ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 15 ваучера по 300 лева от Технополис и 150 одеяла от Queens

Спечелете 15 ваучера по 300 лева от Технополис и 150 одеяла от Queens

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „БЪДИ С ТЕЗИ, КОИТО
ОБИЧАШ!“

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР
1. Играта „БЪДИ С ТЕЗИ, КОИТО ОБИЧАШ! („Играта“) се организира от „ТИМБАРК
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област,
с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
2. Играта се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се
получават само на територията на Република България.
3. Играта е с продължителност от 26.11.2019г. до 31.12.2019г. В частта относно
възможността за получаване на коледни стикерим, Играта е с продължителност ОТ
26.11.2019г. до 31.12.2019г. или до изчерпване на количеството стикери в съответния
търговски обект. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите
на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи
от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва
Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на
Facebook страницата на Queens Bulgaria,а именно: https://bg-bg.facebook.com/pg/
QueensBG/notes/?ref=page_internal и на https://promo.queens.bg/.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са на възраст над 18
години.
4.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора,
както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи
на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини”
следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини
по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица,
между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на
братя и сестри.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ
5. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски
обекти, наричани по-долу „обекти“.
6. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при
закупуване на продукти по избор на стойност минимум 3.50 лв. с търговската марка
Queen’s в разфасовка от 1L в опаковка кутия или бутилка, наричани по-долу
„продукти“.
6.1 При закупуване на продукти по избор с търговската марка Queen’s на
минимална стойност 3,50 лв. с една покупка потребителят получава на място на касата
на съответния търговски обект при поискване комплект коледни стикери. Всеки клиент
следва да се информира предварително на касите относно наличността на стикерите
преди покупката.
6.2 При закупуване на продукти по избор с търговската марка Queen’s на обща
минимална стойност 3,50 лв. потребителят може да участвате в томбола за
спечелването на наградите, упоменати в т.9.
7. Продуктите Queen’s ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа и извън
периода на Играта, но регистрирането на касови бонове и участието в играта ще бъде
възможно само в периода 26.11.2019г, 00:00ч и 31.12.2019 23:59ч.,
Какво трябва да направите, за да участвате в Играта за спечелване на наградите?
8. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:
8.1. Да закупи продукти по избор с търговската марка Queen’s на обща минимална
стойност 3,50 лв. като при плащане трябва да запази касовия бон, които ще получи от
търговския обект. Касовият бон трябва да е с дата между датите 26,11.2019г, 00:00ч и
31.12.2019 23:59ч.
8.2 При заплащане на касата на съответния търговски обект на продуктите с търговска
марка Queens и при наличие на коледни стикери потребителите ще получи комплект
коледни стикери. Общият брой на комплектите коледни стикери, който ще бъде
разпределен в търговските обекти, е 198 400.
8.3 За участие в томболата за спечелване на наградите от т.9 всеки участник следва да
регистрира касовия бон на интернет страницата www.promo.queens.bg. Разпоредбите на
т.8.3-8.9 и раздел V и VI от настоящите правила регламентират правилата по отношение
на участието в томболата за спечелването на наградите по т. 9.
8.4 С един касов бон може да се участва само веднъж. Той може да се регистрира само
веднъж за срока на Играта.
8.5 Кои касови бележки се считат за валидни за участие?
8.6 За валидна се счита касова бележка, издаденa в периода – от 26.11.2019 до
31.12.2019г. Касовите бележки с дата, по-ранна или по-късна от този период, не се
допускат до участие.
8.7 Валидна се счита всяка касова бележка, в която фигурират като закупени на
стойност минимум 3,50 лв. продукти Queen’s 1L.
8.8 Ако в касовата бележка не се чете името на марката Queеn’s на закупените
продукти, за участие ще се допуска касова бележка, в която поради технически
ограничения на касовия апарат не се съдържа името на марката Queen‘s, но има снимка
на касовата бележка със закупените продукти. Снимката по предходното изречение
следва да се прикачи на сайта за регистрация не по-късно от самата регистрация за
участие. При съмнение за злоупотреба Организаторът си запазва правото да провери
дали по отношение на касовия апарат в съответния обект са налице споменатите
технически ограничения.

8.9 Наградите ще се изтеглят по периоди както следва:
– За Период 1: теглене на 02.12.2019г за касови бележки регистрирани в седмица
1 – 26.11-01.12. 2019г.
– За Период 2: теглене на 9.12.2019г за касови бележки регистрирани в седмица 2
– 02.12-8.12, 2019г.
– За Период 3: теглене на 16.12.2019г за касови бележки регистрирани в седмица
3 – 09.12-15.12, 2019г.
– За Период 4: теглене на 23.12.2019г за касови бележки регистрирани в седмица
4 – 16.12.19-22.12, 2019г.
– За Период 5: теглене на 06.01.2020г за касови бележки регистрирани в седмица
5 – 23.12.19-31.12. 2019г.

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ
9. Награди:
– 150 бр. одеяла
– 15 подаръчни карти за Технополис на стойност 300 лв. всяка
9.1. Един касов бон участва само веднъж за целия срок на Играта – в съответната
седмица, в която е регистриран.
9.2 Един участник има право да регистрира максимум 10 касови бележки в рамките на
една календарна седмица.
9.3 Наградите се теглят на седмична база както следва:
– 30бр. одяла на седмица за всяка от петте седмици
– 3бр.подаръчни карти за Технополис на стойност 300лв. всяка на седмица за
всяка от петте седмици
10. Наградите са разпределени по периоди и се теглят на седмична база.
10.1. Период за регистриране на касови бонове:
– Период 1: 26.11.2019г.-01.12.2019г.
– Период 2: 02.12.2019г.-08.12.2019г.
– Период 3: 09.12.2019г.-15.12.2019г.
– Период 4: 16.12.2019г.-22.12.2019г
– Период 5: 23.12.2019г.-31.12.2019г
11. Тегленето се извършва чрез специализиран компютърен софтуер. Печелившите ще
бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани и отговарящи на
условията към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или
каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се
предопредели резултата от проведеното случайно разпределение на наградата.
12. В случай, че при тегленето на наградите не бъде регистрирано нито едно валидно
участие, разиграване на наградите не се провежда. Те остават на разположение на
организатора.
12. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от
участника.
13. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг
предмет.

Раздел VI. ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
13. Всеки спечелил потребител ще получи електронно съобщение на електронната
поща, с която е направил своята регистрация, при записването на съответния спечелил
касов бон.
14. Всеки спечелил потребител следва да попълни данните си на специално
създадената форма за попълване на адресни данни, които ще получи на електронната
си поща, която е попълнил при регистрация на касовия бон, с който е спечелил.
Данните трябва да се попълнят и изпратят не по-късно от 13.01.2020г. Всеки печеливш
участник в тази промоция следва да получи наградата си в рамките на 20 работни дни,
считано от 13.01.2020г. Организаторът ще изпрати всички награди след края на Играта,
с цел оптимизиране на куриерския разнос.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

4 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ