ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете интелигентен регулатор за отоплителна система Bosch EasyControl CT 200 в комплект с термоглави и адаптер и още награди

Спечелете интелигентен регулатор за отоплителна система Bosch EasyControl CT 200 в комплект с термоглави и адаптер и още награди

РАЗДЕЛ 1. Организатор на играта
1.1. Организатор на играта „Кой е шефът на отоплението вкъщи” е „Роберт Бош“
ЕООД, ЕИК 831626017 („Организатор“).
1.2. Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие
и прекратяване на онлайн игра (игра, провеждаща се единствено в интернет
пространството), наричана по-долу „Игра“, както и реда за определяне на
печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените
правила са задължителни и обвързват участниците в Играта.
1.3. Организаторът на Играта има правото едностранно да допълва или променя
условията на Играта съгласно българското законодателство. В тези случаи
Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните
допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални
правила на Играта.
1.4. Играта се провежда на страницата www.whosthebosch.bg и подстраницата
https://www.easycontrolquiz.com/bg на Bosch Термотехника България и не е обвързана
с покупка.
1.5. Участниците в Играта се съгласяват с изложените по-долу Правила за
провеждане и се задължават да ги спазват.

РАЗДЕЛ 2. Период на провеждане и териториален обхват на Играта
2.1. Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на продуктите Bosch
Термотехника България сред онлайн аудиторията. Играта ще се проведе при
спазване на настоящите правила и стартира в 15.00 часа на 15 август 2019 г. и
приключва на 15 декември 2019 г., в 23,59 ч. („Период на Играта“). Всички
записи/регистрации, получени извън периода на промоцията, ще се считат за
невалидни и ще бъдат отхвърлени.

РАЗДЕЛ 3. Механизъм на Играта
3.1. За да се включи в Играта, участникът трябва:
a) да отговори на всички въпроси (4 на брой) от теста до края, където участникът
вижда съобщението: „Благодарим Ви, че попълнихте нашия въпросник. Отговорите
Ви са успешно изпратени и участието Ви в нашата томбола е потвърдено. Желаем Ви
късмет.“.
б) да попълни правилно полетата на регистрационния формуляр, като предостави
следните лични данни: име, фамилия и валиден и активен имейл адрес (e-mail).
3.2. За валидни се считат регистрации, които:
3.2.1. са изпълнили условията съгласно настоящите правила;
3.2.2. не съдържат обидно, нецензурно или нерелевантно съдържание;

РАЗДЕЛ 4. Право на участие
4.1. В Играта имат право да се включат всички физически лица, навършили 18 години,
на територията на България. В Играта нямат право да участват служителите на
„Роберт Бош“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и
съпрузи).
4.2. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други
методи, с цел увеличаване шанса за печалба. Подобен тип активност ще се
санкционира от Организатора чрез изключване на дадения потребител и блокиране
правото му от участие в Играта.

РАЗДЕЛ 5. Награди и печеливши
5.1. С участието си в Играта, участниците декларират, че са обвързани с
Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
5.2. Организаторът присъжда 1 (една) голяма и 5 (пет) поощрителни награди за
периода на Играта. Тегленето на наградите ще бъде удостоверено с вътрешен
документ за изтеглянето: протокол с информация за присъстващите на тегленето
служители на Бош, използвана методика (софтуер и/или друга), дата, час и изтеглени
участници. Наградите ще бъдат разпределени както следва:
5.2.1. Голямата награда, която ще бъде присъдена на един случайно избран участник,
е: 1 бр. интелигентен регулатор за отоплителна система Bosch EasyControl CT 200 в
комплект с термоглави и адаптер. Победителят ще бъде избран на случаен принцип
от участниците, изпълнили необходимите действия, описани в раздел 3, в рамките на
3 (три) работни дни след края на Периода на Играта. Заедно с избора на основния
победител, ще бъдат избрани и двама резервни печеливши участници, които могат
да получат право на наградата в случай, че първоначално спечелилият участник не
изпълни действието, описано в т.5.3. В случай, че първият резервен участник получи
право на наградата, той ще бъде обявен за „победител“ при гореописаните условия.
В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.
5.2.2. Поощрителни награди 2 броя, представляващи пакет от оригинална хавлиена
кърпа Bosch, артикулен номер BOS 6001546.4, чаша LikeABosch, артикулен номер
BOS120000334 и декоративен звънец LikeABosch, артикулен номер BOS120000344
ще бъдат дадени на избраните за резервни печеливши по т. 5.2.1., в случай, че
изтегленият за печеливш на голямата награда изпълни условията по т.5.3. от
настоящите Общи условия.
5.2.3. Месечни награди 3 броя, представляващи пакет от оригинална хавлиена кърпа
Bosch, артикулен номер BOS 6001546.4, чаша LikeABosch, артикулен номер
BOS120000334 и декоративен звънец LikeABosch, артикулен номер BOS120000344
ще бъдат давани на един произволно избран участник в конкретния месец. За 1 месец
се счита периодът от 15то число на предходния месец до 15то число на следващия
месец, или датите за теглене на месечния печеливш са както следва: 15.09.2019г,
15.10.2019г и 15.11.2019г. Печелившият участник ще бъде уведомен чрез електронна
поща, изпратена на имейл адреса, използван при регистрацията за Играта в рамките
на 3 (три) работни дни след изтеглянето му. Месечните печеливши получават правото
за участие за голямата награда в края на периода, но не и за следваща месечна
награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ