ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете телевизор Samsung, смартфон iPhone и 100 ваучера по 99 лева всеки за пазаруване в eMAG

Спечелете телевизор Samsung, смартфон iPhone и 100 ваучера по 99 лева всеки за пазаруване в eMAG

ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯ „Пазарувай и спечели с VISA и еМАГ”

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Кампанията „Пазарувай и спечели с VISA и еМАГ“ (наричана по-долу „Кампанията“) се провежда
съвместно от „ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД (наричано по-долу „еМАГ“ или „Организатора“), със
седалище и адрес на управление в гр. София 1750, р-н „Младост I“, бул. „Цариградско шосе“ № 40,
Европарк, ет.6, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК: 203187055,
представлявано от г-н Тудор-Лучиан Манеа – Управител, чрез неговия пълномощник – Андрей
Попеску.
Кампанията се провежда с финансовото съдействието на Visa Europe Services Inc., дружество с
ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания,
идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London,
W2 6TT („Партньор”) и „Огилви София“ ООД, ЕИК: 131062990, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. Доспат №60 („Огилви“), представлявано от […].
наричани заедно по-долу „Организаторите“

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
2.1. Кампанията „Играй и спечели с VISA и еМАГ” се провежда по време на Кампанията Black Friday
2019 на Платформата emag.bg, и мобилното приложение на eMAG, която ще се проведе от
22.11.2019 г. до 01:59:59 ч. на 23.11.2019 г. вкл. („Период на Кампанията “);
2.2. Кампанията се провежда чрез сайта www.emag.bg и мобилното приложение на eМАГ, наричани
с общото наименование „Платформата“.

3. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
3.1. В Кампанията могат да участват лица (както физически лица на възраст над 18 г. към дата
22.11.2019, така и юридически лица, които са валидно съществуващи към дата 22.11.2019 г., с
изключение на клиенти, които закупуват стоките с цел препродажба), които отговарят на
определението в т. 3.1 от Условията за ползване на Платформата:
https://www.emag.bg/info/usloviza-za-polzvane?ref=footer_4_2 („Клиенти на еМАГ“), и които
отговарят едновременно на всички части от условието за участие в Кампанията, а именно: (1).
направили са поръчка на Платформата по време на Периода на Кампанията на стойност най-малко
25.01 лв. на Продукти, за които е възможна опцията: „Вземане лично от офис на куриер“; и (2). са
избрали тази опция за доставка на поръчаните такива продукти; и (3). са платили онлайн поръчката
съгласнo т. 3.1.(1). по-горе с Visa Card, издадена преди началната дата на Кампанията (22.11.2019)
(„Карта Visa”), издадени преди началната дата на Промоцията (22 ноември 2019 г.) от някоя от
следните организации („Участващи карти“):
 Алианц Банк България
 Банка ДСК
 Българо-Американска Кредитна Банка
 Инвестбанк АД
 Пиреос Банк
 Първа инвестиционна банка
 Райфайзенбанк България
 Тексим Банк
 УниКредит Булбанк
 Централна Кооперативна Банка
 Юробанк България АД
 Бяла Карта
(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).
3.2. В Кампанията не могат да участват служители на Организатора, както и техните съпрузи и
роднини до 4-та съребрена линия.
3.3. В случай, че спечелилият участник е лишен от дееспособност (пълна или частична),
изключително поради причини, различни от липсата на възраст от 18 г. към датата на началото
на Кампанията, той има има право да влезе във владение на своята награда чрез законния си
настойник или представител, който ще приеме наградата от името на спечелелия участник,
ще подпише отчета за доставката и съответната разписка (ако има такива), както и изявление,
с което Организаторът се освобождава от отговроност, поизтичаща от присъждането на
съответната награда, както и от изплащането на всякакви вреди или претенции от всякакъв
вид, свързани с Наградата .
3.4. В Кампанията участват само и единствено продукти, за които е възможна опцията: „Вземане
лично от офис на куриер“, и не участват всички продукти, за които заявяването на таква опция
е невъзможно. За избягване на съмнение, Кампанията се провежда единствено и само за
продукти, предлагани на Платформата от еМаг, и не важи за продукти, предлагани на
Платформата от маркетплейс търговци.
3.5. Поръчки, в които участват и продукти, които могат да участват в Кампанията съгласно
описаното по-горе, и продукти, които не могат да участват в Кампанията, няма да могат да
участват в Кампанията, тъй като системата за поръчки на Платформата допуска за избор
опцията „Вземане лично от офис на куриер“ само поръчки, които съдържат само продукти,
които могат да бъдат взети лично от офис на куриер.
3.6. Участието в Кампанията е обвързано с покупка (съответно поръчка на сайта) съгласно
минималните стойности, срокове и условия, предвидени в настоящия Правилник.

4. УЧАСТИЕ В ЖРЕБИЙ ЗА НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА
4.1. Организаторите ще предоставят на изтеглени на случаен принцип участници в Кампанията
следните награди:
 1 бр. QLED телевизор Samsung, 55‘‘
 3 бр. Apple iphone 11
 10 бр. Електрически тротинетки Xiaomi Mijia 365
(наричани по-долу „Предментите награди“)
 100 бр. Ваучери на стойност 99 лв. всеки, които ще могат да се използват на Платформата
eMAG за продукти, предлагани от eMAG, за период от един календарен месец от
предоставянето им на спечелилите ги участници
(наричани по-долу „Наградите Ваучери“)
(а всички награди заедно наричани по-долу „Наградите“, а всяка от тях – „Награда“)
4.2. За избягване на съмнение, никоя част от Наградите, не подлежи на замяна срещу пари или
други продукти / стоки или ползи.
4.3. Всеки участник който отговаря на условието по точка 3.1.1. по-горе участва в тегленето на
случаен принцип с един съответстващия номер на тази поръчка на този Участник съгласно
правилата по-долу.
4.4. Всеки участник, който отговаря едновременно на условията по точка 3.1.1. и точка 3.1.2 по-горе
участва в тегленето на случаен принцип с два съответстващи номера на тази поръчка на този
Участник съгласно правилата по-долу, съответно, има двоен шанс за спечелване.
4.5. Всеки Участник може да спечели повече от една награда, ако участва с повече от един номер
на теглене съгласно правилата на настоящия Правилник.
4.6. Регистрацията на повече от една поръчка съгласно условията на Кампанията дава повече
шансове за спечелване на награда.
4.7. еМАГ ще проведе тегленето на печелившите Участници до една седмица след края на
Кампанията чрез платформата https://www.randomwinners.com.
4.8. Тегленето ще се извърши на случаен принцип на 22.12.2019 г. еМАГ ще даде номер/а на
поръчките на всеки Участник съгласно правилата на настоящия Правилник, като тегленето ще се
извърши измежду тези номера. еМАГ няма да предоставя лични данни на Участниците на
горепосочената платформа, а само цифрите, с които е номерирал съответните поръчки на
Участници.
4.9. Ако продуктите, закупени в поръчката, за която е получено право на участие в кампанията,
бъдат върнати, частично или изцяло, или поръчката бъде анулирана, частично или изцяло,
участникът няма да бъде допуснат за участие в тегленето на наградите.
4.10 По време на тегленето на печелившите Участници ще бъдат изтеглени и резерви – по 2 резерви
за всеки печеливш, в случай че някой от печелившите не потвърди желанието си да получи
съответната Награда, не предостави исканите данни или се откаже от получаване на Наградата си.
4.11. До 06.01.2020 г. eMAG ще изпрати на всеки печеливш Участник, спечелил Награда Ваучер имейл, с който да го информира, че е бил изтеглен като печеливш Участник и ще го уведоми за срок
и начина, по който ще му изпрати съответно спечеления Ваучер Награда, както и за условията и
начина на изполване на така спечеления Ваучер на Платформата.
4.12. До 06.01.2020 г. eMAG ще изпрати на всеки печеливш Участник, спечелил Предметна Награда,
имейл с който да го уведоми, че за да получи Наградата си следва да се свърже по следния и-мейл
karina.oscar@ogilvy.bg с Огилви (дружеството, което ще предоставя Предметните награди и ще ги
обяви в НАП) , като предостави три имена и ЕГН; адрес за доставка от страна на Огилви.
Предоставянето на тези данни на всеки спечелил Предметна награда участник, ще бъде директно
на Огилви.
4.13. Организаторът, Огилви и Партньорът няма да бъдат отговорни за каквито и да е разходи,
свързани с Предметната награда, след предоставянето на Предметната награда на спечелилия
участник.

5. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕДМЕТНИТЕ НАГРАДИ
5.1. Печелившият Участник, спечелил Предметна награда, трябва да изпрати и-мейл до Огилви, с
който потвърждава желанието си да получи Предметната наградата и да предостави данните, които
са необходими на Огилви за предоставяне на Предметната Награда. И-мейлът до Огилви следва да
бъде изпратен от същия електронен адрес, с който печелившият Участник, спечелил Предметна
награда, се е регистрирал в Платформата. Ако печелившият Участник не изпрати и-мейл до Огилви
до 13.01.2020 г. или не предостави данните си, съгласно разпоредбите на настоящия Правилник, то
Предметната Награда няма да му бъде изпратена. В този случай eMAG ще изпрати същото
запитване до първата по ред резерва и ще даде възможност на този Участник да получи
Предметната Награда, при условията, посочени в настоящия правилник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

17 comments

 • Живко

  Много яко

 • Много искам електрическа тротинетка много ви моля с цялото ми сърце

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние събираме игрите с награди на едно място. С коментар „участвам“ не участвате никъде. За да участвате в която и да е игра, трябва да изпълните условията, които е поставил всеки организотр. В края на всяка публикация има и линк за участие. Можете да участвате от там.
   Поздрави и успех!

    • Играйте и спечелете

     Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

 • Радвамсе че игра които спечели да бъде жив и здрав

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

 • Genoveva Ivanova

  Участвам❤

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *