ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 дезодоранта NIVEA DEOMILK Beauty Elixir Sensitive

Спечелете 20 дезодоранта NIVEA DEOMILK Beauty Elixir Sensitive

Раздел 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ И
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.
1. Промоционалната кампания NIVEA DEOMILK (Кампанията) се организира и
провежда от „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, със седалище и адрес
на управление: гр. София, ул. „Алабин“ № 1, Телус Тауър, ет. 11 („Организатор“).
2. Промоционалната кампания ще се проведе чрез описания в Раздел 4 механизъм.
3. С участието си в Кампанията Участниците приемат да спазват условията на
изложените по-долу официални правила на промоционалната кампания („Официални
правила“).
4. Официалните правила са публично оповестени на следната интернет-страница:
https://www.nivea.bg/novo-ot-nivea/nivea-deomilk-beauty-elixir за целия период на
валидност на Кампанията.
5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по
всяко време, като промените влизат в сила от тяхното оповестяване – датата на
публикуването им на интернет-страницата https://www.nivea.bg/novo-ot-nivea/niveadeomilk-beauty-elixir. Организаторът не поема отговорност за достигане на промените
до знанието на Участниците, стига тези промени да са изложени на интернетстраницата на Кампанията.

Раздел 2. ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА.
6. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България
съгласно разпоредбите на настоящите Официални правила.
7. Кампанията стартира на интернет-страницата https://www.nivea.bg/novo-otnivea/nivea-deomilk-beauty-elixir и ще е с продължителност от 4 до 23 септември 2019
г.
8. Организаторът може да променя периода на провеждане на Кампанията чрез
изменение на настоящите Официални правила. Такава промяна ще бъде
своевременно публично оповестявана на интернет-страницата на Кампанията.
9. Преди стартирането на Кампанията и след нейното приключване, изпълнението на
условията, упоменати в Официалните правила, не дава право на участие в
Кампанията.

Раздел 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА.
10. В Кампанията могат да участват всички физически лица, навършили 18 години към
момента на попълване на формата за участие в Кампанията, публикувана на
интернет-страницата https://www.nivea.bg/novo-ot-nivea/nivea-deomilk-beauty-elixir.
11. Служителите на Организатора, както и техните съпрузи и роднини по права или
съребрена линия до четвърта степен, нямат право да участват в Кампанията.
12. Участието в Кампанията е безплатно и не е обвързано с покупка на определени
продукти.
13. Участник, който се регистрира за участие в Кампанията, трябва да посочи свои
валидни данни: име и фамилия, електронна поща, телефонен номер и адрес на
https://www.nivea.bg/novo-ot-nivea/nivea-deomilk-beauty-elixir.
14. При регистрацията Участниците следва да декларират съгласието си с настоящите
Официални правила – чрез отметка в електронната регистрационна форма и дадат
своето изрично съгласие за обработване на личните им данни от Организатора за
целите на кампанията.
15. Всеки Участник има право да се регистрира за участие в Кампанията еднократно.
16. В случай, че в хода на Кампанията бъде установено, че Участник се опитва да
манипулира механизма на провеждане на Кампанията, като се регистрира за участие
многократно, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и той ще загуби
правото си за участие в Кампанията.

Раздел 4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА.
18. Всеки Участник заявява желанието си за участие в Кампанията, посредством
изпълнението на следните стъпки в описаната последователност:
 Отговор на въпроса „Кой от Дезодорантите NIVEA DEOMILK би искала
да тестваш?“ чрез избор на съответния продукт от страницата с формуляра.
 Коректно попълване на всички данни в регистрационната форма за участие
в Кампанията, а именно – име и фамилия; рождена дата; електронна поща;
телефонен номер; адрес.
 Приемане на настоящите Официални правила на Кампанията, изразено
чрез отметка в електронната регистрационна, както и деклариране на верността
на попълнените данни и изрично съгласие за обработване на личните им данни,
които предоставят във връзка с участието им в Кампанията.
19. След изпълнението на гореописаните стъпки за участие в Кампанията, на 25
септември 2019г., ще бъдат изтеглени 20 печеливши посредством общо 2 томболи,
по 10 печеливши за всеки тип награда. Всеки от тях ще получи, на посочения от тях
адрес, по един продукт от серията NIVEA DEOMILK – Дезодорант спрей Beauty
Elixir Sensitive или Дезодорант рол-он Beauty Elixir Sensitive, съгласно направения
избор при попълване на формуляра. Тегленето на имената на печелившите ще се
извърши от дигиталната агенция – представител на Организатора на Кампанията –
Република Интерактив ООД (Republika Interactive SRL), чрез платформата
random.org, като за всяка томбола ще бъдат изтеглени имената на 10 печеливши и 10
резервни печеливши. За резултатите от тегленето се съставя протокол, в който по
реда на изтеглянето се вписват имената на двадесетте печеливши Участници и
двадесетте резервни такива. Протоколът с имената на печелившите ще бъде
оповестен на интернет-страницата на Кампанията https://www.nivea.bg/novo-otnivea/nivea-deomilk-beauty-elixir до 27 септември 2019г.
20. В случай че печеливш Участник не може да бъде открит на посочения от него
телефонен номер или адрес, неговото място се заема от резервен печеливш
Участник, като заместването се извършва по реда на изтеглянето, съгласно
изготвения протокол.
21. Изпращането на козметичните продукти от Организатора е за негова сметка и не е
обвързано от възмездно отношение с Участника.
22. Участник, определен от комбинацията от посочени от него име, електронна поща и
телефонен номер, може да участва в Кампанията веднъж, по време на цялата
Кампания. Участниците нямат право да се регистрират за Кампанията, използвайки
повече телефонни номера или електронни пощи. Организаторът си запазва правото
да проучи подобен вид ситуации и да обяви за невалидни всички регистрации в
Кампанията на Участника, който се е регистрирал с повече имена, електронни пощи,
адреси или телефони.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ