ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два двойни двупосочни самолетни билети за Ню Йорк, 10 000 рекламни торби и 20 000 бутилки „Крадецът на ябълки“

Спечелете два двойни двупосочни самолетни билети за Ню Йорк, 10 000 рекламни торби и 20 000 бутилки „Крадецът на ябълки“

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Кампанията „КОНСУМАТОРСКА ПРОМОЦИЯ С КРАДЕЦЪТ НА ЯБЪЛКИ“ (наричана за краткост по-долу „Кампанията“) се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу „Организатор“) и се провежда на територията на обекти, обозначени с рекламен материал, комуникиращ кампанията (наричани за краткост по-долу „Обектите”). Обектите не са организатор на играта. Кампанията се организира от името и за сметка на „Загорка“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ № 41, с ЕИК: 123025273.

Кампанията включва провеждане на две отделни игри, като участието в едната НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА, а участието в другата Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА. Участието във всяка от двете игри е напълно независимо едно от друго и е изцяло по преценка на участниците дали ще участват само в едната или и в двете игри.

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Кампанията, и са публикувани на официалната интернет страница на Организатора – http://www.kradecat.bg/bigapple.

3. Участник във всяка от Игрите – част от Кампанията (Участник в Кампанията) може да бъде всяко дееспособно лице, навършило 18 години, което има постоянен адрес на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора и Обектите, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4. С извършването на което и да е от действията за участие в Кампанията, участниците декларират, че приемат настоящите Правила и отговарят на условията за участие.

5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията или изискванията на действащото законодателство във връзка с участието си в Кампанията.

6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят да манипулират процеса по спечелването на наградите посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с предвидените в настоящите Правила. При установяване извършването на подобни нерегламентирани действия Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

7. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. Играта е валидна в магазини, обозначени с рекламен материал комуникиращ настоящата кампания.

8. Играта започва в 00:00:00 часа на 01.09.2019 г. и приключва в 23:59:59 часа на 30.09.2019 г.

9. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това навсякъде, където правилата са били публикувани, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ

10.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците:

10.1.1. Т.нар. „малки“ награди, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА на минимум 2 броя продукта с марката Крадецът на ябълки: 9960 броя рекламни торби и 19920 броя бутилки с марката Крадецът на ябълки с вкус ябълка;

10.1.2. Т. нар. „голяма“ НАГРАДА, КОЯТО НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА на продукти Крадецът на ябълки и изисква регистрация на http://www. kradecat.bg/bigapple: един от два двойни двупосочни самолетни билети за Ню Йорк, повече информация за условията на билетите в Приложение 1.

10.2. Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица наградите, предоставяни в настоящата Кампания подлежат на данъчно облагане, ако тяхната стойност не е незначителна. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон, “Предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. с ДДС.

10.3. В случай че награда в настоящата Кампания е на стойност, по-голяма от посочената в т.10.2, спечелилият я ще бъде уведомен за реалната й стойност в момента на получаването й с предоставянето на нарочно издадена за целта служебна бележка. Спечелилият следва да декларира стойността на наградата с подаването на годишна данъчна декларация в срок до 30.04.2020 г.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В КАМПАНИЯТА

11. Участието в Кампанията е индивидуално. Всеки участник може да участва, по своя преценка, в една или и в двете игри – част от Кампанията.

12. ИГРА, ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА:

12.1. Всеки, който желае да участва за спечелването на „малките“ награди и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

12.2. Да закупи минимум 2 продукта с марката Крадецът на ябълки, от която и да е опаковка от магазин, обозначен с рекламен материал комуникиращ настоящата кампания, в който се провежда Играта.

12.3. Да запази касовата бележка.

12.4. Да изисква промоционален „Крадецът на ябълки талон“ от „Касова зона“ в същия магазин, в който е извършена покупката. След удостоверяване на покупката да вземе своя талон и чрез изтриване на скреч полето на талона да провери дали печели една от наградите – торба или бутилка 330 мл. Крадецът на ябълки с вкус ябълка, подробно описани в т.10.

12.5. Всеки участник има право на един талон за всяка покупка по т. 12.2.

12.6. Организаторът и Обектите, в които се провежда Кампанията, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.

13. ИГРА, НЕОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА:

13.1. Всеки консуматор, който се регистрира на http://www.kradecat.bg/bigapple, участва в теглене за спечелването на Голямата награда – двоен двупосочен билет до Ню Йорк, подробно описана в т.10.1.2. Регистрацията и участието в тегленето не са обвързани с покупка на продукти Крадецът на ябълка.

13.2. Тегленето на печелившите двама участници и четири резервни печеливши ще се извърши на 14 октомври 2019 година в присъствието на Комисия в състав двама представители на Организатора и Нотариус. Името на печелившите участници и четиримата резервни печеливши участници ще се обявят на сайта на http://www.kradecat.bg/bigapple . Подробно информация за условията за участие и спечелване на Голямата награда могат да бъдат открити на http://www.kradecat.bg/bigapple.

РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

14. С една покупка, отговаряща на изискванията на т. 12.1, не може да бъде спечелена повече от една награда.

15.1. С включването си в Кампанията участниците дават изричното си съгласие личните им данни, доброволно предоставени във връзка с участието им в Кампанията, да бъдат обработвани от Организатора и Обектите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за следните цели:

а/ валидно участие в Кампанията;

б/ осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди;

в/ изпълнение на изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, посочени в т.10.2 и т.10.3.

15.2. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите по т.15.1, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане на адрес – гр. София, ул. „Инж. Георги Белов“ №7.

15.3. Отказът да се предоставят или обработват необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за получаване на спечелената награда.

15.4. Организаторът и Обектите декларират, че няма да разкриват предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Кампания или в случаите, в които това е предвидено със закон.

15.5. Печелившият дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите по т.15.1 за период от 1 (една) година след приключване на Кампанията, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на производството.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • Радодт

    Записах се по пу грешка не ме бройте записана съм като Радост Иванова

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ