ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от Dormeo

Спечелете чудесни награди от Dormeo

Официални условия и правила за участие на Конкурса „Бебе на Дормео”

 

 1. Организатор на играта

Организатор на играта „Бебе на Дормео” („Играта“) е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление в гр. София 1750, бул. Цариградско шосе 40, представлявано от Управителя Стойчо Тилев.

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 01.12.2018г. до 30.11.2019 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ на Играта е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078;

3.2. „Участник“ в играта е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което се включи в Играта като приеме приложението „Бебе на Дормео“ чрез Интернет сайта bebe.dormeo.bg и което изпрати снимка на своето дете, съгласно условията на настоящите правила.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна – България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.

Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от една регистрация в Интернет сайта bebe.dormeo.bg. Регистрацията в bebe.dormeo.bg, и приемането на правилата „Бебе на Дормео” са задължителни условия за участие в Играта.

 5. Награди

5.1. В Играта Организаторът ще раздаде общо 36 (тридесет и шест) броя награди – 12 (дванадесет) броя професионални бебешки фотосесии, 12 (дванадесет) броя Палатка за сънища в цвят по избор от наличните за продажба  и 12 (дванадесет) броя детска възглавница Топла прегръдка 3в1. Всеки Участник в Играта може да спечели само 1 (един) брой награда.

5.2. Снимки на децата на Участниците, които, съгласно условията на настоящите правила, са спечелили професионална бебешка фотосесия, ще бъдат включени в календара на Дормео за 2019 г. (в това число в печатен и в електронен вариант) и ще бъдат използвани с цел рекламиране продукти с търговска марка Дормео. За избягване на всякакво съмнение в календара на Дормео за 2020 г. ще бъдат включени единствено снимките, заснети именно по време на професионалната фотосесия, но не и снимките, с които Участниците участват в Играта.

5.3. Награда фотосесия включва

– 20 обработени от фотограф кадри единствено на бебето (невключващи други лица), които ще бъдат изпратени на печелившия Участник в срок до 45 работни дни от дата на фотосесията;

– фотосесията ще бъде тематична, в зависимост от месеца, за който бебето е избрано като победител;

– Организаторът на играта избира по собствена преценка мястото на провеждане на фотосесията и декорите и осигурява за своя сметка декорите за фотосесията;

– ако печелившият Участник не се яви в уговореният предварително час на фотосесията без да уведоми Организатора за невъзможността си да присъства в срок от най-малко 48 часа преди старта на фотосесията, то той губи правото си да получи спечелената награда. На негово място Организаторът може да класира/избере друг Участник, на когото да връчи наградата;

– ако печелившият Участник се откаже от участие във фотосесията по време или преди провеждането на фотосесията по каквато и да било причина, то той губи правото си да получи наградата. На негово място Организаторът може да класира/избере друг Участник, на когото да връчи наградата;

– Организаторът на играта НЕ осигурява транспортни разходи на печелившите Участници във връзка с провеждане на спечелените от тях фотосесии.

– заедно с фотосесията, ще бъде заснет и видеоматериал, който показва случващото се по време на фотосесията. Този видеоматериал може, по преценка на Организатора, изцяло или от части да бъде публикувано на сайта bebe.dormeo.bg и/или на Facebook страницата Дормео, както и в други Интернет канали по избор на Организатора с цел популяризиране на продукти с търговска марка Дормео на територията на Европейския съюз.

 6. Механизъм на Играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила;

6.2. Да посети Интернет сайта bebe.dormeo.bg и да приеме настоящите правила на Играта;

6.3. Да се регистрира за участие в Играта;

6.4. Да попълни името и възрастта на своето бебе;

6.5. Да качи снимка на своето бебе;

6.6. Да попълни своите имена, телефонен номер и данни за контакт;

През делничните дни качените в галерията снимки се одобряват до 24 часа, считано от публикацията им. Всички снимки, качени през почивните дни, ще бъдат одобрени в рамките на първия работен ден, следващ почивните дни.

Снимките ще бъдат достъпни и видими за всички регистрирани Участници и за всички потребители на Интернет в галерията на сайта: bebe.dormeo.bg. за срок от публикуването им от Участника до края на текущия месец. Участниците ще могат да гласуват за избраните от тях снимки в срок от публикуването им от Участника до края на текущия месец. За снимките могат да гласуват само регистрирани Участници.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ