ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три комплекта с еко награди от Fairy

Спечелете три комплекта с еко награди от Fairy
1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1.Играта “FairyChallenge” на Instagram страницата на Сандра Алексиева се организира от “Юнайтед Партнърс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” 120, ЕИК 121316789, наричано за краткост в настоящите Правила ОРГАНИЗАТОР.
1.2.Изпълнител по реализиране на Играта е Сандра Алексиева, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
2. ПРАВИЛА НА ИГРАТА
2.1 Участниците в играта “FairyChallenge”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2 Официалните правила се публикуват на Facebookстраницата на 1001 рецепти и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.
2.3 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на Facebook страницата на 1001 Рецепти.
2.4 С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
2.5 Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1 Играта “FairyChallenge” се организира и провежда на територията на Република България в Instagram.
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, което участва в Играта съгласно механизма за участие в Играта, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.
4.2. В Играта могат да участват само пълнолетни лица (лица, навършили 18 години), живеещи на територията на Република България.
4.3. В Играта могат да участват единствено лицата, които имат валиден профил в Instagram.
4.4. Служителите на Организатора, Изпълнителя, техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Играта.
4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1 Играта стартира в 18:00 часа на 17.09.2019 и продължава до 09:00 часа на 21.09.2019 включително (5 дни).
6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1 Наградата, която 3 участника могат да спечелят при участие в Играта, е 1 пакет Beach essentials kit.
6.2 Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.
7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1 Участието в играта “FairyChallenge” не е обвързано със закупуването на продукт на Fairy.
7.2 За да се включи в играта, участникът трябва да отговори на въпрос, зададен в специален пост на Instagram страницата на Сандра Алексиева като публикува коментар с отговор под него. Въпросът е: „Сподели с нас в коментар под тази снимка с хаштаг #FairyChallenge какви са твоите стъпки, за да намалиш пластмасата в своето ежедневие “. Instagram страницата на Сандра Алексиева се намира на адрес: https://www.instagram.com/sandra_aleksieva/
7.3 Потребители, публикували коментар след изтичане на срока на Играта или които не са изпълнили всички условия за участие в Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в томболата.
7.4 До 5 дни след изтичане на срокa за отговор, на лотариен принцип (чрез софтуер) ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши. Това ще се извърши от Организатора, в присъствие на представител на Възложителя и ще бъде съставен протокол.
7.5 Името на печелившия ще бъде обявено от Изпълнителя като коментар под поста, в който се осъществява Играта.
8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
8.1 Наградата се предоставя на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта в 30- дневен срок от обявяване на печелившия

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ