на Участник в Кампанията.
Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ