ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 смарт часовника GARMIN VIVOMOVE HR

Спечелете 30 смарт часовника GARMIN VIVOMOVE HR

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМО ИГРАТА.
1.1 Организатор на Промо играта „NIVEA КОЛЕДНА КАМПАНИЯ“ („Промо
играта“) e: „Байерсдорф България ЕООД, ЕИК 130560358, гр. София, ул. Алабин №1,
ет.11 („Организатор“).
1.2 Промо играта ще се проведе чрез описания в РАЗДЕЛ 6 механизъм.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМО ИГРАТА
2.1. Промо играта се организира и провежда в избрани търговски обекти/търговски
вериги на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМО ИГРАТА
3.1. Промо играта се провежда в периода 15.11.2019 – 31.12.2019 г. включително, в
избрани търговски обекти/ търговски вериги на територията на Република България,
предлагащи подаръчни комплекти от асортимента на марката NIVEA или NIVEA MEN,
описан в Приложение 2. Списък с участващите обекти може да се открие в Приложение
1.3.2. Приложения 1 и 2 съставляват неразделна част от настоящите Официални правила.

РАЗДЕЛ 4. ДЕФИНИЦИИ
4.1. „Участник“ може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години,
което пребивава на територията на Република България.
4.2. „Покупка“ е закупуване на поне 1 (един) подаръчен комплект от асортимента на
марката NIVEA или NIVEA MEN от избрани търговки обекти/ търговски вериги на
територията на Република България. Списъкът с участващите подаръчни комплекти
NIVEA или NIVEA MEN е подробно описан в Приложение 2
към настоящите Официални правила.
4.3. „Награда“ – Наградата се състои от 1 (един) брой от общо 30 (тридесет) броя стилен
хибриден смарт часовник GARMIN VIVOMOVE HR.
Препоръчителната цена на всяка Награда е в размер на 319 лв. (триста и деветнадесет
лева) с ДДС и е определена от официалният оторизиран дистрибутор на часовниците
Garmin за територията на Република България.
Цветът и моделът на наградата – стилен хибриден смарт часовник GARMIN VIVOMOVE
HR, не са по избор на клиента, който спечели. Наградите, показани в рекламните
материали на Промо играта, са илюстративни и илюстрациите върху тях могат да се
различават от реалните.
4.4. „Регистрация/Регистрационна форма“ – за да участва в Промо играта, всеки
Участник, направил Покупка, е необходимо да попълни регистрационната форма на
https://nivea.bg/xmas като въведе три имена, дата на раждане, e-mail, телефон за връзка, и
качи снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на поне 1 (един)
подаръчен комплект от асортимента на марката NIVEA или NIVEA MEN.
За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички полета в
регистрационната форма, отбелязани като задължителни, да прикачи снимка на касова
бележка/фактура, удостоверяваща извършена Покупка, и да изрази изричното си
съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.
Ако на касовата бележка/фактура няма описание на закупените подаръчни комплекти
NIVEA или NIVEA MEN, желаещият да участва в Промо играта е необходимо да
прикачи в регистрационната форма обща снимка, която да обхваща както касовата
бележка/фактура, удостоверяваща извършената/ите Покупка/и, така и съответния/те
закупен/и подаръчен/и комплект/и.
3
4.5. „Печеливш участник“ е лице, което е участвало в Промо играта, изпълнило е
всички условия от настоящите Официални правила, и е избрано съгласно процедурата,
уредена в т. 6.10. от настоящите Официални правила.
РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМО ИГРАТА
5.1. В Промо играта има право да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило
18 (осемнадесет) години към момента на покупката, което пребивава на територията на
Република България и което е направило Покупка, попълнило е надлежно
Регистрационна форма за участие на https://nivea.bg/xmas, прикачило е снимка на
оригинал на касова бележка/фактура, удостоверяваща извършена Покупка, и е изразило
изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на
Промо играта.
Служителите на „Байерсдорф България“ ЕООД, както и техни роднини по права или
съребрена линия до четвърта степен, включително: деца, родители, братя, сестри,
съпрузи, нямат право да участват в Промо играта.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМО ИГРАТА
6.1. Всяко лице, желаещо да участва в Промо играта, следва да направи Покупка на поне
1 (един) подаръчен комплект от асортимента на една от марките – NIVEA или NIVEA
MEN в избраните търговски обекти/търговски вериги на територията на Република
България по време на периода на Промо играта, да попълни всички задължителни полета
в Регистрационната форма за участие на следната интернет страница –
https://nivea.bg/xmas, да прикачи снимка на оригинал на касовата бележка/фактурата,
удостоверяваща Покупката, както и да изрази изричното си съгласие за събирането и
обработването на личните му данни за целите на Промо играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.
6.2. Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно, като за всяко
участие следва да изпълни изискванията, регламентирани в настоящите Официални
правила, и по-конкретно тези, описани в т. 6.1 и прикачи снимка на оригинал на
нерегистрирана до момента касова/бележка фактура.. Всяка регистрация, направена по
реда на настоящите Официални правила, се счита за лично направена.
6.3. Ако с една касова бележка/фактура са закупени повече от 1 (един) подаръчен
комплект от асортимента на една от марките- NIVEA или NIVEA MEN, клиентът може
да направи само една Регистрация за участие с тази касова бележка/фактура и неговото
име ще участва в томболата само веднъж. Оригиналът на касовата бележка/фактура за
извършената Покупка на подаръчен комплект/ комплекти NIVEA или NIVEA MEN
следва да бъде запазена от клиента, за да я представи, в случай че бъде избран за
Печеливш участник по реда на т. 6.10 от настоящите Официални правила.
6.4. Независимо от броя на направените регистрации за участие, всеки Участник може
да спечели само една Награда. За целите на провеждане на томболата всеки Участник ще
се счита за уникален посредством своя e-mail и телефонен номер. Ако двама или повече
от изтеглените Печеливши участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен
номер, за валидна ще се счита единствено първата по време Регистрация на интернет
страницата (https://nivea.bg/xmas) на Организатора, а всяка следваща ще се счита за
дублирана, поради което и невалидна.
6.5. Цената на участващите в Промо играта подаръчни комплекти се определя от
съответния/-ата търговски обект/търговска верига.
6.6. Не участват в разпределението на Наградите лица, които са:
 участвали с касова бележка/фактура за покупка на каквито и да е други подаръчни
комплекти, различни от комплекти NIVEA или NIVEA MEN;
 участвали в Промо играта с касова бележка/фактура за закупени подаръчни
комплекти NIVEA или NIVEA MEN, преди началото и след края на срока на
провеждане на Промо играта;
 участвали в Промо играта с дубликат на касова бележка/фактура за закупени
подаръчни комплекти NIVEA или NIVEA MEN;
 попълнили Регистрационна форма, в която липсват пълните данни на Участника,
съгласно разпоредбите на настоящите Официални правила, а именно – три имена,
дата на раждане, e-mail и телефон за връзка, качена снимка на касова
бележка/фактура, удостоверяваща Покупката на поне 1 (един) подаръчен
комплект с марка NIVEA или NIVEA MEN, както и такива, направили
Регистрации с качени снимки на касова бележка/фактура, от които не е добре
видима направената покупка и дали отговаря на необходимите изисквания за
участие в Промо играта, регламентирани в настоящите Официални правила.
6.7. Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от Промо
играта, както и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организатора на
Промо играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото
да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие Награда.
6.8. Забранени са действия от страна на Участници в Промо играта, с които се цели
вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на
средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите
Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел
и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на

6.11. За резултатите от тегленето на Печелившите участници се съставя протокол, който
ще бъде наличен на 31.01.2020 г. на интернет адрес: https://nivea.bg/xmas. Всички
Печеливши участници ще бъдат информирани от Организатора за това, че са спечелили
Награда от Промо играта, до 18.00 часа на 28.02.2020 г. – чрез позвъняване на посочения
от тях телефонен номер. В случай че Организаторът не може да се свърже повече от 2
пъти с Печеливш участник на посочения от него телефонен номер, този Участник се
замества от изтеглените резервни печеливши участници. Заместването се извършва по
реда на изтеглянето на резервните Печеливши участници.
6.12. Всички Печеливши участници, желаещи да получат своята Награда, следва да
предоставят адрес за доставка на Наградата на територията на Република България, като
във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над
100,00 лв. (сто лева) – Организаторът предоставя при поискване при условията и в срока
по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, на всеки от Печелившите участници, желаещи да получат
своята Награда, служебна бележка за стойността на спечелената и получена Награда. За
целите на издаване на служебната бележка по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ, Печелившите
участници следва да предоставят на Организатора допълнително свои лични данни: ЕГН
и постоянен адрес и писмено да изразят изричното си съгласие личните им данни да
бъдат събрани, обработвани и съхранявани от Организатора, единствено за целите на
изпълнение на задълженията му по ЗДДФЛ. Служебната бележка се използва при
подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ.
Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на Печелившия
участник по ЗДДФЛ.
6.13. Печеливш участник, който не желае да получи наградата си, следва писмено да
уведоми Организатора за това.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Всеки Печеливш участник получава 1 (един) брой от общо 30 (тридесет) броя стилен
хибриден смарт часовник GARMIN VIVOMOVE HR.
7.2. Наградите се доставят чрез куриер на адреса, посочен от Печелившите участници, в
срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ