ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от Dormeo

Спечелете чудесни награди от Dormeo

Официални условия за участие и правила на наградната игра „Открий подаръците от Дормео”

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Открий подаръците от Дормео” („Играта“) е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, 1404, бул. „Цариградско шосе“ № 40, партер, представлявано от Управителя Стойчо Тилев.

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 22.11.2019г. – 20.12.2019 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се е регистрирало в играта „Открий подаръците от Дормео” на уеб адрес christmas.dormeo.bg. Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един свой email адрес. Регистрацията в christmas.dormeo.bg и изпълнението на всички стъпки от играта „Открий подаръците от Дормео” са задължителни условия за участие в Играта.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна – България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.

5. Награди

Общо 28 награди, както следва:

1. 1 бр. Футон 3 в 1;

2. 2 бр. Сгъваемо кресло;

3. 5 бр. Комплект килими Ин § Ян;

4. 20 бр. Палатка за сънища.

6. Механизъм на Играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден e-mail адрес;

6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: christmas.dormeo.bg;

6.3. Да натисне бутон „Играй“;

6.4. Да открие последователно 5 от посочените в дясно продукти на Дормео в подаръците за 1 минута;

6.5. С изпълнението на горните условия всеки Участник може да спечели една от наградите по горната т. 5, разпределени между всички Участниците на случаен принцип.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

3 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ