ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни чадъри и одеяла от Nivea

Спечелете чудесни чадъри и одеяла от Nivea

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМО ИГРАТА “NIVEA ВРЕМЕ ДА БЪДЕМ
ЗАЕДНО” И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.
1.1 Промо играта „NIVEA ВРЕМЕ ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО“ (Промо играта) се
организира и провежда от „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ № 1, Телус Тауър, ет. 11 (Организатор на
Промо играта/Организатор).
1.2 Промо играта „NIVEA ВРЕМЕ ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО“ ще се проведе чрез описания
в РАЗДЕЛ 6 Механизъм.
1.3 С участието си в Промо играта Участниците приемат да спазват условията на
изложените по-долу Официални правила.
1.4 Официалните правила са публично оповестени на следната интернет-страница:
www.nivea.bg/promo за целия период на валидност на Промо играта.
1.5 Организаторът на Промо играта си запазва правото да допълва или променя
Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила от тяхното
оповестяване – датата на публикуването им на интернет-страницата www.nivea.bg/promo.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОИГРАТА
2. Промо играта се провежда в периода от 01.09.2019г. до 20.10.2019г. (или до
изчерпване на скреч картите или наградите) в избрани търговски обекти на територията на
Република България. Детайли за Промо играта са описани в РАЗДЕЛ 6.

РАЗДЕЛ 3. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ
3. В Промо играта участват всички продукти с марка „NIVEA“.

РАЗДЕЛ 4 НАГРАДИ
4.1 Наградите, които биха могли да бъдат спечелени в Промо играта, са двупластов
обърнат чадър NIVEA или одеяло NIVEA.
4.2 Цветът и моделът на наградите не са по избор на клиента, спечелил награда.
4.3 Наградите, показани в рекламните материали на Промо играта, са илюстративни и
илюстрациите върху тях могат да се различават от реалните.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМО ИГРАТА
5.1 В Промо играта могат да участват всички физически лица, които пребивават на
територията на Република България по време на периода на провеждане на Промо играта
и закупят продукт/и с марка „NIVEA“ на стойност минимум 10 лв. с ДДС в участващите в
Промо играта обекти.
5.2 Служителите на Организатора и служителите на обектите, в които се провежда
Промо играта, както и техните съпрузи и роднини по права или съребрена линия до
четвърта степен, нямат право да участват в Промо играта.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМО ИГРАТА
6.1 При покупка на продукт или продукти с марка „NIVEA” на стойност минимум 10
лв. с ДДС клиентът получава скреч карта, с която има възможност да спечели някоя от
посочените в т. 4.1 моментни награди. Скреч картата се предоставя на Участниците на
зона „Информация“/Касова зона в избрани търговски обекти на територията на Република
България или в присъствието на промоутър, след представяне на фискалния бон/фактура
от Участниците за закупени от тях продукти на стойност минимум 10 лв. с ДДС.
Оригиналът на фискалния бон/фактура се маркира с произволен символ от предоставящия
скреч картата.
6.2 Всеки клиент на избраните търговски обекти може да участва неограничен брой
пъти в Промо играта. За всяко следващо участие в Промо играта следва да се представи
нов/а, немаркиран/а фискален бон/фактура за покупка на продукти с марка „NIVEA” на
минимална стойност от 10 лв. с ДДС.
6.3 След представяне на фискален бон/фактура за закупени продукти с марка „NIVEA”
на минимална стойност 10 лв. с ДДС на зона „Информация“/Касова зона в избрани
търговски обекти на територията на Република България или в присъствието на
промоутър, всеки Участник получава скреч карта за участие в Промо играта. Участникът
може да изтрие скреч картата и има възможността да спечели някоя от посочените в т. 4.1
моментни награди. След изтриване на защитното покритие на скреч картата, на нея се
появява един от следните надписи: 1. „ПЕЧЕЛИШ ДВУПЛАСТОВ ОБЪРНАТ ЧАДЪР
NIVEA”; 2. “ПЕЧЕЛИШ ОДЕЯЛО NIVEA”; 3. „ОПИТАЙ ОТНОВО, КАРТАТА НЕ Е
ПЕЧЕЛИВША.“
6.4 Оригиналът на получения фискален бон/фактура за извършената покупка на продукт/
продукти с марка „NIVEA” на стойност минимум 10 лв.с ДДС, следва да бъде запазен от
лицето.
6.5 В случай че Участник в Промо играта спечели някоя от наградите, описани в Раздел 4,
той може да я получи на момента на касовата зона или в присъствието на промоутър в
избраните търговски обекти на територията на Република България. Ако след изтриване на
защитното покритие на скреч картата се появи надписът „ОПИТАЙ ОТНОВО, КАРТАТА
НЕ Е ПЕЧЕЛИВША.“, Участникът не печели награда. Това не лишава Участника от
възможността да представи нов фискален бон/фактура за закупени продукти с марка
„NIVEA“ на стойност поне 10 лв. с ДДС и да участва отново в Промо играта.
6.6 Ако с един и същи фискален бон/фактура са закупени продукти с марка „NIVEA“ на
стойност над 10 лв. с ДДС, клиентът има право да получи по една скреч карта за всеки 10
лв. от стойността на покупката, но не повече от 10 скреч карти.
6.7 Наградите се печелят на случаен принцип. Всеки клиент може сам да избере скреч
картата си, след като представи фискален бон/фактура за закупени продукти с марка
„NIVEA“ на стойност минимум 10 лв. с ДДС.
6.8 Цената на участващите в Промо играта продукти се определя от съответния търговски
обект.
6.9 Дори да изтрият скреч карта с надпис за печалба на някоя от наградите, посочени в т.
4.1, Участниците нямат право да получат своята награда ако:
a) представят оригинал на фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други
продукти, различни от марката „NIVEA“;
b) представят оригинал на фискален бон/фактура за закупен/и извън периода на Промо
играта продукт/и с марка „NIVEA“;
c) представят фискален бон/фактура за закупен/и продукт/и с марка „NIVEA“ на
стойност по-малко от 10 лв. с ДДС;
d) не представят оригинал на фискален бон/фактура за покупка на продукт/и с марка
„NIVEA“ на стойност минимум 10 лв. с ДДС или от представения оригинал на
фискален бон/фактура не е добре видима направената покупка и дали тя отговаря на
посочените изисквания за участие в Промо играта.
6.10 Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Промо
играта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организатора на Промо
играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да
получи спечелената от него или с негово съдействие награда.
6.11 Забранени са действия от страна на Участници в Промо играта, с които се цели
вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на
средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите
Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или
биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите,
Организаторът на Промо играта си запазва правото да дисквалифицира съответния
Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в
резултат на такива действия награда.
6.12 Организаторът на Промо играта не носи отговорност спрямо трети лица, които
твърдят, че Участник в Промо играта, независимо дали е спечелил награда или не,
неправомерно е отнел или откраднал от това трето лице фискален бон/фактура, с която
въпросният Участник е участвал в Промо играта, или пък че фискалният бон/фактура е
загубен/а от третото лице и намерен от Участника, който е използвал същия/та за участие в
томболата.
6.13 Всички печеливши Участници на награди от Промо играта могат да ги получат на
касовата зона в или в присъствието на промоутър в избраните търговски обекти на
територията на Република България.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1 Наградите, описани в т. 4.1 от настоящите Официални правила, се получават на
касовата зона или в присъствието на промоутър в избраните търговски обекти на
територията на Република България, при поискване на печеливш Участник и след
изпълнение на необходимите условия, регламентирани в настоящите Официални правила.
7.2 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с
други награди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ