ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1000 ваучера по 150 лв. от Lidl

Спечелете 1000 ваучера по 150 лв. от Lidl

Играта продължава до 1 декември 2019 г.

Пазарувай за минимум 20 лв., регистрирай касовата бележка и можеш да спечелиш един от 1000 ваучера за пазаруване в Lidl на стойност 150 лв. Всеки понеделник от 04.11. до края на играта ще теглим по 200 късметлии и ще обявяваме имената им на тази страница. Виж пълните правила на играта по-долу или в магазините на Lidl в страната при поискване.
Пази касовата бележка, за да вземеш наградата си.

За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта (28.10.2019 до 01.12.2019 г. вкл.) да:

1. пазарува в магазин на Лидл България за не по-малко от 20 (двадесет) лева и да запази касовата бележка;

2. да посети страницата www.lidl.bg/zakoleda и да попълни в съответните полета номера на магазина, от който е пазарувал, и номера на касовата бележка, както е показано на самата страница, както и да попълни в регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия (на кирилица), имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни за Играта  и след това да натисне бутон „Участвай“.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка. За целите на Ииграта, участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал, до един месец след приключване на Периода на провеждане на Играта, тъй като представяне на копие на същата е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.


Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 1000 ваучера за пазаруване в магазините на Лидл България, всеки на стойност 150 лв. Един ваучер включва електронна карта за пазаруване в магазините на Лидл България, заредена със 150 лв. Всяка карта може да се използва многократно до изчерпване на заредената в нея сума или до изтичане на периода ѝ на валидност (31.12.2022 г.), което настъпи първо.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.


С получаването на наградата Участникът се задължава като необходимо условие да предостави информация относно своите пълни (три) имена и ЕГН с оглед фискалните задължения на Организатора. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда.

Определянето на печелившите Участници ще се извърши чрез провеждането на 5 томболи на случаен принцип. От всички регистрирани Участници в Играта ще бъдат изтеглени общо 1000 касови бележки, като лицата, регистрирали ги, ще получат по една награда, описана в т. 9, за всяка съответна касова бележка. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Организаторът ще проведе 5 томболи, като при всяка ще изтегли по 200 печеливши измежду всички регистрирани от началото на Играта до момента на тегленето касови бележкисъответното теглене. Тегленията ще се проведат на следните дати: 04.11.2019, 11.11.2019, 18.11.2019, 25.11.2019 и 02.12.2019. Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/zakoleda до 24 часа след провеждане на съответната томбола. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма.


Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 13, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата и че желае да му бъде издадена служебна бележка по реда на ЗДДФЛ, както и конкретен валиден адрес за получаване. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк: https://www.lidl.bg/bg/FAQ-Kontakti.htm. След отваряне на линка в полето “Относно” се избира „Игри“. Участникът следва задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“), поле „Съобщение“, в което да посочи ЕГН, трите си имена и „Приемам награда от играта „Подаръци преди празниците“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата, както и да приложи сканирано копие на касовата бележка, с която той/тя е участвал/а в Играта. Ако Участникът е избран повече от веднъж въз основа на различни регистрации, той/тя трябва да представи копие на всяка от съответния брой касови бележки. В поле „Съобщение“ Участникът следва да посочи в свободен текст и дали желае да му бъде издадена служебна бележка по реда на ЗДДФЛ.

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник обратна връзка по начина, в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.

Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на обратна връзка по т.14. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ