ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 конструктора LEGO DUPLO

Спечелете 100 конструктора LEGO DUPLO

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА ПЕЛЕНИ И ГАЩИЧКИ „PUFIES“

04.11.2019 г. – 24.11.2019 г.

1. Организатор

.1. Играта на пелени и гащички “PUFIES“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835 (наричано по-долу за краткост „Организатор“) със съдействието на рекламна агенция „Ен Партнърс” ЕООД, с ЕИК: 204512740, в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е  администратор на личните данни, а Изпълнителят – обработващ по възлагане личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.pufies.bg Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.pufies.bg Участниците поемат задължение да следят актуалната им версия към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Играта се организира с рекламна цел – за популяризиране на търговските марки на Организатора – “PUFIES”. 

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 04.11.2019 г. и продължава до 24.11.2019 г. (включително).

2.2. Играта се провежда в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, които са служители на Организатора, Изпълнителя или на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват следните продукти: пелени и гащички с търговска марка „PUFIES“, налични в търговските обекти по т.2.2. За избягване на всякакво съмнение, Участниците се считат уведомени, че в Играта не участват следните продукти: мокри кърпички с търговска марка „PUFIES“.

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма  изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи поне един пакет пелени или гащички с търговска марка „PUFIES“ от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: да влезе в  сайта на Играта – www.pufies.bg, да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) имейл; б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода от 04.11.2019г. до 24.11.2019 г., включително) в) снимка на касовата бележка; NB! Участниците трябва да запазят касовия бон за направената покупка и, в случай че бъдат изтеглени за печеливши, да представят негов оригинал като условие за получаване на спечелената награда; г) потвърждение (чрез чек-бокс), че желае: да участва в Играта, приема Официалните правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и имейл адресът му (със заличаване на няколко символа, пример: ivan.XXXXtrov@gmail.com), ще бъдат публикувани на www.pufies.bg

При регистрация, всеки участник по свой избор, може да даде съгласие (чрез чек-бокс) за получаване на информация за предстоящи промоционални предложения и оферти на Организатора (съгласие за директен маркетинг). Предоставянето на съгласието за директен маркетинг не е задължително условие за регистрация и участие в Играта.

5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес. Всички регистрации направени с един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3. Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден и изтегленият печеливш участник не получава награда.

6. Награди и теглене на печелившите

6.1. Наградите в Играта са: конструктор за деца LEGO DUPLO. Общо ще бъдат раздадени 100 броя конструктори.

6.2. За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

6.3. Теглене на печелившите:

6.3.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки пореден опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

6.3.2. Един касов бон, без значение за колко броя закупени пелени и/или гащички „PUFIES“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта или то е нечетимо, касовият бон се счита за невалиден. Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.

6.3.3. Тегленето на печелившите ще се извърши в срок до 29.11.2019 г. измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез софтуер. Тегленето на печелившите ще се осъществи от страна на Организатора/ Изпълнителя в присъствието на представители на следните  отдели: Локален Маркетинг, Фикосота ООД.

6.3.4. В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, на имейл адреса, предоставен от тях при регистрацията за участие. В съобщението ще се съдържа линк към контактна форма, в която печелившите участници ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

6.3.5. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.pufies.bg Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши имейл адреси на участниците и две имена. Имейл адресите се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример: ivan.XXXXtrov@gmail.com), а първите имена на печелившите се публикуват само с инициали (пример: И. Димитров). Обявяването на печелившите ще се извърши до 10.12.2019 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ