ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете хиляди награди от Moment

Спечелете хиляди награди от Moment

ПРОМОЦИЯ
Moment „Залепи и спечели”
В периода от 18.9.2019 – до 31.10.2019 г:
Закупи продукт с марка Moment, вземи своята скреч карта и имаш шанс да спечелиш
една от 20 000 награди.
Раздаването на наградите става от касите в участващите магазини или от информация при
предоставяне на печеливша скреч карта, съобразно работното време на търговските
обекти.
Предвидени награди в кампанията са както следва: 10 000 химикалки; 6000 тениски; 4000
продукти Moment Fix двойнолепяща монтажна лента 80 кг.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА ПРОМОЦИЯТА „Залепи и спечели” на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ
Участието в играта е обвързано с покупка.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1.1 Промоцията „Залепи и спечели” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД,
наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост
“ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на
Промоцията в интернет на адрес www.moment.bg
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя
Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след
официалното им предоставяне на участващите търговски обекти

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
3.1 Промоцията „Залепи и спечели” се организира и провежда единствено на територията
на магазините, наричани за нуждите на настоящите Общи условия „ участващи търговски
обекти“. За избягване на съмнение, „ участващи търговски обекти“ са „търговски обекти,
в които са изложени рекламни материали, оповестяващи Промоцията“.
3.2. Промоцията не е валидна за онлайн покупки.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоцията стартира на 18.9.2019 – до 31.10.2019 г: включително, съобразно
работното време на участващите търговски обекти
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й за цялата територия
или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен
материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес www.moment.bg
4.3. Промоцията е валидна до изчерпване на количествата на скреч карти в участващите
търговски обекти, като Организаторът е длъжен да оповести това по подходящ начин
съгласно предходната разпоредба.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години, както и за
юридически лица.
5.2. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и
5.3. и 5.4., то той има право да анулира получен от него подарък.
5.3. За един покупен документ клиентът може да получи до максимум две скреч карти.
При закупуване на повече от 2 бр. продукти Moment, клиентът получава 2 скреч карти.
5.4. За един покупен документ клиентът може да получи скреч карта/и до 1
астрономически час от часа на издаване на покупния документ.
5.5. Покупен документ, срещу който е предоставена скреч карта, се маркира с печат на
търговския обект или подпис с надпис „Предадена скреч карта“ от служител на търговския
обект.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
6.1 Подаръците предвидени за кампанията са 20 000 броя, разпределени както следва:
• 10 000 броя химикалки
• 6000 броя тениски
• 4000 броя Moment Fix двойнолепяща монтажна лента 80 кг.
6.2 Организаторът на Промоцията запазва правото си, при изчерпване на наличните
количества от изброените награди, да ги замени с такива със сходни по стойност, след
направено уведомление за това в участващите обекти чрез комуникационен материал и
на официалната страница на промоцията – www.moment.bg.
6.3 Кампанията е в сила до изчерпване на количествата на наградите като Организаторът
е длъжен да оповести това по подходящ начин, съгласно предходната разпоредба.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт под марката Moment.
7.2. Наградите могат да се получат до 31.10.2019 г. в съответния търговски обект, от който
е направена покупката, съобразно работното време на работния обект.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Наградите са лични и не могат да бъдат заменяни. Видът на подаръка е подробно
описан в точка 6.
8.2.Наградите ще се получават по описания в точка 7.2 ред или друг допълнително
уговорен начин.
8.3. Подаръкът може да се получи от участника срещу представяне на печеливша скреч
карта.
8.4. При предоставяне на подарък, печелившата скреч карта се оставя в търговския обект.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОМОЦИЯТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ