ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 400 колонки, 1200 комплекта метални сламки и още награди от Bruschette Maretti

Спечелете 400 колонки, 1200 комплекта метални сламки и още награди от Bruschette Maretti
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА: 10.10.2019 г. – 10.11.2019 г.
1. Организатор
1.1. Играта на Bruschette Maretti® /“Играта”/ се организира и провежда от „Итал Фууд“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Тракийска“ № 10, с ЕИК: 127590277, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.
1.2. Официалните правила на Играта са публикувани на https://www.facebook.com/maretti.bulgaria/, където ще са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
1.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: https://www.facebook.com/maretti.bulgaria/. Участниците поемат задължение да следят актуалната версия на Правилата към момента на участието си в играта.
1.4. Играта се организира с рекламна цел – за популяризиране търговската марка на Организатора – “Maretti”.
1.5. Връзка с Организаторa на Играта може да бъде осъществена чрез съобщение, изпратено на следната интернет страница: https://www.facebook.com/maretti.bulgaria/.
2. Период и място за провеждане на Играта
2.1. Играта стартира, считано от 10.10.2019 г. и продължава до 10.11.2019 г. (включително) или до изчерпване на наградите, ако изчерпването им настъпи по-рано от посочената крайна дата.
2.2. Играта се организира и провежда в търговски обекти на територията на Република България, обозначени с рекламен плакат на Играта.
3. Право на участие
3.1. В Играта право на участие има всяко дееспособно физическо лице навършило 14-годишна възраст към датата на стартиране на Играта, което пребивава на територията на Република България. Когато награда бъде спечелена от лице между 14 и 18 години, се изисква съгласие за приемане на наградата от негов родител/попечител.
3.2. В настоящата Игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Итал Фууд” ЕАД, техни роднини, в това число деца, родители, братя, сестри, както и техни съпрузи.
4. Участващи продукти
4.1. В настоящата Игра участват следните продукти с търговска марка „Bruschette Maretti”: пакет „Bruschette Maretti“ от 70 г и пакет „Bruschette Maretti“ от 140 г.
4.2. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение. Играта се обявява чрез рекламен плакат.
5. Начин за провеждане на Играта
5.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва дa закупят, от някой от обозначените с рекламен плакат на Игрататърговски обекти, продукт/и с търговска марка “Bruschette Maretti”. Участниците в играта получават от касата на търговския обект един брой скреч карта срещу всеки закупен продукт, като след изтриване на скреч зоната от скреч картата, веднага разбират дали печелят една от наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите правила.
5.2.Всеки участник има право на многократно участие в Играта. Служителят на каса в съответния търговски обект маркира касовата бележка, срещу която е/са даден/и съответният полагащ се брой скреч карти, със знак „Х“ и/или с подпис. Касова бележка, върху която е поставен знак „Х“ / подпис, не може да бъде използвана повторно за получаване на нова/и скреч карта/и.
5.3. В случай че участникът изтегли печеливша скреч карта, той трябва да я запази до получаване на следващата му се награда при условията на т. 6.3 от настоящите Правила.
6. Награди
6.1. Наградите в Играта са следните:
6.1.1. Един пакет „Bruschette Maretti“ 70 г – общо 5 400 бр.;
6.1.2. Една Bluetooth колонка с лого „Maretti“ – общо 400 бр.;
6.1.3. Един комплект метални сламки с лого „Maretti“ – общо 1 200 бр.
6.2. Наградите, изобразени на рекламните материали на Играта, са илюстративни, като илюстрациите могат да се различават от реалните награди.
6.3. Получаване на наградите:
6.3.1. Спечелилите някоя от наградите, посочени в т. 6.1.1., 6.1.2. и 6.1.3, получават наградата на място от касата на търговския обект, от където са закупили продукта/ите, срещу представяне на печелившата/ите скреч карта/и.
6.4. В случай че скреч картите и/или наградите по т. 6.1.1., 6.1.2. или 6.1.3 бъдат изчерпани преди края на Играта /10.11.2019 г./ в един или повече от обозначените с рекламен плакат на Играта търговски обекти, последната се прекратява от Организатора предсрочно за съответния/ите обект/и, за което се публикува съобщение на следната интернет страница: https://www.facebook.com/maretti.bulgaria/. В случай, че след приключване на периода на Играта /10.11.2019 г./ в участващите търговски обекти са останали неспечелени награди, същите ще бъдат върнати на Организатора.
6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда срещу паричната ѝ равностойност, нито каквито и да било други замени.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ