ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете нутрибулет, чопъри, грил тигани и още награди

Спечелете нутрибулет, чопъри, грил тигани и още награди

Официални условия за участие и правила на наградната игра „Дай Енергия на Дядо Коледа“

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Дай Енергия на Дядо Коледа“ („Играта“) е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, 1750, бул, Цариградско шосе 40, представлявано от Управителя Стойчо Тилев.

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 22.11.2019г. – 20.12.2019 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се регистрирало в играта „Дай Енергия на Дядо Коледа“ на уеб адрес christmas.delimano.bg. Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един свой email адрес. Регистрацията в christmas.delimano.bg и изпълнението на всички стъпки от играта „Дай Енергия на Дядо Коледа“ са задължителни условия за участие в Играта.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна – България” ЕООД също нямат право да участват в Игратал

5. Награди

Общо 36 бр. награди, както следва:

1. Нутрибулет 900W – 1 брой;

2. Джой чопър – 5 броя;

3. Грил тиган Копър Лукс – 10 броя;

4. Найсър Дайсър – 20 броя.

6. Механизъм на Играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден email адрес;

6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: : christmas.delimano.bg;

6.3. Да натисне бутон „Играй“;

6.4. Да направи виртуална Нутрибомба на Дядо Коледа, като трябва да подбере плодове, чиято обща енергия е поне 60% от общо 100%, които може да даде Нутрибомбата.

6.5. С изпълнението на горните условия всеки Участник може да спечели една от наградите по горната т. 5, разпределени между всички Участниците на случаен принцип.

7. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой email адрес.

8. Разпределение на наградите

Организаторът ще осигури общо 36 бр. награди, съгласно т. 5 по-горе от настоящите условия.

Всеки Участник в Играта може да спечели само 1 бр. от наградите , които ще бъдат разпределени между Участниците, на случаен – томболен принцип на 20.12.2019 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ