ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет кулинарни курса с шеф Севда Димитрова от dm

Спечелете пет кулинарни курса с шеф Севда Димитрова от dm

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА
Томболата (или наричана още „Играта“) е с период на провеждане от 03.10.2019 г. до
30.10.2019 г., включително, и се провежда във всички магазини на „дм България“ ЕООД
на територията на Република България.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
„дм България” ЕООД, ЕИК 200150888, седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Никола Тесла” № 5, ет. 6, наричано по-долу „Организатор”.

II. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Участието е томболата е обвързано с покупка на минимална стойност на и над 30,00
лв. с ДДС на продукти с марка dm Bio и/или alverde!
В Играта на Организатора може да участва:
• Всяко пълнолетно лице;
• Непълнолетни лица, навършили поне 16 години, със съгласието на свой родител
или законен представител. Участниците, навършили 16, но ненавършили 18
години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или
попечители за участие в тази игра при условията на настоящите правила,
включително и затова личните им данни да бъдат събирани, използвани и
обработвани от Организатора „дм България” ЕООД за целите на настоящата
кампания. Със самата си регистрация за участие в томболата, по реда предвиден
по-долу, лицата, навършили 16 години, но ненавършили 18 години, декларират и
гарантират, че са получили това съгласие на своите родители/попечители.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Играта се провежда само на територията на Република България във всички магазини на
Организатора.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
1. Всяко лице, което отговоря на условията за участие и има желание да участва в
томболата, следва да посети най-удобния за него dm магазин, където да направи една
покупка на минимална стойност на и над 30,00 лв. с ДДС от продуктите от асортимента
на „дм България“ ЕООД с марка dmBio и/или alverde. Закупените продукти могат да
бъдат само от марка dmBio или само от марка alverde, както и от двете марки заедно –
по избор на клиента.

2. След направената покупка и за да може да участва в томболата, клиентът следва да
направи регистрация в създадената за целите на играта онлайн платформа, достъпна
чрез официалната страница на Организатора: www.dm-drogeriemarkt.bg. При
регистрацията клиентът следва да въведе следните данни:
• три имена,
• e-mail за контакт,
• телефонен номер за контакт,
• УНП на касовия бон – Уникален Номер на Продажба – намира се под адреса на
магазина,
• dm магазин, в който е направил покупката,
• град, в който би искал да се възползва от наградата си съгласно Раздел V по-долу.
3. Всички регистрирали се участници следва да пазят касовия бон, с който са извъриши
покупката си и който са регистрирали. В случай че спечели награда, участникът трябва
да го представи за справка в оригинал, за да може да получи наградата си.
4. Всеки един клиент може да участва многократно в промоцията в периода на
провеждането й с всяка своя покупка на стойност на и над 30,00 лв. с ДДС от продуктите
от асортимента на „дм България“ ЕООД с марка dmBio и/или alverde и в кой да е от dm
филиалите на територията на страната.
5. С един касов бон за извършена покупка на и над 30.00 лв. с ДДС може да се участва
само веднъж в томболата.
6. Наградите ще бъдат раздадени на общо 75 печеливши по реда на Раздел V. Тегленето
на имената на печелившите ще се извърши на случаен томболен принцип на дата
31.10.2019 г. в Централния офис на “дм България“ ЕООД съгласно обявеното в
Търговския регистър, от тричленна комисия в състав по избор на Организатора и в
присъствието на нотариус. Допълнително, по описания начин, ще бъдат изтеглени и
петима резервни участника, които ще получат награда, в случай, че някой от
първоначално изтеглените печеливши се откаже от нея или не я потърси в упоменатия
по-долу срок за получаване. Имената на всички седемдесет и пет (75) печеливши и пет
(5) резерви ще бъдат упоменати с три имена и имейл адрес в специален протокол,
изготвен и подписан от членовете на комисията и нотариуса.

V. НАГРАДИ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА, ТЕГЛЕНЕ И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА
НАГРАДИТЕ
1. Имената на всички печеливши участници и адресите на dm магазините, където те са
участвали в промоцията, ще бъдат обявени най-късно в срок до 05.11.2019 г. на Facebook
и/или интернет-страницата на Организатора на www.dm-drogeriemarkt.bg.
Допълнително, служителите на Организатора ще се свържат с всички печеливши по
телефон или чрез съобщение на посочения от тях имейл-адрес в срок до 05.11.2019 г.
включително, за уточняване на условията и начина на получаване на наградата по реда,
описан по-долу.

2. Всеки един от седемдесетте и пет победители, определени по реда на настоящите
условия и правила, ще получи награда – участие в тричасов готварски курс на шефготвач Севда Димитрова при следните условия:
2.1. Курсовете ще се проведат в следните градове:
o Варна – 09.11.2019г. с място на провеждане: Висше училище по мениджмънт
(ВУМ)
o Русе – 10.11.2019г. с място на провеждане: Ресторант Амфибия
o Бургас – 16.11.2019г. с място на провеждане: Университет “Проф. д-р Асен
Златаров“
o Пловдив – 17.11.2019г. с място на провеждане: Hobby’licious
o София – 23.11.2019г. с място на провеждане: Food Connection
За всеки град ще бъдат определени по 15 печеливши участника, съгласно заявеното от
тях желание при регистрацията по т. 2, подточка шеста от Раздел IV. на тези правила.
2.2. В случаите, в които спечелилият участник не живее в града, в който ще се проведе
отредения за него курс на база на заявеното от него по реда на т. 2 на Раздел IV,
Организаторът ще поеме разходите за транспорт до съответния град и обратно.
2.3. Видът транспорт по т. 2.2 ще бъде предварително съгласуван между Организатора и
печелившия участник, като това може да бъде (1) обществен транспорт – автобусен
и/или железопътен, като разходите за двупосочен билет ще се покрият изцяло от
Организатора или (2) личен транспорт, като Организаторът ще предостави на
спечелилия участник ваучер за гориво за бензиностанции „ОМВ“ на стойност 30 лв. с
ДДС. При ползването на обществен транспорт печелившите участници следва да запазят
и представят на Организатора съответния оригинал на официалния документ за
превоз/билет, като само срещу неговото представяне може да се извърши
възстановяване на паричната му равностойност от страна на Организатора. При
ползването на личен транспорт всеки печеливш участник следва да получи ваучер за
гориво на стойност 30 лв. с ДДС от бензиностанции OMV. Начинът на възстановяване на
разходите, съответно получаването на ваучера, също ще бъде предварително
съгласуван между Организатора и печелившия участник.
3. Всеки участник е длъжен в срок най-късно до 5 работни дни от получаване на
съобщението за спечелването на наградата по реда на Закона за електронния документ
и електронния подпис да се свърже по мейл или телефон с Организатора и изрично да
заяви желанието си за покриване на разходите за транспорт съгласно условията по-горе.
Контактите на Организатора са следните: marketing@dm-drogeriemarkt.bg.
4. Спечелилите участници ще бъдат служебно регистрирани от Организатора за
готварския курс в съответния град, като при посещение на курса печелившият участник
трябва да представи личната си карта за идентификация

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ