ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете дронове, нутрибилети и комплекти сладки награди Боровец

Спечелете дронове, нутрибилети и комплекти сладки награди Боровец
  1. Организатор на национална кампания „Да посрещнем празниците с Боровец“.
  2. Национална промоционална кампания „Да посрещнем празниците с Боровец“ /наричана за краткост по- долу „Промоцията“/ се организира от „Ден и Нощ“ ООД, ЕИК 104101971, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Момчилов“ №5, наричано по-долу на кратко „Организатор“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в официалната си фейсбук страница на адрес https://www.facebook.com/Borovets.wafers.biscuits/
2. Изпълнител на Промоцията „Ден и Нощ“ ООД, наричано по-долу за краткост „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в обектите по т. 26.
3. Провеждането на Промоцията се осъществява в сътрудничество с юридическите лица, извършващи търговска дейност в обектите по т. 26.
4. Промоцията се организира на територията на обектите по т. 26.
5. Промоцията се организира с рекламна цел за популяризирането на бисквити и вафли с марка БОРОВЕЦ.
  1. Период и място на провеждане на промоционалната кампания.
6. Активният период на Промоцията е от 00:00ч. на 15.11.2019г. до 24:00ч. на 31.12.2019г., като всеки един от Партньорите на Организатора разполага с оперативна самостоятелност да определи конкретния период в рамките на активния на Промоцията в съответния обект по т. 26, където осъществява търговска си дейност.
7. Във всеки един от обектите, посочени по т. 26 („търговски обекти“), в обособена зона ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
8. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
9. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 26 търговски обекти.
  1. Условия за участие е Промоцията.
10. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България и е закупило е от участващите в промоцията продукти.
10.1. Ако спечелилият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния му представител.
10.2. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Ден и Нощ“ ООД и служители на юридическите лица, осъществяващи търговска дейност в обектите по т. 26, както и техни преки родственици.
10.3. Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
11. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен участник, който отговаря на условията от настоящите Правила.
  1. Промоционални продукти.
12. 1. В Промоцията участват следните видове продукти с търговска марка БОРОВЕЦ:
Кутия вафли „БОРОВЕЦ“ 15бр.
Черно и бяло 250 гр.
Кутия обикновени вафли „БОРОВЕЦ“ 15бр., 375 гр.
Кутия обикновени вафли „БОРОВЕЦ“ 21бр., 630 гр.
Кутия вафли „БОРОВЕЦ“ 24бр., 550 гр. /различни видове/
Тунквани слепени бисквити „Боровец“ 216 гр. /различни видове/
Вафла „Боровец“ с какаова глазура 55 гр.
Вафла „Боровец“ с портокалови корички и какаова глазура 52 гр.
Вафла „Боровец“ с фъстъци и какаова глазура 45 гр.
Вафла „Боровец“ с какао дарк с какаова глазура 45 гр.
Вафла „Боровец Черно и бяло“ с какаова глазура 30 гр.
12.2. Всеки от Партньорите на Организатора разполага с оперативна самостоятелност да определи кои от горепосочените промоционални продукти да включи в томболата според зависимост конкретните търговски взаимоотношения между страните.
12.3. Във всеки един от обектите, посочени по т. 26 („търговски обекти“), в обособена зона ще могат да бъдат намерени точни указания за промоционалните продукти.
  1. Условия за провеждане на промоционалната кампания
13.1. Желаещите да участват в Промоцията през периода на провеждането й трябва да закупят по избор някой от промоционалните продукти /обозначени съгласно т. 12.3. от Правилата/ на минимална стойност 3.00 /три/ лева от някой от посочените в т. 26 търговски обекти.
13.2. Участникът, закупил промоционален продукт, трябва да запише на гърба на касовия бон име, фамилия и телефонен номер за връзка и да я пусне в поставена за целта след касовата зона урна в търговския обект. Наградите се теглят на лотариен принцип от представител на Организатора и Партньора, в чийто обект се организира промоцията.
13.3. Наградите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип (томбола), като всеки от Партьорите на Организатора обявява предварително /преди началото на промоцията/ точната дата на специално поле с плакати, обособено до урната след касовата зона на обекта.
14. За да участват в тегленето за наградите, всеки един от участниците в Промоцията трябва:
  1. Да закупи някой от промоционалните продукти с марка БОРОВЕЦ на стойност минимум 3.00 /три/ лева от някой от търговските обекти по т. 26 по време на активния период на промоцията за конкретния обект съгласно т. 6;
  2. Да напише име, фамилия и телефонен номер за връзка на гърба на касовата бележка;
  3. Да пусне касовата бележка в поставената за целта урна след касовата зона в търговския обект.
15. За да получи наградата печелившият участник трябва да отговаря на изискванията на настоящите Правила.
16. Информация относно провежданата Промоция може да намерите на официалната фейсбук страница на Организатора на адрес https://www.facebook.com/Borovets.wafers.biscuits/.
  1. Награди.
17. Голямата награда в Промоцията е ДРОН, модел „XMART TROOPER 2 FOLDABLE“ или НУТРИБУЛЕТ, модел 600, в 5 части, а утешителните награди са шал и ръкавици с лого БОРОВЕЦ или химикал и ключодържател с лого БОРОВЕЦ.
17.1. Във всеки един от търговските обекти ще бъде изтеглена по 1 брой голяма награда и по 3 броя утешителни награди.
17.2. Голямата награда и утешителните награди ще бъдат определени конкретно за всеки един от обектите по т. 26.
17.3. Информация за участващите в Промоцията награди в конкретния търговски обект ще бъде изложена от Партньора в обособена зона на плакати.
18. Тегленето на Наградите се извършва на случаен /лотариен/ принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на настоящите Правила.
19. Получаване на наградите:
19.1. Представител на Организатора, ще се свърже по телефона с печелившите участници незабавно след изтегляне на печелившите касови бележки за получаване на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ