ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучер на стойност 50 лева от Aiko

Спечелете ваучер на стойност 50 лева от Aiko

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
за провеждане и участие в играта „Любимата играчка на твоето съкровище” на Аико Мулти
Консепт ООД в социалната мрежа „Фейсбук” ( www.facebook.com )

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта „Любимата играчка на твоето съкровище” се организира и провежда от Аико Мулти
Консепт ООД със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул. Европа №441, ЕИК
175132390, тел. 0700 188 66 (“Организатор”).
1.2. С участието си в тази Игра, Участникът заявява че е запознат с настоящите Официални правила и се
съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях приети по реда на т.1.4.
1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на
продължителност на играта на фен-страницата на „Aiko” в социалната мрежа „Фейсбук” на адрес:
http://www.facebook.com/aikobg
1.4. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести предварително промяната чрез своята фен-страница в социалната мрежа
„Фейсбук”.

2.МОТИВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта „Любимата играчка на твоето съкровище” се организира с маркетингова цел, за
популяризиране на марката „Aiko”. Участието в играта не е обвързано с покупка.

3. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта започва официално в 10:00 ч.на 01.11.2019 г. и ще продължи до 24.00 ч. на 07.11.2019 г.
включително.
3.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България, в рамките на фенстраницата на Организатора в социалната мрежа „Фейсбук” www.facebook.com/ aikobg

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1.Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице с местоживеене в България, което притежава
регистрация в социалната мрежа „Фейсбук” (www.facebook.com).
4.2. В играта нямат право да участват служители на Аико Мулти Консепт ООД, както и членовете на
техните семейства.

5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
5.1. Участието на първото ниво в Играта е обвързано с безплатна регистрация в социалната мрежа
„Фейсбук”.
5.2. На второ ниво Участникът трябва да качи в специално създаденото за целта приложение снимка, с
която да участва в нея. Тя трябва да е свързана с темата на играта. За валидно участие се счита всяка
снимка, качена в приложението на Играта и отговаряща на Общите условия.
Снимките не трябва да нарушават никакви права за интелектуална собственост, публични права, друг
вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да публикуват клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде
осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава
правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява
нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими. Снимки,
които не отговарят на Официалните правила и Общите условия ще бъдат изтривани и няма да участват в Играта. С участието си в Играта, Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да
извършват всички действия във връзка с участието си в Играта.
Участниците декларират, че ако други лица присъстват на публикуваните от тях снимки във връзка с
участието си в Играта ( с изключение на деца на Участници), са получили съгласието на тези лица
снимките с тях да бъдат публикувани съгласно условията на Играта. Всеки от Участниците дава
изричното си съгласие неговите снимки, с които е участвал в Играта да бъдат публикувани и видими във Фейсбук страницата на Организатора. Ако на снимката, с която Участник е участвал в Играта присъства и негово дете, се счита, че с участието си в Играта Участникът е дал съгласие по предходното изречение и по отношение на детето си.
5.3. На трето ниво Участникът трябва да попълни формата за регистрация и да потвърди своето участие.
С участието си и действията по реда на т. 5.3. от Официалните правила, Участникът получава
възможността да участва в Играта за обявените награди.
5.4. Печелившите ще бъдат избрани на случаен принцип.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1 Наградите, които ще бъдат раздадени в играта са:
1. Ваучер за бъдеща покупка в мебелни магазини Aiko на стойност 50 лв. – 1 бр..
6.2 Всеки участник в играта може да спечели само една награда. Печелившият участник се определя
на случаен принцип, чрез изтеглянето на жребии.. Ще бъдат раздадени 1 бр. награди, описани в т. 6.1.

7. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Право на участие в разпределението на наградите имат само регистрирани по реда на т.5 от
Официалните правила Участници.
7.2. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.
7.3. Победителите, избрани според регламента на Играта, ще бъдат оповестени публично на фенстраницата на играта на 08.11.2019г.
7.4. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ