ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете шест телевизора и два смартфона от ядки Rois

Спечелете шест телевизора и два смартфона от ядки Rois

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е Виктория Нутс ЕООД, с ЕИК 130473800 и търговски адрес: гр. София, ПК 1592, кв. Дружба, бл.59, вх.7, ет.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с РАЗДЕЛ 1, точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

2. Право да участват и получават награди в играта имат всички физически лица на възраст над 18 (осемнадесет) години с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на Виктория Нутс ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само след като получат съгласие на попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в играта. В случай, че наградата бъде спечелена от това лице, за получаването й е необходимо съгласие на попечителя.

3. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois за периода на играта/промоцията. Повече информация може да бъде получена на e-mail: dpo@victorianuts.com , както и да се изпращат заявки за заличаване на лични данни на участници, направили регистрация, от базата на Организатора.

4. В Играта участват продукти с марка “ROIS”, които са описани в т.1 на РАЗДЕЛ 4, от настоящите правила, закупени в периода на промоцията, което се доказва с датата на касовия бон.

5. След приключване на играта Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че играта все още продължава.

6. Играта се организира и провежда на територията на Република България, според правилата на този правилник, на български език, като наградите се доставят само на територията на Република България.

7. Участвайки в тази Игра, участниците приемат настоящите Официални Правила/Общи условия и приемат задължително да спазват техните условия. Всяка регистрация за участие в играта има значение за изявление за приемане на настоящите Официални Правила/Общи условия и поемане на задължение за спазването им.

8. Включилите се в играта участници следва сами да проверяват на интернет страница с адрес: https://www.rois.bg/igra-specheli-s-roisза промени в официалните правила. Организаторът на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в официалните правила.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между:

НАЧАЛО: 00:00 часа на 18.10.2019 г.

КРАЙ: 23:59 часа на 15.12.2019 г.

само на територията на Република България. Виктория Нутс ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 18.10.2019 г.

2. Преди края на Играта Организаторът има право да я прекрати по всяко време, обявявайки това на https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois, включително и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Участието в играта е обвързано със задължителна покупка на следните продукти в периода на играта, за по-кратко наричани „промо продукти“, а именно:

  1. ROIS Бирен фъстък 160 гр.;
  2. ROIS Коктейл микс 150 гр.;
  3. ROIS Печен фъстък 160 гр.;
  4. ROIS Печени белени фъстъци с морска сол 140 гр.

Промо продуктите ще могат да бъдат намерени в търговските вериги и обекти, с изключение на пекарни „ROIS“.

2. Условие за участие в играта:

За участие в томболата за наградите е неоходимо закупуване на един или няколко от промо продуктите и регистриране на касовата бележка и стойността на закупените промо продукти в платформата на интернет адрес: https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois. Стойността на закупените промо продукти трябва да е:

а) не по-малко от 20 лева за награда ТЕЛЕФОН, независимо от броя на регистрираните касови бележки. Броят на регистрациите, с които участва всеки регистрирал касова бележка за тази награда трябва да е кратен на 20 лева.

и

б) не по-малко от 10 лева за награда ТЕЛЕВИЗОР или над 10 лева, независимо от броя на регистрираните касови бележки. Броят на регистрациите, с които участва всеки регистрирал касова бележка за тази награда трябва да е кратен на 10 лева.

Сумата регистрирана от 1 участник се натрупва. Регистрираните касови бележки участват във всички тегления за наградите, с изключение на вече спечелилите участници. ВАЖНО!!! За получаване на спечелената награда е необходимо да се запази касовата бележка в оригинал и в случай, че участник бъде изтеглен за спечелване на награда да я предостави и предаде на представител на Организатора, при получаване на наградата.

3. Последователност на действията при регистриране за участие.

Стъпка 1: Закупете описаните по-горе промо продукти обозначени или не с промоционална лента на опаковката в периода на играта. ВАЖНО!!! Запазете касовата бележка и опаковката (в случай, че на касовата бележка не е изписано името на закупените промо продукти и бранда ROIS).

Стъпка 2: За да участваш за наградите, регистрирай кода на касовата бележка и въведи сумата на закупените промо продукти „ROIS“ в платформата на играта на интернет адрес https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois

 Стъпка 3: ЗАПАЗИ регистрирания касов бон/бележка и опаковките, в случай, че не е изписан бранда и наименованието на закупените промо продукти.

Една касова бележка може да бъде регистрирана САМО ВЕДНЪЖ.

4. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни касови бележки за закупени промо продукти „ROIS“.  За да може да участва в промоцията през интернет https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois всеки участник ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, три имена и валиден имейл адрес.

4. Награди

За периода на играта, Организаторът ще раздаде на принципа на томбола общо 8 (осем) награди, изтеглени с помощта на електронна програма. Наградите са:

6 (шест) броя ТЕЛЕВИЗОРИ и 2 (два) броя ТЕЛЕФОНИ (показаните цветове са илюстративни).

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора Виктория Нутс ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност, освен ако това не е предвидено в действащото законодателство.

5. Условия за участие в разпределението на наградите:

5.1. За награда ТЕЛЕВИЗОР е необходимо да бъдат закупени промо продукти „ROIS“ на обща стойност не по-малко от 10 лева, независимо от броя касови бележки, а за награда ТЕЛЕФОН е необходимо да бъдат закупени промо продукти „ROIS“ на обща стойност не по-малко от 20 лева, независимо от броя касови бележки,  които след това да бъдат регистрирани в платформата на Играта, намираща се на интернет адрес: https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois

ВАЖНО!!! Запазете регистрирания касов бон/бележка за закупените промо продукти, за да можете да си получите наградата.

Не е позволено и е в противоречие с настоящите Правила повторно регистриране на касова бележка.

5.2. С регистрирането на касова бележка Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, „Виктория Нутс“ може да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

5 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ