ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 чифта уникални чорапи от KFC

Спечелете 50 чифта уникални чорапи от KFC
ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА “Where’s your sock, Colonel?”

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА “Where’s your sock, Colonel?”

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра “Where’s your sock, Colonel?” (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на https://thelostsock.kfc.bg/ за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 25.11.19 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://thelostsock.kfc.bg/.  Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. В Играта се предоставят следните награди:

50 награди – 50 чифта чорапи на най-бързите 50 в класацията.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
  1. Организатор на Играта е „САМЕКС” ЕООД, ЕИК 040646885, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Атанас Дуков“ №32, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Играта се организира и провежда от Организатора със съдействието на рекламната агенция „НЕКСТ ДИ СИ“ ООД, ЕИК 201367752, (наричана по-долу за краткост „Агенцията“)

2.3. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 25.11.2019 до 05.12.2019 включително. В рамките на този период на посочените дати, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Facebook и Instagram страниците на KFC Bulgaria, както следва https://www.facebook.com/KFC.Bulgaria/ и https://www.instagram.com/kfcbulgaria/, както и на специално разработения за Играта уебсайт – https://thelostsock.kfc.bg/.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

4.2.1. има активна електронна поща, активен телефонен номер и е посетило уебсайта https://thelostsock.kfc.bg/;

4.2.2. изпълнило е условията на Играта, като е участвало в състезанието в уебсайта https://thelostsock.kfc.bg/ и е предоставило личните си данни за регистрация в Играта.

За валидно участващ играч ще се приема само този, който отговаря на изискванията на настоящите условия.

Най-бързите 50 резултата са печелившите.

4.3. С публикуването на резултата на своята игра участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има активна електронна поща,  активен телефонен номер и отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.3. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) телефонен номер. Всяко лице има право да участва безброй пъти чрез предоставения телефонен номер и може да спечели само една награда.

5.4. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Instagram и Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Instagram и Facebook.

5.5. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook и Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.6. Всеки участник следва да отговори на условията на играта.

5.7. Участниците, сред които ще се изтеглят Печеливши в Играта, са тези участници, които са изпълнили условията за участие. Имената на печелившите се обявявят на www.facebook.com/KFC.Bulgaria и https://www.instagram.com/kfcbulgaria/.

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. За периода на играта ще бъдат раздадени 50 броя награди под формата на чорапи;

Описание и определяне на наградите:

– 50 броя KFC чорапи

6.2. Спечелените награди следва да бъдат заявени до 10 работни дни след края на играта;

6.3. Имената на печелившите се обявявят на www.facebook.com/KFC.Bulgaria и https://www.instagram.com/kfcbulgaria/ на 06.12.2019.

6.4. Организаторът ще се свърже с всеки печеливш не по-късно от 07.12.2019. Всеки печеливш следва да потвърди получаването на определената награда не по-късно от 19.12.2019 г. В случай, че печеливш не се свърже с Организаторът до 19.12.2019 г. или не предостави необходимата информация, печелившият губи правото да получи спечелената награда.

6.5. Наградите ще бъдат получени от печелившите не по-късно от 14.01.2020 г.

6.6. В случай че участникът, избран да получи награда, не потърси наградата си в срока по т. 6.4. и 6.5., счита се, че участникът се отказва от правото си да получи наградата.

6.7. Наградите не могат да бъдат получавани от трето лице, различно от печелившия.

6.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ