ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете екскурзия до Мюнхен

Спечелете екскурзия до Мюнхен

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
„Пазарувай и играй за екскурзия до Мюнхен“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Пазарувай и играй за екскурзия до Мюнхен“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Kaufland – https://www.kaufland.bg/.

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).

1.3. Периодът на провеждане на играта е от 23.09.2019 г. до 29.09.2019 г. („Период на провеждане”).

1.4. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland.

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

1.6. Информация за наградата ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

2.2. Участник в Играта е всяко лице, пазарувало в хипермаркети Kaufland на територията на цялата страна в Периода на провеждане и попълнило коректно и изпратило на www.kaufland.bg онлайн формуляр за участие с необходимите свои лични данни и прикачена снимка на касовия бон от съответната покупка.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

3.1. За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 30 (тридесет) лева, в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на Република България в Периода на провеждане на играта и да регистрират касовия бон от направената покупка в онлайн формуляра на www.kaufland.bg.

3.2. Участниците следва да пазят касовите бележки, с които участват в Играта, до приключване на Играта.

3.3. Една касова бележка може да бъде регистрирана на онлайн платформата на играта само веднъж.

3.4. Всеки участник има право да участва с неограничен брой различни касови бележки.

3.5. За участие в тегленето Участникът трябва да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес www.kaufland.bg. и да прикачи снимка на касовата бележка от направените покупки.

3.6. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие, по раздел III от настоящите Условия, участва в тегленето на наградата.

4.2. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както следва: 1 брой ваучер за туристически услуги с дестинация град Мюнхен, Германия, на стойност не по-висока от 3000 лв. Ваучерът включва: самолетни билети отиване и връщане за двама с включени летищни такси, трансфер летище-хотел-летище за двама, две нощувки за двама в хотел в град Мюнхен, Германия, по желание на печелившия – билети за двама за посещение в музея и фабриката на BMW. Ваучерът е с валидност 6 месеца от датата на изтеглянето на печелившия. Това е периодът, в който печелившите участници трябва да заявят услугата и ваучерът да бъде използван. При желание, печелившият участник може да използва ваучера за пътуване на стойност над 3000 лв., но само и единствено при изрично доплащане от негова страна на разликата. Ваучерът за подарък не може да се осребрява.

4.3. Коректно попълнените формуляри за участие в тегленето на наградата следва да бъдат изпратени чрез онлайн платформата на Играта най-късно до 23:59 часа на 29.09.2019 г. (неделя). Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

4.4. Наградата ще бъде изтеглена на случаен принцип в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

4.5. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ