ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Playstation 4 Pro и гигантски кофи с вафли Боровец

Спечелете Playstation 4 Pro и гигантски кофи с вафли Боровец

Играта продължава до 18 октомври 2019 г.

Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог или със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие.

В играта имат право да участват всички физически лица, навършили 14 години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които са се включили в играта на страницата https://www.navafli.bg.

Индивидуализирането на всеки участник с цел преценка на съответствието му с изискванията и ограниченията за участие в играта, както и на изявленията му за приемане на настоящите правила и съгласието му да участва в играта и на направените при регистрирането му и при участието му в играта изявления, чрез съответните бутони и маркирания на Интернет страницата https://www.navafli.bg, се извършва посредством IP адрес, адрес на електронна поща, предоставени лични данни и др. информация, попълнена в регистрационната форма на Интернет страницата на играта.

Регистрацията за участие се извършва чрез попълване на предвидените в регистрационната форма на Интернет страницата https://www.navafli.bg данни. Регистрацията на участниците включва и потвърждаване, чрез маркиране със съответния бутон, че конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията на т.5, спрямо него не са налице предпоставките по т.6 от настоящите Общи условия, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, включително и чрез обработващ личните данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.

Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи регистрацията му, като с това го изключи от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните, въведени от участника със заличена регистрация, за определен период от време.

По всяко време от съществуването на Интернет страницата https://www.navafli.bg, независимо дали докато трае играта или след това, Организаторът на играта, действащ чрез модератор на страницата, може да премахне от нея публикувани видео материали, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта от страна на участника, качил или създал съответните материали или ако модераторът прецени, че с действията си участникът нарушава правилата, изброени в т.14 от настоящите правила. Същото право Организаторът на играта има и ако прецени, че качените или създадените от участника материали не отговарят на критериите по т.14 по-долу. Ако при премахване на материалите от модератора, играта още не е приключил, то с това действие Организаторът отстранява участника, който ги е качил или създал на Интернет страницата https://www.navafli.bg, от участие в играта.

В случаите по предходните точки 10.1 и 10.2, Организаторът има право, чрез модератор на страницата, незабавно и без предизвестие да спира или ограничава участието на всеки участник, който по негова преценка, действа в противоречие с правилата, изброени в т.14 от настоящите правила. Това право, освен чрез премахване на качените/създадените от участника материали, може да се упражнява и посредством спиране и ограничаване достъпа на участника до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на участника до Интернет страницата https://www.navafli.bg и др. подобни мерки.

Участието в играта се изразява в качване на Интернет страницата https://www.navafli.bg на видео материали във формат gif, със съдържание по избор на участника или в създаването на такива материали посредством платформата на Интернет страницата https://www.navafli.bg чрез използването на снимков и текстови изходен материал на участника.

Качените/създадените на Интернет страницата https://www.navafli.bg видео материали във формат gif, трябва да бъдат заснети от участника в играта или той да притежава на друго основание авторските права върху тях. Когато в даден материал са заснети лица, различни от участника, тези лица трябва да са дали съгласието си за качването на материала на Интернет страницата https://www.navafli.bg, респ. за използването на изходния материал за създаването на gif. Ако лицата, заснети в материала, са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласието за качване на материала или използване на изходния материал за създаване на качения gif, се дава от родителите им, респ. от техните попечители/ настойници.

При качване/създаване на материала, участникът в играта декларира, че е автор на материала, респ. на изходния материал, от който е създаден каченият gif, или че на друго основание притежава авторските права върху него, като декларирането се извършва чрез съответно маркиране на интерфейса на Интернет страницата https://www.navafli.bg.

При качването/създаването на материала, участникът в играта декларира, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети в този материал и в изходния материал за създаването му. Също така, участникът декларира, че когато заснетите лица са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласие за качване на снимките, респ. за използване на изходния материал, е дадено от техните родителите, респ. от техните попечители/настойници. Декларирането се извършва чрез съответно маркиране на интерфейса на Интернет страницата https://www.navafli.bg.

Отказът на лицето да направи декларациите по предходните алинеи го дисквалифицира като участник в играта, а материалът не се качва на Интернет страницата https://www.navafli.bg, респ. не се създава от платформата и не може да бъде публикуван на тази или на друга страница от Организатора.

Едно физическо лице може да се регистрира като участник в играта само веднъж, независимо от броя на имейл адресите и на профилите във Facebook, с които разполага. Създаването или опитът за създаване на втора или следваща по ред регистрация, е основание за заличаване на всички регистрации на участника. Правилото на предходното изречение не ограничава един участник да качи или създаде повече от един видео материал в рамките на участието си в играта, използвайки регистрацията, която има.

Всеки видео материал, който е качен/създаден от участник в играта, подлежи на преглед от модератор, преди да бъде публикуван на Интернет страницата https://www.navafli.bg и да стане достъпен за всички посетители на страницата. Модераторът може по своя преценка за съответствие с критериите по т.10 и т.14 по-горе, да публикува видеоматериала или да го отстрани от участие в играта, в който случай той не се публикува.

След публикуване на одобрен от модератора видео материал, той ще бъде достъпен за всички посетители на Интернет страницата https://www.navafli.bg, които ще могат да го виждат, преглеждат, коментират и споделят, и ще остане достъпен за всички потребители докато страницата съществува. Участникът в играта дава изричното си съгласие за тези последици на публикуването, с качването/създаването на съответния видео материал на Интернет страницата https://www.navafli.bg.

По всяко време от съществуването на Интернет страницата https://www.navafli.bg, независимо дали докато трае играта или след това, всеки участник има право да поиска качен/създаден от него видео материал, да бъде премахнат от страницата https://www.navafli.bg и/или от Интернет страниците за видеосподеляне, където този материал е публикуван от Организатора. Искането се отправя на имейл адреса, посочен на Интернет страницата https://www.navafli.bg и в тридневен срок от постъпването му, съответният материал следва да бъде премахнат.

Публикуван на Интернет страницата https://www.navafli.bg или в Интернет страница за видеосподеляне материал може да бъде премахнат и по искане на трето лице, което претендира, че е автор на материала и че не е дало съгласието си за публикуването му, или че е заснето в материала и не е съгласно той да бъде публикуван или че съответният материал го засяга, тъй като е в нарушение на правилата на т.14 по-горе. Искането, заедно с доказателствата в негова подкрепа, се изпращат от третото лице на имейл адреса, посочен на Интернет страницата https://www.navafli.bg и в тридневен срок от постъпването му, модератор на страницата преценява дали съответният материал да бъде премахнат. Участникът в играта не може да оспорва премахването на качения/създадения от него материал, ако то е направено от модератора в резултат на постъпило искане от страна на трето лице по реда на предходните изречения, нито да претендира обезщетение за вреди, настъпили от такова премахване на материала/ите.

След края на всяка седмица от провеждането на играта, ще бъдат определяни по шестима печеливши участници, които ще получат предоставяните от Организатора награди. Печелившите участници за последната седмица ще бъдат определени до 25.10.2019 г. Заедно с печелившите участници за съответната седмица, ще бъдат определяни и по двама заместници в случай, че с някой от печелившите участници не бъде установен контакт, някой от тях не предостави личните си данни, позволяващи индивидуализирането им, или откаже да получи наградата си.

Всяка седмица петима от печелившите участници ще получат по една кофа вафли „Боровец“, а един – игрална конзола Playstation 4 Pro.

Печелившите участници ще бъдат уведомявани от Организатора за правото си да получат съответната награда, като имената на всички печеливши участници за съответната седмица, ще бъдат чрез публикуване на съответен видео материал. Този видео материал ще бъде публикуван на Интернет страницата https://www.navafli.bg, както и в каналите на Организатора в социалните медии (Facebook, Instagram, Youtube и/или други, по преценка на Организатора).

В срок от 7 (седем) дни от датата на обявяване на печелившите участници, те следва да изпратят трите си имена, точен адрес и телефон за контакт на електронния (имейл) адрес на Оганизатора, посочен на Интернет страницата https://www.navafli.bg. Всеки печеливш участник подписва и писмена декларация, в която заявява съгласието си да предостави личните си данни на Организатора и съгласието си Организаторът да обработва личните му данни в срока и за целите, посочени в настоящите правила. Ако в срока по изречение първо печеливш участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници. Спрямо резервните участници съответно се прилагат правилата на т.21 и на предходните изречения на тази т.22. Ако и първият резервен участник не изпрати личните си данни в срок от 7 (седем) дни от датата на обявяването му по реда на т.21, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен участник при съответно приложение на т.21 и т.22 от настоящите правила. В случай, че и вторият участник не изпрати в срок личните си данни, наградата не се връчва.

Наградите ще бъдат предадени на печелившите участници чрез доставяне на посочените от тях адреси, посочени по реда на т.22, от куриер за сметка на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печеливш участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ